Athchóiriú ar an tSeirbhís Phoiblí

Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí san Earnáil Oideachais agus Oiliúna

cover_ir

Tá clár fairsing athchóirithe á chur chun feidhme ar fud an chórais ar fad san Earnáil Oideachas agus Oiliúna. Léirítear na mórthionscnaimh athraithe agus na príomhchlocha míle sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas 2019 agus sa Ráiteas Straitéise 2019 – 2021.

Cuireann an clár um athchóiriú oideachais leis na cúig phríomhsprioc atá leagtha síos i Ráiteas Straitéise na Roinn 2019 go 2021:

 • Córas oideachais agus oiliúna a mhúnlú a fhreastalaíonn ar riachtanais, agus a fhorbraíonn spriocanna gach foghlaimeora.
 • Dul chun cinn na bhfoghlaimeoirí i mbaol míbhuntáiste oideachasúil agus na bhfoghlaimeoirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a fheabhsú chun tacú leo barr a gcumais a bhaint amach.
 • Soláthraithe seirbhísí oideachais agus oiliúna a ullmhú leis na scileanna agus an tacaíocht chun eispéireas foghlama d'ardchaighdeán a sholáthar.
 • Naisc níos láidre a fhorbairt idir an lucht oideachais agus an pobal mór, an tsochaí agus an geilleagar.
 • Ceannaireacht a thabhairt maidir le treoir straitéiseach agus córais tacaíochta a sholáthar i gcomhpháirtíocht le príomhpháirtithe leasmhara san oideachas agus san oiliúint

 D'fhonn maoirseacht a dhéanamh ar an gclár athchóirithe san Earnáil Oideachais agus Oiliúna, chuir an Roinn an Bord um Athchóiríú Oideachais agus Oiliúna agus Oifig an Chláir um Athchóiriú na Seirbhíe Poiblí (PSR) ar bun. Tá an Roinn ag obair go dlúth le gníómhaireachtaí náisiúnta agus le Ranna Rialtais eile chun an clár uaillmhianach seo a chur chun feidhme.

Ár Seirbhís Phoiblí 2020

Is é Ár Seirbhí Phoiblí 2020 an creat nua forbartha agus nuálaíochta sa tseirbhís phoiblí a seoladh Mí na Nollag 2017. Díreoidh an chéim nua seo d'athchóiriú na seirbhíse poiblí ar thacaíocht a thabhairt do dhul chun cinn inbhuanaithe, leanúnach ar fud na seirbhíse poiblí. Tá sé mar aidhm aige seirbhís phoiblí níos láidre a thógáil agus seirbhísí a mbeidh cáilíocht níos fearr ag baint leo a sholáthar do phobal na hÉireann. Cuirfear tús le cur i bhfeidhm an chreata sa bhliain 2018.

Tá 18 ngíomhaíochtaí lena n-áirítear tionscnaimh nua agus gníomhaíochtaí dírithe ar athchóirithe i bhfeidhm cheana.

Baineann trí pháirt le croílár Ár Seirbhís Phoiblí 2020:

 • Ag soláthar dár bpobal
 • Nuálaíocht dár dtodhchaí
 • Ár bpobal agus ár n-eagraíochtaí a fhobairt

Cuirtear béim láidir ar thorthaí in Ár Seirbhís Phoiblí 2020 Aithniódh torthaí d'ard-leibhéal don tseirbhís phoiblí. Cuideoidh an creat ar bhealach suntasach leis na torthaí sin a bhaint amach. Beidh ceannairí fud fad na seirbhísí stáit agus poiblí freagrach as na gníomhaíochtaí a bhaint amach. Déanfaidh ranna an Rialtais agus móroifigí pleananna cur i bhfeidhm a chur i gcrích a bheidh solúbtha agus a fhorbróidh thar shaolré an chreata.

Rinneadh an creat a fhorbairt le hionchur ón bpobal agus ón tseirbhís phoiblí. Tugann na ceachtanna a aithníódh i Measúnú an ECFE ar Phlean Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí 2014–16 treoir dó freisin.

Is féidir cóip d'Ár Seirbhís Phoiblí 2020 agus ábhair ghaolmhara, lena n-áirítear leabhrán achomair agus leaganach Gaeilge a íoslódáil anseo.

Gníomh 14 - Forbairt Phearsanta agus Ghairmiúil Leanúnach agus Freagrach (CPPD)

Cúlra

Ag a chéad chruinniú an 23 Márta 2018, chomhaontaigh Bord Ceannaireachta na Seirbhíse Poiblí (PSLB) tosaíochtaí cur i bhfeidhm 2018 d'Ár Seirbhís Phoiblí 2020 (OPS2020)

Roghnaíodh Sé Ghníomhaíocht Tosaíochta lena gcur i bhfeidhm láithreach lena n-áirítear Gníomh 14, Forbairt ghairmiúil leanúnach agus freagrach.

Tionóladh Foireann Ghníomhaíochta de shaineolaithe earnála, lena n-áirítear oifigigh ón ROS, chun páipéar polasaí a tháirgeadh leis an gníomh tosaíochta seo a chur chun cinn.

Eochaircheisteanna le plé

Chun eagraíochtaí seirbhísí poiblí atá bríomhar agus acmhainneach a fhorbairt, ní mór deiseanna a thabhairt d'sheirbhísigh poiblí le haghaidh forbairt ghairme, lena n-áirítear saineolas agus scileanna a mhéadú. Is mian linn seirbhís phoiblí a fhorbairt a chuireann luach ar fhoghlaim agus ar fhorbairt agus a sholáthraíonn deiseanna d'fhorbairt phearsanta agus ghairmiúil a rachaidh chun sochair an duine aonair, na n-eagraíochtaí ina n-oibríonn siad agus na saoránach ar a bhfreastalaíonn siad.

Cuimsíonn Gníomh 14 na sé thionscnamh seo a leanas:

 1. An Próiseas chun Croí-Scileanna a aithint
 2. Múnlaí ceannaireachta CPPD a chomhroinnt
 3. Múnla le haghaidh deiseanna foghlama bunaithe ar thaithí
 4. Próifílí CPPD a léiriú ar fud na n-earnálacha
 5. An luach atá le CPPD a léiriú
 6. Treoir chun Cultúr Foghlama agus Forbartha a chruthú/neartú in eagraíochtaí san earnáil phoiblí

 

Pléann Céim 1 de Ghníomh 14 le tionscnaimh 1,2 agus 3:

 1. An Próiseas chun Croí-Scileanna a aithint

Aimsigh an fhoghlaim a fuarthas ón obair a rinne na Fórsaí Cosanta le hInstitiúid Teicneolaíochta Cheatharlach chun creat a fhorbairt le haitheantas a thabhairt do chroíscileanna na seirbhíse poiblí atá leabaithe i straitéis eagraíochta aonair, atá ábhartha don tseirbhís uathúil, atá bunaithe ar riachtanais na n-oibrithe, lena n-áirítear foghlaim obairbhunaithe agus ar réamh-fhoghlaim a aithint, agus a chomhlíonann riachtanas reatha na hearnála agus riachtanas na hearnála san am atá le teacht.

Treoir a fhorbairt don phróiseas rannpháirtíochta a d'fhéadfaí úsáid a bhaint as in eagraíochtaí éagsúla san earnáil phoiblí.

Mar chuid den phróiseas chun Croí-Scileanna a aithint, reáchtáladh Imeacht Foghlama, "Na Seirbhísí Poiblí a Fheabhsú i gComhar leis an Oideachas", an 22 Márta 2019. Is féidir eolas faoin imeacht, lena n-áirítear cuir i láthair a aimsiú anseo

 2. An Fhoghlaim ó Mhúnlaí Ceannaireachta CPPD a Chomhroinnt

An fhoghlaim ón Lárionad Ceannaireachta Scoile (An Roinn Oideachais agus Scileanna) agus ón Acadamh Ceannaireachta (FSS) a aimsiú agus príomhghnéithe a bhaint amach agus a chomhroinnt le cur i bhfeidhm rathúil CPPD a thacaíonn agus a fhorbraíonn ceannairí ag céimeanna agus leibhéil éagsúla.

Na ceachtanna a foghlaimíodh a fhoilsiú agus an dá eiseamláir a chur i láthair, ag cur béime ar chuir chuige éagsúla lena n-áirítear meantóireacht, oiliúint, foghlaim san ionad oibre/trí thaithí a fháil, creidiúnú, etc.

3. Deiseanna Foghlama ó Thaithí (lena n-áirítear soghluaisteacht ghearrthéarmach nó socrúchán)

Rianú agus cás-staidéar a dhéanamh ar fhorbairt an tionscadail “Nascadh” atá á iniúchadh faoi láthair san Earnáil Sláinte a chuireann cur chuige struchtúrtha ar fáil chun lucht déanta polasaithe sa státseirbhís a imlonnú i suíomhanna seirbhíse ar an talamh chun forbairt polasaithe agus an nasc le cur i bhfeidhm a neartú.

Bain amach ceachtanna don tseirbhís phoiblí níos leithne.

"Na Seirbhísí Poiblí a Fheabhsú i gComhar leis an Oideachas" - Imeacht Foghlama 22 Márta 2019