Údarás Bainistíochta Chiste Sóisialta na hEorpa

Irelands_EU_ESIF_2014_2020_ga_jpgEU_ESF_logo_ga

Tá an Clár um Infhostaitheacht, Chuimsiú agus Fhoghlaim 2014-2020 arna chómhaoiniú ag Rialtas na hÉireann agus an CSTE agus tá leithdháileadh ar leith ann ón Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg.

Cé Sinn

Is é an ról atá ag Aonad Chiste Sóisialta na hEorpa - Polasaí agus Feidhmiú ná gach ní a bhaineann le Ciste Sóisialta na hEorpa in Éirinn a mhaoirsiú agus seasamh na hÉireann a chur in iúl ag leibhéal na hEorpa.  Go sainiúil, tá freagracht air as cláir a fhorbairt, as monatóireacht leanúnach agus cur i bhfeidhm na gclár, agus as bainistiú airgeadais a dhéanamh go fónta, éifeachtach ar ghníomhaíochtaí uile Chiste Sóisialta na hEorpa in Éirinn.

Seachadtar an Ciste tríd an gClár Infhostaitheacht, Cuimsiú & Foghlaim 2014-2020, atá ina chomharba ar an gClár Oibríochtúil um Infheistíocht Caipitil Dhaonna 2007-2013 agus is é an t-aon Chlár amháin de chuid Chiste Sóisialta na hEorpa in Éirinn é don tréimhse sin.

De réir na dtosaíochtaí infheistíochta atá leagtha amach i Rialachán Chiste Sóisialta na hEorpa, baineann na príomhréimsí a roghnaíodh do Chiste Sóisialta na hEorpa in Éirinn le daoine dífhostaithe a ghníomhachtú, leis an gcuimsiú sóisialta agus cuimsiú sa mhargadh saothair, agus leis an oideachas agus an dífhostú i measc na hóige.   Áirítear buiséad iomlán de €1.157 billiún sa Chlár Infhostaitheacht, Cuimsiú & Foghlaim. Soláthróidh Ciste Sóisialta na hEorpa €544.5 milliún, soláthróidh buiséad Thionscnamh Fhostaíocht don Aos Óg an AE €68.145 milliún agus soláthróidh an Státchiste €544.5 milliún.

Cad a dhéanaimid

Tá freagracht ar Aonad Chiste Sóisialta na hEorpa as bainistiú éifeachtach agus feidhmiú an chláir, atá comhdhéanta de bhreis is 20 gníomhaíocht arna gcur i bhfeidhm ag Comhlachtaí Idirmheánacha éagsúla atá comhdhéanta de ranna rialtais agus gníomhaireachtaí. Bíodh is go bhfuil freagracht fhoriomlán ar Aonad Chiste Sóisialta na hEorpa as an gCiste a riaradh, déantar cinntí aonair maidir le cistiú ag leibhéal na gComhlachtaí Idirmheánacha agus ag leibhéil níos ísle ná sin. 

Tá Aonad Chiste Sóisialta na hEorpa roinnte in dhá aonad  leithleach: Údarás Bainistíochta Chiste Sóisialta na hEorpa, Údarás Deimhníochta Chiste Sóisialta na hEorpa.

Ról an Údaráis Bhainistíochta

  • Freagrach as a chinntiú go ndéantar bainistiú ceart airgeadais ar Chiste Sóisialta na hEorpa laistigh de na cláir;
  • Freagracht dhíreach as éilimh Chaiteachais maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa a dheimhniú agus/nó a bhailíochtú agus as iad a chur ar aghaidh chuig Údarás Deimhníochta Chiste Sóisialta na hEorpa lena n-íoc;
  • Freagrach as deimhin a dhéanamh de go bhfuil na seiceálacha fíoraithe is cuí á gcur i gcrích;
  • Tacaíocht riaracháin a chur ar fáil do Choiste Monatóireachta an Chláir Oibríochta;
  • Tuarascálacha Feidhmithe bliantúla agus deireanacha faoi ghníomhaíochtaí an Chláir a leagadh síos agus, tar éis dóibh a bheith faofa ag an gCoiste Monatóireachta, iad a chur faoi bhráid Choimisiún na hEorpa.

Ról an Údaráis Deimhníochta

  • iarratais ar íocaíocht a leagadh amach agus a chur faoi bhráid Choimisiún na hEorpa, agus deimhniú a thabhairt go dtagann siad as córais iontaofa cuntasaíochta agus go bhfuil siad bunaithe ar dhoiciméid tacaíochta infhíoraithe;
  • na cuntais a leagadh amach de réir Rialachán Airgeadais 966/2012;
  • iomláine agus cruinneas na gcuntas a dheimhniú agus a dheimhniú go bhfuil an caiteachas atá iontráilte sna cuntais ag géilleadh don dlí is infheidhme;
  • aird a thabhairt, nuair a bhítear ag leagadh amach na n-iarratas ar íocaíocht agus á gcur faoi bhráid, ar thorthaí na n-iniúchtaí go léir a chuir an t-údarás iniúchta i gcrích nó a cuireadh i gcrích faoina gcoimirce;
  • deimhniú go mbíonn córas ríomhairithe ann a thaifeadann agus a stórálann taifid chuntasaíochta gach aon oibríochta lena dtacaítear le cur faoi bhráid iarratas ar íocaíocht, agus an córas céanna a chothabháil.

Tá doiciméad an Chlár Infhostaitheacht, Cuimsiú & Foghlaim 2014-2020 le fáil lena amharc ar an suíomh idirlín www.esf.ie mar aon le faisnéis eile a bhaineann le Ciste Sóisialta na hEorpa mar a fheidhmítear in Éirinn é.

Teagmháil

Gréasáin:www.esf.ie

R-Post:PEIL@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Údarás Bainistíochta Chiste Sóisialta na hEorpa, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1. D01 RC96


Teil: (01) 889 2003

Twitter@ESF_Ireland