Grúpa Stiúrtha maidir le hAthchóiriú a dhéanamh ar Aistriú

   

Cé sinn

Grúpa Stiúrtha na Roinne Oideachais agus Scileanna maidir le hAthchóiriú a dhéanamh ar Aistriú

Téarmaí Tagartha

Raon feidhme agus freagrachtaí a aithint le tuilleadh plé a dhéanamh orthu agus taighde atá á dhéanamh, nó tús á chur leis, ag institiúidí ardoideachais, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus a   gníomhaireachtaí.

Spriocamanna a chomhaontú le plé agus taighde na bpáirtithe ar an nGrúpa a chur i gcrích

Fóram a sholáthar chun cinntiú go gcoinnítear páirtithe atá ar an ngrúpa suas chun dáta maidir le plé agus taighde ar an aistriú atá ar siúl acu.

Fóram a sholáthar maidir le plé a dhéanamh ar cheisteanna a n-éiríonn as an obair seo agus as na spriocanna atá ag teacht chun cinn de thairbhe na hoibre seo.

Moltaí maidir le hathrú a phlé agus, ag féachaint do róil reachtúla faoi seach de   réir mar atá leagtha amach sa chomhthéacs, tuairisc don Aire a ullmhú faoi luath 2013 maidir le plean comhordaithe chur chun feidhme d’aon athrú molta.

Tuairiscíonn and grúpa seo don Aire Oideachais agus Scileanna de réir mar is iomchuí maidir lena dhul chun cinn.

Ballraíocht

Oifigeach Poiblí Ainmnithe (OPA): Seán Ó'Foghlú, Ardrúnaí, An Roinn Oideachais agus Scileanna;  William Beausang, Leas-Ardrúnaí, An Roinn Oideachais agus Scileanna

Cathaoirleach; Seán Ó'Foghlú, Ardrúnaí, ROS

 • William Beausang, Leas-Ardrúnaí, ROS
 • Eamonn Moran, ROS
 • Jim Murray, THEA Cumann Ardoideachais na Teicneolaíochta                                                          
 • An Dr. Brendan Murphy, Institiúid Teicneolaíochta Chorcaigh
 • An Dr. Derek O'Byrne, Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge
 • An tOllamh Philip Nolan, Ollscoil Mhaigh Nuad
 • Lewis Purser, Cumann Ollscoileanna Éireann
 • Aidan Farrell, Coimisiún na Scrúduithe Stáit
 • Hugh McManus, Coimisiún na Scrúduithe Stáit
 • Paul O'Toole, POF, Údarás Ardoideachais
 • Dr. Gemma Irvine, Údarás Ardoideachais
 • Dr. Anne Looney, Údarás Ardoideachais
 • John Hammond, An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
 • An Dr. Padraig Walsh, Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann
 • Bryan Fields, SOLAS
 • An tOllamh Áine Hyland, Coláiste na hOllscoile Corcaigh
 • Mark Doherty, ROS
 • Phil O'Flaherty, ROS

Cruinnithe

Cruinnithe

Teagmháil

Rúnaí: Trudy Duffy

Ríomhphost: Trudy_Duffy@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 RC96Fón: +35318896721

Féach Freisin

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015