Grúpa Stiúrtha maidir le Soláthar Múinteoirí

Cé sinn

Grúpa Stiúrtha na Roinne Oideachais agus Scileanna maidir le Soláthar Múinteoirí

Cad a dhéanaimid

Is é an Grúpa Stiúrtha atá i gceannas ar aithint na saincheisteanna, ar fhorbairt clár gníomhartha ar sholáthar múinteoirí agus ar mhaoirsiú a fhorfheidhmithe

Téarmaí Tagartha

Déanfaidh an Grúpa Stiúrtha na gnéithe seo a leanas:

 • Measúnú a dhéanamh ar thionscadail Pholasaí lena gcur i bhfeidhm go gearrthéarmach agus go fadtéarmach chun freastal ar shrianta sa chóras a aithníodh cheana féin, agus srianta eile a thagann chun solais agus obair á déanamh ar sholáthar agus ar éileamh múinteoirí.
 • Maoirseacht a dhéanamh ar chlár gníomhaíochtaí atá le cur i gcrích ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, a gníomhaireachtaí agus Institiúidí Ardoideachais chomh maith le haidhmeanna dírithe, spriocanna agus spriocamanna.
 • Treoir agus rialú a sholáthar don chlár gníomhaíochtaí agus a bheith mar phointe géaraithe le deacrachtaí ar bith a réiteach.
 • Fóram a sholáthar le ceisteanna suntasacha a phlé a bhfuil tionchar acu ar éileamh agus ar sholáthar agus an tslí is fearr lena réiteach.
 • Straitéis comhairliúcháin agus cumarsáide a fhorbairt.

Tuairiscíonn an Grúpa Stiúrtha chuig an Aire Oideachais agus Scileanna maidir lena dhul chun cinn de réir mar is iomchuí.

Ballraíocht

Oifigeach Poiblí Ainmnithe (OPA): Seán Ó Foghlú, Ardrúnaí, An Roinn Oideachais agus Scileanna; Aoife Conduit, An Roinn Oideachais agus Scileanna; Deirdre Shanley, An Roinn Oideachais agus Scileanna; William Beausang, An Roinn Oideachais agus Scileanna; Harold Hislop, An Roinn Oideachais agus Scileanna; Christy Mannion, An Roinn Oideachais agus Scileanna.

 • Cathaoirleach: Seán Ó Foghlú, Ardrúnaí, An Roinn Oideachais agus Scileanna
 • Aoife Conduit, An Roinn Oideachais agus Scileanna
 • Deirdre Shanley, An Roinn Oideachais agus Scileanna
 • William Beausang, An Roinn Oideachais agus Scileanna
 • Harold Hislop, An Roinn Oideachais agus Scileanna
 • Christy Mannion, An Roinn Oideachais agus Scileanna
 • Dr. Alan Wall, Údarás Ardoideachais
 • Tomás Ó Ruairc, An Chomhairle Mhúinteoireachta
 • John O’Halloran, Coláiste na hOllscoile Corcaigh
 • Eithne Guilfoyle, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
 • Lewis Purser, Cumann Ollscoileanna Éireann
 • Antoinette Nic Gearailt, Cumann na Scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha (ionadaí ar chomhlachtaí bainistíochta iarbhunscoileanna)          
 • Seamus Mulconry, Cumann Bainistíochta na mBunscoileanna Caitliceacha (ionadaí ar chomhlachtaí bainistíochta bunscoileanna)
 • Anthony Finn, Saineolaí Neamhspleách

Cruinnithe

Cáipéisí

Teagmháil

Suíomh Gréasáin: www.education.ie

Ríomhphost: Conor_McCourt@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí, N37 X659

Fón: (090) 6483958

Féach Freisin

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

Grúpa Chur Chun Feidhme maidir le Soláthar Múinteoirí