Faisnéisiú don Chigireacht

Cé Sinn

Cigireacht na Roinne Oideachais

Téarmaí Tagartha

Reáchtáladh cruinniú i mí Mheán Fómhair 2018 chun comhpháirtithe oideachais a chur ar an eolas faoi dhá shamhail mheastóireachta beartaithe - An tSamhail Chigireachta um Chosaint agus Chumhdach Leanaí (CCCL) agus an tsamhail le haghaidh Meastóireachta ar Sholáthar do Scoláirí ag a bhfuil Riachtanais Bhreise agus Riachtanais Oideachais Speisialta in Iarbhunscoileanna.

Reáchtálfar seisiún faisnéisithe eile i mí na Nollag 2018 agus críochnófar an obair ansin. Tá críoch le gníomhaíochtaí an chleachtais chomhairliúcháin seo.

Ballraíocht

Oifigeach Poiblí Sainithe: Harold Hislop, Príomhchigire, RO

Cathaoirleach: Harold Hislop, Príomhchigire, RO

Gary Ó Donnchadha (Leas-Phríomhchigire), Yvonne Keating (Príomhchigire Cúnta), Brian Mac Giolla Phádraig (Cigire na Roinne), Brendan Doody (Príomhchigire Cúnta). 

  • Comhpháirtithe i láthair:

Ainm

Eagraíocht

John Irwin

Cumann na Scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha

Noreen Lawlor

Cumann Bainistíochta na mBunscoileanna Caitliceacha

Blathnaid Ní Ghreacháin

Gaelscoileanna

David Ruddy

Líonra Príomhoidí Bunscoile na hÉireann

Sandra Irwin-Gowran

Ag Foghlaim le Chéile

Caoimhín Ó hEaghra

An Foras Pátrúnachta

Clive Byrne

Cumann Náisiúnta Príomhoidí agus Príomhoidí Tánaisteacha

David Duffy

Aontas Múinteoirí Éireann

Brendan O Dea

An Chomhairle Mhúinteoireachta

Fardus Sultan Uas.

Bord Oideachais Bunscoile Moslamach

Joan Russell

Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann

Máire Ní Bhreoithe

Lárionad do Cheannaireacht Scoile

Anne McElduff

Cumann Múinteoirí Éireann

Gerry McCaul

Comhchoiste na mBainisteoirí

Moira Leydon

Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire

Eilish Humphreys

Iontaobhas Le Chéile

Declan Lawlor

Cumann Iontaobhaithe Scoileanna Caitliceacha

Bernie Ruane

Aontas Múinteoirí Éireann

Tim Geraghty

Cumann Náisiúnta Príomhoidí agus Príomhoidí Tánaisteacha

Breda Corr

NABSE

Conor Melon        Comhairle Mhúinteoireachta

Mary Nihill             Lárionad do Cheannaireacht Scoile

Michael Redmond   Comhchoiste na mBainisteoirí

Cruinnithe

Doiciméadú na gCruinnithe

Teagmháil

Gréasán: www.education.ie

Ríomhphost: Brian_Macgiollaphadr@education.gov.ie

Seoladh:

Oifig An Phríomh Chigire, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1 DO1 RC96

Fón: +353(0)1 8896425

Féach freisin
An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015