Athchóiriú ar an tSeirbhís Phoiblí

Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí san Earnáil Oideachais agus Oiliúna

Ár Seirbhís Phoiblí 2020

Is é Ár Seirbhí Phoiblí 2020 an creat forbartha agus nuálaíochta sa tseirbhís phoiblí. Seoladh é i mí na Nollag 2017, agus tháinig sé i gcomharbacht ar dhá phlean athchóirithe sa tseirbhís phoiblí a thosaigh in 2011.

Díríonn an chéim seo d'athchóiriú na seirbhíse poiblí ar thacú le dul chun cinn inbhuanaithe leanúnach ar fud na seirbhíse poiblí.

Tá sé mar aidhm aige seirbhís phoiblí níos láidre a thógáil agus seirbhísí ar ardchaighdeán a sholáthar do phobal na hÉireann. Cuireadh tús le cur chun feidhme an chreata in 2018.

Tá 18 ngníomh ann lena n-áirítear tionscnaimh agus gníomhaíochtaí nua atá dírithe ar thógáil ar athchóirithe atá i bhfeidhm cheana féin.

Tá Ár Seirbhís Phoiblí 2020 bunaithe ar thrí cholún:

 • ag soláthar dár bpobal
 • nuáil ar mhaithe lenár dtodhchaí
 • forbairt ár ndaoine agus ár n-eagraíochtaí

Tá 18 ngníomhaíocht cheannlíne sa chreat a chuimsíonn na trí cholún agus a léiríonn athchóirithe straitéiseacha trasghearrtha atá á gcur chun feidhme ar fud na seirbhíse poiblí. Is é an cuspóir atá leis, faoi 2020, go ndéanfar na gníomhartha sin a chur chun cinn go suntasach ar fud na seirbhíse poiblí.

Is féidir cóip d'Ár Seirbhís Phoiblí 2020 agus ábhair ghaolmhara, lena n-áirítear leabhrán achomair agus leaganach Gaeilge a íoslódáil anseo.

Gníomh 14 - Forbairt Phearsanta agus Ghairmiúil Leanúnach agus Freagrach (CPPD)

Is í an fhís don Ghníomh 14 seo de Ár Seirbhís Phoiblí 2020 seirbhís phoiblí a fhorbairt a chuireann luach ar fhoghlaim agus ar fhorbairt chun tacú le conairí gairme bríocha do ghairmithe agus do ghinearálaithe, beag beann ar ghrád ná ar shuíomh, agus a chuireann deiseanna ar fáil d'fhorbairt phearsanta agus ghairmiúil a théann chun tairbhe don duine aonair, don eagraíocht ina n-oibríonn siad, agus do na saoránaigh a bhfreastalaíonn siad orthu.

Is é an aidhm atá ann cultúr a spreagadh ar fud ár n-eagraíochtaí seirbhíse poiblí atá dírithe ar dhaoine agus atá dírithe ar fhoghlaim. Déantar sin chun timpeallacht a chruthú ina dtugtar aitheantas agus meas d’fhoghlaim agus d’fhorbairt phearsanta agus ghairmiúil mar phríomhthosca ratha chun fórsa saothair lúfar a thógáil, daoine a fhorbairt agus a choinneáil agus seirbhísí ardchaighdeáin a sheachadadh.

Cuimsíonn an gníomh seo na tionscnaimh agus na deiseanna foghlama agus forbartha go léir a mbíonn tionchar acu ar na róil atá ag daoine ar fud na seirbhíse poiblí faoi láthair, chomh maith leis na róil a bheidh acu amach anseo. Níl sé teoranta d'oiliúint ghairmiúil amháin de réir mar is gá i réimsí sonracha, amhail leigheas agus teagasc. Ina áit sin, cuimsíonn sé foráil do dheiseanna foghlama agus forbartha, a cheadaíonn soghluaisteacht agus iasachtaí sealadacha tríd an earnáil, agus, i gcás inar gá, luachanna cultúrtha a athrú chun tairiscintí Forbairt Phearsanta agus Ghairmiúil Leanúnach (CPPD) a threisiú. Baineann sé le fórsa saothair solúbtha a fhorbairt atá ullmhaithe le haghaidh athruithe agus castachtaí, agus ar féidir leis oibriú leo sin.

Tá comhcheannasaíocht ag Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais, Seán Ó Foghlú, agus Ard-Stiúrthóir an Údaráis Um Ard-Oideachas, Alan Wall ar Fhoireann Ghníomhaíocht 14.

An próiseas chun croíscileanna a aithint

Reáchtáladh imeacht foghlama i mí an Mhárta 2019 chun na ceachtanna dearfacha a foghlaimíodh ó obair chomhoibríoch idir Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach, Óglaigh na hÉireann agus eagraíochtaí eile a roinnt. Bhí cláir Óglaigh na hÉireann bunaithe ar aitheantas a thabhairt d'fhoghlaim leanúnach agus don réamhfhoghlaim (agus teistiúchán laistigh den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí), do na scileanna, don eolas agus do na hinniúlachtaí is gá chun feidhmiú ag leibhéil éagsúla in Óglaigh na hÉireann. Is féidir teacht ar fhaisnéis faoin imeacht, lena n-áirítear na cuir i láthair a tugadh, anseo.

Tá an chéad chéim eile den tionscnamh seo, a scrúdaíonn croíscileanna a aithint atá le húsáid ar fud na seirbhíse poiblí i gcoitinne, á forbairt faoi láthair.

Samhlacha CPPD ceannaireachta a roinnt

D'oibrigh Oifig an Chláir um ASP agus Grúpa Stiúrtha ina raibh baill d’Fhoireann Ghníomhaíocht 14 leis an Ionad um Sheirbhísí Éifeachtacha (CES) chun an fhoghlaim thábhachtach a athbhreithniú, a ghabháil agus a roinnt, a d'eascair as dhá chlár ceannaireachta cheannródaíocha laistigh den tseirbhís phoiblí, an tIonad ceannaireachta scoile san earnáil Oideachais agus Acadamh Forbartha Ceannaireachta na Seirbhíse Sláinte san earnáil Sláinte.

Sa chás-staidéar a tháinig as sin, 'Samhlacha Forbartha Éifeachtacha Ceannaireachta a Bhunú agus a Chur i bhFeidhm in Earnáil Phoiblí na hÉireann,' leagtar amach an chaoi ar féidir an fhoghlaim ó na cás-staidéir seo a úsáid sa tseirbhís phoiblí i gcoitinne. Is acmhainn luachmhar oideachais é, a chuireann lena bhfuil ar eolas faoi láthair ar CPPD laistigh den tseirbhís phoiblí, agus beidh sé ina acmhainn úsáideach do chomhlachtaí eile sa tseirbhís phoiblí atá ag iarraidh samhlacha forbartha ceannaireachta a fhorbairt agus a sheachadadh. Foilsíodh an cás-staidéar i Mí Mheán Fómhair 2020 agus tá sé ar fail anseo.

Nuálaíocht

Is é atá i gceist le nuálaíocht rudaí a dhéanamh ar bhealaí nua nó éagsúla d’fhonn iad a dhéanamh níos fearr. I ndomhan an lae inniu a bhíonn ag síorathrú éilítear an nuálaíocht chun seirbhísí a phleanáil agus a fhorbairt. Tríd an bplean reatha um athchóiriú na seirbhíse poiblí, Ár Seirbhís Phoiblí 2020, bunaíodh foirne chun díriú ar nuálaíocht a spreagadh ar fud na seirbhíse poiblí. Chabhraigh úsáid mhéadaithe na n-acmhainní digiteacha atá dírithe ar riachtanais úsáideoirí seirbhíse, pleanáil straitéiseach fheabhsaithe agus comhoibriú níos fearr ar fud na seirbhíse poiblí chun cultúr nuálaíochta a chur chun cinn, bunaithe ar fhianaise agus ar mheastóireacht.

Foilsíodh Straitéis Nuálaíochta na Seirbhíse Poiblí i mí na Samhna 2020, chun nuálaíocht a leabú d’fhonn seirbhísí feabhsaithe a sholáthar don am i láthair agus amach anseo. De réir na Straitéise seo, is iad seo a leanas trí thosaíocht na Roinne Oideachais chun tacú leis an nuálaíocht:

 • Nuálaíocht saoránach-lárnach
 • Cultúr na Nuálaíochta, ina spreagtar, ina gcumhachtaítear agus ina gcumasaítear an fhoireann ar fad
 • Nuálaíocht an Mhéadaithe, mar a n-oibreoimid trasna earnálacha agus ar fud ár ngníomhaireachtaí chun an éifeachtúlacht a bharrfheabhsú trí nuálaíochtaí a mhéadú

Trí chur chuige nuálach a spreagadh, tugtar de chumhacht don fhoireann seirbhísí ardchaighdeáin, éifeachtacha agus ábhartha a chur ar fáil do pháirtithe leasmhara na Roinne agus spreagtar é ar fud na Roinne agus na hearnála oideachais i gcoitinne, dá réir. Leanfaidh an Oifig um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí ar aghaidh ag obair le comhpháirtithe chun cultúr nuálaíochta a dhoimhniú agus chun leanúint orthu á thiomáint sin chun cinn ar fud na Roinne agus na hearnála chun cabhrú leis an todhchaí a mhúnlú.

Eagraíonn an Oifig um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí Seachtain Nuálaíochta na Roinne, a thugann deis don fhoireann agus don phobal oideachais i gcoitinne aird a dhíriú ar nuálaíocht laistigh dá n-eagraíochtaí agus chun daoine eile a spreagadh na deiseanna a fheiceáil chun seirbhísí níos fearr agus níos éifeachtúla a chur ar fáil don phobal.

Dhírigh Seachtain na Nuálaíochta 2020, a bhí ar siúl ón 19 go dtí an 23 Deireadh Fómhair, ar an réimse athruithe a tharla ar fud na seirbhíse poiblí mar thoradh ar an bpaindéim, ag roinnt na foghlama a d'eascair as na bealaí nua smaointeoireachta agus oibre a tháinig chun cinn le bliain anuas.

D'óstáil Oifig an Chláir um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí sraith de sheimineáir ghréasáin idirghníomhacha le linn Sheachtain na Nuálaíochta 2020, inar cuireadh béim ar na freagraí nuálacha a forbraíodh laistigh den earnáil oideachais chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin a bhaineann leis an bpaindéim. Tháinig oifigigh na Roinne, múinteoirí, daltaí agus tuismitheoirí le chéile chun na freagraí sin a phlé, lena n-áirítear cianteagasc a thabhairt le linn dúnadh scoileanna, an Clár Samhraidh leathnaithe go mór a cuireadh ar fáil in 2020 d'fhoghlaimeoirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus dóibh siúd is mó atá i mbaol míbhuntáiste oideachasúil, agus na socruithe a cuireadh i bhfeidhm chun ligean do thart ar mhilliún leanbh agus duine óg filleadh ar scoil go sábháilte i gcomhthéacs na paindéime. Tá sceideal imeachtaí Sheachtain nuálaíochta 2020 le fáil thíos:

Dáta

Imeacht

Dé Máirt, 20 Deireadh Fómhair

Tacú le leanúnachas na foghlama le linn dúnadh scoileanna

Bhí tuairiscí ar chianteagasc agus ar chianfhoghlaim ó mhúinteoirí agus ó dhaltaí san imeacht seo. Bhí ionchur ann freisin ón gCigireacht agus ón tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) a thug cur síos ar a ról faoi seach maidir le tacú leis an gcianteagasc agus leis an gcianfhoghlaim.

Déardaoin 22 Deireadh Fómhair

Clár Samhraidh 2020

Ag an ócáid seo rinneadh plé ar an leagan feabhsaithe den ghnáthscéim Teagasc Baile / Soláthar Iúil agus de na campaí samhraidh DEIS, ní raibh an dara ceann acu sin ar siúl roimhe seo ach ag an mbunleibhéal.

Déardaoin, 22 Deireadh Fómhair

Forbhreathnú ar Uathoibriú Róbatach Próiseas (RPA)

Bhain comhghleacaithe ó Aonad Pinsean na Roinne úsáid as an dá 'chaint tae' seo chun forbhreathnú beacht a thabhairt ar an úsáid a bhain an tAonad as an RPA chun seirbhísí níos éifeachtaí a sholáthar do mhúinteoirí atá ag dul ar scor agus atá ar scor.

Dé hAoine, 23 Deireadh Fómhair

Tacú le hathoscailt scoileanna do 2020/21

Bhí painéal ilchineálach sa seimineár gréasáin seo maidir leis na hathruithe is gá chun tuairim is milliún leanbh agus duine óg a chur ar ais go sábháilte ar scoil i gcomhthéacs na paindéime leanúnaí.

Is ciste iomaíoch é Ciste Nuálaíochta na Seirbhíse Poiblía bhfuil sé mar aidhm aige tacú le smaointe nuálacha ó gach cearn d'eagraíochtaí na seirbhíse poiblí agus iad a fhíorú le maoiniú suas le €60,000 atá ar fáil in 2021.

Bronnadh maoiniú roimhe seo ar roinnt tionscadail nuálaíochta san earnáil oideachais faoin scéim seo, lena n-áirítear:

 • Tionscadal Forbairt Phearsanta don Aos Óg LIFT (Todhchaí na hÉireann a Stiúrú le Chéile) – Coláiste Confey, Léim an Bhradáin
 • Beocht a Chur san Oideachas dár bPobail ar Scála Náisiúnta (BEACONS) – An Chomhairle Mhúinteoireachta
 • Uathoibriú Róbatach Próiseas (RPA) do Phinsin – An Roinn Oideachais
 • Sonraí Oscailte a Fhoilsiú ar fud na Seirbhíse Poiblí – An Phríomh-Oifig Staidrimh agus an Roinn Oideachais
 • Gníomhú ar son na hAeráide i mBunscoileanna (CAPS): Clár For-rochtana Nuálaíoch ETIEM do Bhunscoileanna – Ionad Oideachais an Chláir
 • Saotharlanna Nuálaíochta an Bhaile Nua – Ceardlanna ETIEM do Scoláirí agus do Mhúinteoirí – Scoil an Bhaile Nua, Port Láirge

Is féidir na sonraí iomlána a bhaineann le tionscadail a maoiníodh roimhe seo agus Ciste Nuálaíochta na Seirbhíse Poiblí 2021 a fháil anseo.

Is féidir teacht anseo ar Mhol Nuálaíochta na Seirbhíse Poiblí ina bhfuil nuacht a bhaineann le nuálaíocht, faisnéis faoi imeachtaí, cás-staidéir ar nuálaíocht iontach sa tseirbhís phoiblí, agus deiseanna don fhéinfhorbairt agus cúrsaí maoinith.