Athchóiriú ar an tSeirbhís Phoiblí

Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí san Earnáil Oideachais agus Oiliúna

cover_ir

Tá clár fairsing athchóirithe á chur chun feidhme ar fud an chórais ar fad san Earnáil Oideachais agus Oiliúna. Is i bPlean na Roinne um Athchóiriú Comhtháite a Sholáthar (leagan leasaithe) 2016 a phléitear leis na mórthionscnaimh athraithe agus leis na príomhchlocha míle. Pleananna níos mionsonraithe le haghaidh Seirbhísí Comhroinnte, soláthar ina measc, agus le haghaidh Soláthar Seachtrach Seirbhíse, foilsíodh iad ar leithligh agus is féidir iad a rochtain trí na naisc thíos.

Cuireann an clár um athchóiriú oideachais leis na cúig phríomhsprioc atá leagtha síos i Ráiteas Straitéise na Roinne 2016 go 2019 agus forbraíonn sé iad freisin. Is iad seo a leanas na príomhspriocanna sin:

  • Feabhas a chur ar an eispéireas foghlama agus ar rath foghlaimeoirí
  • Feabhas a chur ar dhul chun cinn foghlaimeoirí atá i mbaol míbhuntáiste oideachasúil nó ar dhul chun cinn foghlaimeoirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu
  • Cabhrú le soláthraithe seirbhísí oideachais feabhsuithe leanúnacha a bhaint amach
  • Naisc níos láidre a fhorbairt idir an t-oideachas agus an pobal mór
  • Feabhas a chur ar sheirbhísí náisiúnta pleanála agus tacaíochta

D’fhonn maoirseacht a dhéanamh ar an gclár athchóirithe san Earnáil Oideachais agus Oiliúna, chuir an Roinn an Bord um Athchóiriú Oideachais agus Oiliúna agus Oifig an Chláir um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí ar bun. Tá an Roinn ag obair go dlúth le gníomhaireachtaí náisiúnta agus le Ranna Rialtais eile chun an clár uaillmhianach athchóirithe seo a chur chun feidhme.

Is féidir tuilleadh faisnéise faoin raon tionscnamh um athchóiriú oideachais agus oiliúna atá ar bun ar fud na hearnála oideachais agus scileanna a fháil sa cháipéis ‘Earnáil Oideachais agus Oiliúna na hÉireann: Forbhreathnú ar an soláthar seirbhíse agus leasú’.

An Plean um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí, 2014 go 2016

D’fhoilsigh an Rialtas an dara Plean um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí 2014-2016 uaidh i mí Eanáir 2014. Chomh maith le béim a choinneáil ar chostais a laghdú agus ar éifeachtúlacht a mhéadú, tá sprioc uaillmhianach ag gabháil leis an gcéim nua athchóirithe seo freisin, is é sin, Seirbhís Phoiblí a fhorbairt a bhainfidh torthaí dearfacha amach do na geallsealbhóirí uile – saoránaigh, gnóthaí agus fostaithe sa tseirbhís phoiblí féin ina measc.

Léirítear i bPlean na Roinne um Athchóiriú Comhtháite a Sholáthar na príomhthosaíochtaí atá sa Phlean um Athchóiriú 2014 – 2016. Áirítear iad seo a leanas leis na príomhthosaíochtaí sin:

  • Úsáid a bhaint as múnlaí malartacha soláthar seirbhíse agus rannpháirtíocht níos fearr a chothú le custaiméirí;
  • An oiread úsáide agus is féidir a bhaint as digitiú agus as sonraí oscailte chun seirbhísí agus faisnéis a sholáthar ar bhealaí nuálacha;
  • Leas a bhaint as an “díbhinn athchóirithe” chun tacú le feabhsuithe seirbhísí; agus
  • Tuilleadh oscailteachta, follasachta agus cuntasachta