Údarás Bainistíochta Chiste Sóisialta na hEorpa

Cé Sinn

Is é an ról atá ag Aonad Chiste Sóisialta na hEorpa - Polasaí agus Feidhmiú ná gach ní a bhaineann le Ciste Sóisialta na hEorpa in Éirinn a mhaoirsiú agus seasamh na hÉireann a chur in iúl ag leibhéal na hEorpa.  Go sainiúil, tá freagracht air as cláir a fhorbairt, as monatóireacht leanúnach agus cur i bhfeidhm na gclár, agus as bainistiú airgeadais a dhéanamh go fónta, éifeachtach ar ghníomhaíochtaí uile Chiste Sóisialta na hEorpa in Éirinn.

Seachadtar an Ciste tríd an gClár Infhostaitheacht, Cuimsiú & Foghlaim 2014-2020, atá ina chomharba ar an gClár Oibríochtúil um Infheistíocht Caipitil Dhaonna 2007-2013 agus is é an t-aon Chlár amháin de chuid Chiste Sóisialta na hEorpa in Éirinn é don tréimhse sin.

De réir na dtosaíochtaí infheistíochta atá leagtha amach i Rialachán Chiste Sóisialta na hEorpa, baineann na príomhréimsí a roghnaíodh do Chiste Sóisialta na hEorpa in Éirinn le daoine dífhostaithe a ghníomhachtú, leis an gcuimsiú sóisialta agus cuimsiú sa mhargadh saothair, agus leis an oideachas agus an dífhostú i measc na hóige.   Áirítear buiséad iomlán de €1.153 billiún sa Chlár Infhostaitheacht, Cuimsiú & Foghlaim. Soláthróidh Ciste Sóisialta na hEorpa €542.43 milliún, soláthróidh buiséad Thionscnamh Fhostaíocht don Aos Óg an AE €68.145 milliún agus soláthróidh an Státchiste €542.43 milliún.

Cad a dhéanaimid

Tá freagracht ar Aonad Chiste Sóisialta na hEorpa as bainistiú éifeachtach agus feidhmiú an chláir, atá comhdhéanta de bhreis is 20 gníomhaíocht arna gcur i bhfeidhm ag Comhlachtaí Idirmheánacha éagsúla atá comhdhéanta de ranna rialtais (Coimirce Shóisialta, Dli agus Ceart agus Comhionannas, Oideachas agus Scileanna, Comhshaol) agus SOLAS.  Bíodh is go bhfuil freagracht fhoriomlán ar Aonad Chiste Sóisialta na hEorpa as an gCiste a riaradh, déantar cinntí aonair maidir le cistiú ag leibhéal na gComhlachtaí Idirmheánacha agus ag leibhéil níos ísle ná sin.

Tá Aonad Chiste Sóisialta na hEorpa roinnte in dhá aonad  leithleach: Údarás Bainistíochta Chiste Sóisialta na hEorpa, Údarás Deimhníochta Chiste Sóisialta na hEorpa.

Ról an Údaráis Bhainistíochta

  • Freagrach as a chinntiú go ndéantar bainistiú ceart airgeadais ar Chiste Sóisialta na hEorpa laistigh de na cláir;
  • Freagracht dhíreach as éilimh Chaiteachais maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa a dheimhniú agus/nó a bhailíochtú agus as iad a chur ar aghaidh chuig Údarás Deimhníochta Chiste Sóisialta na hEorpa lena n-íoc;
  • Freagrach as deimhin a dhéanamh de go bhfuil na seiceálacha fíoraithe is cuí á gcur i gcrích;
  • Tacaíocht riaracháin a chur ar fáil do Choiste Monatóireachta an Chláir Oibríochta;
  • Tuarascálacha Feidhmithe bliantúla agus deireanacha faoi ghníomhaíochtaí an Chláir a leagadh síos agus, tar éis dóibh a bheith faofa ag an gCoiste Monatóireachta, iad a chur faoi bhráid Choimisiún na hEorpa.

Ról an Údaráis Deimhníochta

  • iarratais ar íocaíocht a leagadh amach agus a chur faoi bhráid Choimisiún na hEorpa, agus deimhniú a thabhairt go dtagann siad as córais iontaofa cuntasaíochta agus go bhfuil siad bunaithe ar dhoiciméid tacaíochta infhíoraithe;
  • na cuntais a leagadh amach de réir Rialachán Airgeadais 966/2012;
  • iomláine agus cruinneas na gcuntas a dheimhniú agus a dheimhniú go bhfuil an caiteachas atá iontráilte sna cuntais ag géilleadh don dlí is infheidhme;
  • aird a thabhairt, nuair a bhítear ag leagadh amach na n-iarratas ar íocaíocht agus á gcur faoi bhráid, ar thorthaí na n-iniúchtaí go léir a chuir an t-údarás iniúchta i gcrích nó a cuireadh i gcrích faoina gcoimirce;
  • deimhniú go mbíonn córas ríomhairithe ann a thaifeadann agus a stórálann taifid chuntasaíochta gach aon oibríochta lena dtacaítear le cur faoi bhráid iarratas ar íocaíocht, agus an córas céanna a chothabháil.

Tá doiciméad an Chlár Infhostaitheacht, Cuimsiú & Foghlaim 2014-2020 le fáil lena amharc ar an suíomh idirlín www.esf.ie mar aon le faisnéis eile a bhaineann le Ciste Sóisialta na hEorpa mar a fheidhmítear in Éirinn é.

Teagmháil

Gréasáin:www.esf.ie

R-Post:PEIL@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Údarás Bainistíochta Shiste Sóisialta na hEorpa, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1. D01 RC96


Teil: (01) 889 2003