An Rannóg Ardoideachais - Rialachas agus Airgeadas agus Cáilíochtaí

Cé sinn

Tá an Rannóg Ardoideachais (Rialachas agus Airgeadas) freagrach as leithdháiltí buiséadacha a fhoirmliú agus a athbhreithniú i gcomhair sholáthar an ardoideachais agus as cúraimí rialachais san earnáil. Is tríd an Údarás um Ard-Oideachas (ÚAO) a dhéantar na hOllscoileanna, Institiúidí Teicneolaíochta agus institiúidí eile atá ainmnithe ag an Údarás um Ardoideachas a rialú agus a chistiú. Déanann an tÚdarás um Ard-Oideachas plé le buiséid aonair na n-institiúidí agus cuireann acmhainní ar fáil de réir mar is gá. Déantar institiúidí eile, nach bhfuil ainmnithe ag ÚAO, a chistiú go díreach le croídheontas ón Roinn, agus i gcás roinnt institiúidí, cuirtear deontas ar fáil in ionad cistiú táillí teagaisc.

Bíonn páirt ag an rannóg seo freisin sna critéir a leagan síos do scéim na dtáillí teagaisc saor in aisce, a riarann na hinstitiúidí tríú leibhéal.

Cad a dhéanaimid

  • Leithdháileadh chistí athfhillteacha an Údaráis um Ardoideachas (ÚAO). Is comhlacht reachtúil é ÚAO, atá faoi choimirce na Roinne. Áirítear ar a fheidhmeanna ollscoileanna agus institiúidí ainmnithe tríú leibhéal a chistiú agus an t-oideachas tríú leibhéal a fhorbairt.
  • Maoirseacht a dhéanamh ar rialú na nOllscoileanna, na nInstitiúidí Teicneolaíochta agus institiúidí eileatá ainmnithe ag ÚAO.
  • Buiséid athfhillteacha oibriúcháin a cheadú d’institiúidí áirithe nach bhfuil ainmnithe ag ÚAO
  • Córais freagrachta a chur chun cinn san earnáil
  • Maoirseacht a dhéanamh ar scéimeanna táillí saor in aisce

Cáilíochtaí

  • Tacú le forbairt agus le cur chun feidhme a dhéanamh ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí agus ar na beartais ghaolmhara maidir le dearbhú cáilíochta soláthraithe oideachais agus agus oiliúnn trí Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann.
  • Comhordú agus cur chun feidhme a dhéanamh ar Threoir an AE 2005/36/CE (Aitheantas Frithpháirteach Cáilíochtaí Gairmiúla).

Teagmháil

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, An Rannóg Ardoideachais - Rialachas agus Airgeadas, Bhóthar Phort Laoise, Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí. R35 Y2N5
Teil: (057) 932 5406

Cáilíochtaí

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, An Rannóg do Cháilíochtaí, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 RC96

Teil: (01) 889 2179Faic: (01) 889 2040

Féach Freisin

www.hea.ie

Cáilíochtaí

www.qqi.ie

www.ec.europa.eu