Coiste Comhairleach Náisiúnta maidir le Féin-Mheastóireacht Scoile

Ionadaithe ó na páirtithe oideachais atá sa Choiste Comhairleach Náisiúnta maidir le Féin-Mheastóireacht Scoile (FMS) agus is é an príomhaidhm leis faoi láthair ná cabhrú leis an Roinn ullmhú don chéad chéim eile den FMS. Tá críoch le gníomhaíochtaí an chleachtais chomhairliúcháin seo.

Téarmaí Tagartha

Téann Cigireacht an ROS i gcomhairle leis an ngrúpa seo maidir le féin-mheastóireacht scoile a chur i bhfeidhm i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna.

Cuirfear an comhairliúchán reatha atá dírithe ar an gcéad chéim eile maidir le Féin-mheastóireacht ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim i gcrích faoi Mheán Fómhair 2016.   Tá comhairliúchán FMS ar cheannaireacht i scoileanna ag dul ar aghaidh faoi láthair.

Cuirfear tuairisc agus Imlitir dheireanach faoi bhráid an Aire Oideachais agus Scileanna le faomhadh sula bhfoilsítear iad.

Ballraíocht an Choiste Chomhairligh

Oifigeach Poiblí Ainmnithe (OPA): Harold Hislop, Príomhchigire, An Roinn Oideachais agus Scileanna

Cathaoirleach: Harold Hislop, Príomhchigire, ROS

Peter Mullan, INTO

Nóra Ní Loingsigh, Gaelscoilleanna Teo                      

Noreen Lawlor, Cumann Bainistíochta na mBunscoileanna Caitliceacha                                            

Aine Lynch, an Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí – Bunbhrainse                                

Maria Doyle, Líonra Phríomhoidí Bunscoile na hÉireann

Maria Leydon, Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire            

David Duffy, Aontas Múinteoirí Éireann                                                  

Pat O'Mahony, Boird Oideachais agus Oiliúna na hÉireann                    

John Irwin, Cumann na Scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha                        

Michael Raedmond, Comhchiste na mBainisteoirí                        

Tim Geraghty, Cumann Náisiúnta Príomhoidí agus Príomhoidí Tánaisteacha                              

Don Myers, An Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí Iar-bhunoideachas                                    

Joanna Siewierska, Aontas Mac Léinn Dara Leibhéil na hÉireann                    

Eilis Humphreys, an tSeirbhís Náisiúnta Measúnaithe, Comhairliúcháin agus Teiripe            

Kevin Fennelly,Bord Oideachais Eaglais na hÉireann                          

Carmel Kearns, An Chomhairle Mhúinteoireachta                    

Paul Byrne, Cumann Náisiúnta Príomhoidí agus Príomhoidí Tánaisteacha                                        

Caoimhín Ó hEaghra, An Fórus Pátrúnachta                                        

Breda Carr, NABMSE   Cumann Náisiúnta na mBord Bainistíochta ar Shainriachtanais                          

Paul Rowe, Ag Foghlaim Le Chéile                                          

Sr, Mary Collins, Aontas na Siúracha Teagaisc                      

Asiyah Al-Tawash, Bord Bunoideachais de chuid na Moslamac                                                

Sandra Irwin-Gowran, an Líonra Comhionannais do Dhaoine Aeracha agus Leispiacha  

Catherine Hynes / Aoife Conduit, ROS

Cruinntihe

Coiste Comhairleach Náisiúnta do Chruinnithe FMS

Teagmháil

Rúnaí: Deirdre Matthews

Ríomhphost:deirdre_mathews@education.gov.ie

Seoladh: Bloc 3, Sráid Maoilbhríde

Baile Átha Cliath 1, D01 RC96

Fón: +35318892055

Féach freisin

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil (2015)