Athchóiriú ar an tSeirbhís Phoiblí

Oifig an Chláir um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí

Cé sinn

Cuireadh Oifig an Chláir um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí ar bun chun cur chun feidhme an chláir um athchóiriú a chomhordú agus a bhainistiú san Earnáil Oideachais agus Oiliúna.

Ár ról

  • Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí agus cuntasacht a bhrú chun cinn ar fud na hEarnála Oideachais agus Oiliúna
  • Forbairt agus cur chun feidhme an Phlean um Athchóiriú Comhtháite a Sholáthar, an Phlean um Sheirbhísí Comhroinnte agus an Phlean um Sholáthar Seachtrach Seirbhíse a chomhordú don earnáil sin
  • Tuairisc a thabhairt don Bhord um Athchóiriú Oideachais agus Oiliúna agus don Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir leis an dul chun cinn atá déanta ar na pleananna sin
  • Tacú le cláir agus le tionscadail chun na gealltanais atá sa Phlean um Athchóiriú Comhtháite a Sholáthar a chomhlíonadh, lena n-áirítear struchtúir láidre rialachais chlár agus tionscadal a fhorbairt ar fud na Roinne

Céard a dhéanaimid

  • Próiseas caighdeánaithe bainistíochta tionscadal a fhorbairt agus a chur chun feidhme, agus sraith de theimpléid tionscadal agus treoracha acmhainní ina bhfuil téarmaíocht chomhchoiteann ag gabháil leo
  • Athbhreithniú a dhéanamh ar na modheolaíochtaí atá in úsáid ag an Roinn agus moltaí a ghlacadh ó cheachtanna a foghlaimíodh roimhe seo
  • Oiliúint a eagrú i mBainistíocht Clár agus Tionscadal, oiliúint a chomhordú i réimsí amhail Bainistíocht Athraithe, Soláthar Seachtrach Seirbhíse, Seirbhísí Comhroinnte
  • Tacaíocht a chur ar fáil i ngach réimse de Bhainistíocht Clár agus Tionscadal, lena n-áirítear Pleanáil Tionscadal, Réadú Tairbhí,agus comhairle a chur ar bhainisteoirí tionscadal maidir le reáchtáil laethúil a gcuid tionscadal
  • Stór doiciméad a fhorbairt le haghaidh na ndoiciméad tionscadal uile ionas gur féidir le bainisteoirí tionscadal tairbhe a bhaint as obair a rinneadh ar thionscadail den chineál céanna

Teagmháil

R-phost:PSR_ProgrammeOffice@education.gov.ie
Seoladh: Oifig an Chláir Athchóirithe ar an tSeirbhís Phoiblí, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Sráid Maoilbhríde, BAC 1. D01 RC96

Teil: +353(0)1 889 6503