Grúpa Stiúrtha maidir le hAthchóiriú a dhéanamh ar Aistriú

Cé sinn

Grúpa Stiúrtha na Roinne Oideachais maidir le hAthchóiriú a dhéanamh ar Aistriú

Téarmaí Tagartha

Raon feidhme agus freagrachtaí a aithint le tuilleadh plé a dhéanamh orthu agus taighde atá á dhéanamh, nó tús á chur leis, ag institiúidí ardoideachais, an Roinn Oideachais agus a gníomhaireachtaí.

Spriocamanna a chomhaontú le plé agus taighde na bpáirtithe ar an nGrúpa a chur i gcrích

Fóram a sholáthar chun cinntiú go gcoinnítear páirtithe atá ar an ngrúpa suas chun dáta maidir le plé agus taighde ar an aistriú atá ar siúl acu.

Fóram a sholáthar maidir le plé a dhéanamh ar cheisteanna a n-éiríonn as an obair seo agus as na spriocanna atá ag teacht chun cinn de thairbhe na hoibre seo.

Moltaí maidir le hathrú a phlé agus, ag féachaint do róil reachtúla faoi seach de   réir mar atá leagtha amach sa chomhthéacs, tuairisc don Aire a ullmhú faoi luath 2013 maidir le plean comhordaithe chur chun feidhme d’aon athrú molta.

Tuairiscíonn and grúpa seo don Aire Oideachais de réir mar is iomchuí maidir lena dhul chun cinn.

Ballraíocht

Oifigeach Poiblí Ainmnithe (OPA): Seán Ó Foghlú, Ardrúnaí, An Roinn Oideachais (RO);  William Beausang, Leas-Ardrúnaí, Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta (RBATNE)

 • Cathaoirleach; Seán Ó Foghlú, Ardrúnaí, RO
 • William Beausang, Leas-Ardrúnaí, RBATNE
 • Eamonn Moran, RO, An Rannóg Beartas Curaclam agus Measúnacht 
 • Phil O'Flaherty, RO, An Rannóg um Fhorbairt Scileanna (Breisoideachas, Oiliúint)
 • Philip Crosby, RO, Ardoideachas – Beartas agus Scileanna
 • Jim Murray, Cumann Ardoideachais na Teicneolaíochta 
 • Dr. Derek O'Byrne, Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge
 • Professor Philip Nolan, Ollscoil Mhaigh Nuad
 • Lewis Purser, Irish Universities Association
 • Aidan Farrell, Coimisiún na Scrúduithe Stáit
 • Hugh McManus, Coimisiún na Scrúduithe Stáit
 • Dr. Alan Wall, CEO, Údarás Ardoideachais
 • Dr. Anne Looney, Údarás Ardoideachais
 • John Hammond, An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
 • Norman Emerson, An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
 • Dr. Padraig Walsh, Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann
 • Tim Conlon, Údarás Ardoideachais
 • Anna Murphy, Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann
 • Barbara Kelly, Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann
 • Justin Sinnott, SOLAS
 • Alan McGrath, SOLAS

Cruinnithe

Cruinnithe

Teagmháil

Rúnaí: Joanne Tobin

Ríomhphost: Joanne_Tobin@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 RC96Fón: +35318892447

Féach Freisin

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015