Grúpa Comhairleach DEIS

Cé sinn

Tá Grúpa Comhairleach DEIS comhdhéanta d’ionadaithe ó pháirtnéirí an oideachais, Ranna Rialtais ábhartha, an Foras Taighde ar Oideachas, Tusla agus Oifigigh na ROS.

Cad a dhéanaimid

Is é príomhról an ghrúpa faoi láthair ná dul chun cinn a dhéanamh agus comhairle a sholáthar ar fheidhmiú na 108 gníomhaíochtaí atá i bPlean DEIS 2017.

Tionóladh an chéad chruinniú den ghrúpa i mí na Bealtaine 2019 agus foilseofar taifead den chruinniú gan mhoill.

Tagann an grúpa le chéile gach bliain.

Téarmaí Tagartha

-     Dul chun cinn a dhéanamh i bhfeidhmiú Phlean DEIS 2017.

-     Comhairle a sholáthar faoi chur i bhfeidhm na nGníomhaíochtaí sa Phlean, go háirithe:

 • Cumasóirí agus/nó bacanna a aithint a bhaineann leis an bhfeidhmiú.
 • Aird a dhíriú ar na deacrachtaí ar dócha go mbeadh tionchar acu ar an bhfeidhmiú nó ar an amlíne
 • Míniúcháin a éileamh nuair a bhíonn moill/gur dócha go dteipfidh ar an bhfeidhmiú
 • Comhairle a sholáthar ar na réitigh a d’fhéadfadh a bheith ann don mhoill/teip ar fheidhmiú

-     Uasdátuithe a sholáthar do, agus a fháil ó, Choiste Stiúrtha an Chláir.

-     Grúpaí Oibre a bhunú i réimsí ina bhfuil gá le tuilleadh taighde mar atá leagtha síos i bPlean DEIS 2017 agus/nó réimsí a eascraíonn san obair ina léirítear go bhfuil gá le tuilleadh taighde.

-     Iniúchadh agus moltaí a dhéanamh bunaithe ar thuairiscí a chuireann an Grúpaí Oibre ar fáil do Choiste Stiúrtha an Chláir.

-     Comhairle a sholáthar maidir le Creat Monatóireachta agus Meastóireachta a bhunú.

Ballraíocht

Oifigeach Poiblí Ainmnithe (OPA): Martina Mannion, Rúnaí Cúnta, An Roinn Oideachais (RO)
   • Cathaoirleach: Mary Cregg, Príomhoifigeach, An Roinn Oideachais (RO)
   • Deirbhile Nic Craith/Shane Loftus, Cumann Múinteoirí Éireann (INTO)
   • Bláthnaid Ní Ghréacháin, Gaelscoilleanna Teo
   • Seamus Mulconry, Eagraíocht Bhainistíochta na mBunscoileanna Caitliceacha (CPSMA)
   • Áine Lynch, Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí (NPC) – Bunbhrainse
   • David Ruddy, Líonra Príomhoidí Bunscoile Éireann (IPPN)
   • Moira Leydon, Cumann Meánmhúinteoirí Éireann (ASTI)
   • Bernie Ruane, Aontas Múinteoirí Éireann (TUI)
   • Joan Russell/Adrian Flynn, Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (ETBI)
   • Antoinette Nic Gearailt, Cumann na Scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha (ACCS)
   • Michael Redmond, Comhchoiste na mBainisteoirí (JMB)
   • Clive Byrne, Cumann Náisiúnta Príomhoidí agus Príomhoidí Tánaisteacha (NAPD)
   • Geoffrey Browne, Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí (NPC) – Iar-bhunbhrainse
   • Dr Ken Fennelly, Bord Oideachais Eaglais na hÉireann
   • Paul Rowe, Oideachas le Chéile
   • Anne Marie Brooks/Conor Rowley, An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGO)
   • Kate O Flaherty, An Roinn Sláinte (RS)
   • Noel Kelly, Tusla
   • Des Henry, An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFSC)
   • Jude Cosgrove/Sharon Nelis, An Foras Taighde ar Oideachas (ERC)
   • Anne Tansey/Gabrielle Green, An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS)
   • Brendan Doody/Catherine O Carroll/Jim Mulkerrins/Eddie Ward/Willie McIntosh/ Paraic Joyce/Stephanie Goode/Stacey Cannon/Deirdre Cullen/Richard Dolan, RO

Cruinnithe

Teagmháil

Ríomhphost: Grainne_Egan@education.gov.ie

Gréasán: www.education.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais, Bloc 3, Sráid Mhaoilbhríde, Áth Cliath 1

Féach freisin:

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil (2015)