Athchóiriú ar an tSeirbhís Phoiblí

Oifig an Chláir um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí

Oifig an Chláir um ASP

Tá cur chuige ar fud an chórais á ghlacadh ag an Roinn i leith an athchóirithe trí shraith de straitéisí comhordaithe, spriocdhírithe agus comhtháite ar fud chontanam an oideachais agus na hoiliúna.

Chun cur i bhfeidhm athchóiriú na hearnála a chomhordú agus a bhainistiú, bunaíodh Oifig an Chláir um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí (ASP) sa Roinn. Tá ról agus obair Oifig an Chláir um ASP leathnaithe le himeacht ama agus tá sí freagrach anois as speictream leathan gníomhaíochta ar fud na Roinne agus na hearnála araon.

Ár ról

  • Maoirseacht straitéiseach ar chur i bhfeidhm agus seachadadh Ráiteas Straitéise na Roinne, go príomha trí chláir oibre bhliantúla agus tuairisciú deireadh ráithe ar dhul chun cinn.
  • Freagra na Roinne ar chlár oibre um athchóiriú na seirbhíse poiblí a bhainistiú, lena n-áirítear an clár athchóirithe reatha, Ár Seirbhís Phoiblí 2020 agus straitéis nuálaíochta don earnáil a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.
  • Cumarsáid agus cur i bhfeidhm phleananna agus chláir oibre athchóirithe ginearálta na Roinne, na hearnála agus trasrialtais a thiomáint chun rannpháirtíocht trasearnála sa phróiseas a chinntiú.

An rud a dhéanaimid

  • An clár oibre ardleibhéil don Roinn a thiomáint, a fhorbairt agus tacú leis tríd an Ráiteas Straitéise agus tríd an gClár Oibre bliantúil chun cabhrú le treoracha straitéiseacha a chomhordú don Roinn.
  • Rannpháirtíocht idir an Roinn agus na comhpháirtithe a neartú, lena n-áirítear freagracht as an bhFóram Bunoideachais.
  •  Tacú le struchtúr tuairiscithe níos láraithe don Roinn agus don earnáil síos trí na gealltanais tuairiscithe trasna an rialtais ar fad.
  • Féachaint chuige go bhfeidhmímid mar ionad barr feabhais i mbainistíocht clár agus tionscadal agus cleachtais oibre chomhoibríocha tras-Ranna a chur ar bhonn foirmiúil sa Roinn.
  • Caidrimh atá ann cheana a thógáil agus a fheabhsú le príomhpháirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha chun tacú le seachadadh an chláir athchóirithe agus chun dea-chleachtas a roinnt.

Teagmháil

R-phost:PSR_ProgrammeOffice@education.gov.ie
Seoladh: Oifig an Chláir Athchóirithe ar an tSeirbhís Phoiblí, An Roinn Oideachais,  Sráid  Maoilbhríde, BAC 1. D01 RC96

Teil: +353(0)1 889 6503