An Grúpa Náisiúnta um Chaighdeánú

Cé sinn

Cuimsítear sa Ghrúpa Náisiúnta um Chaighdeánú ionadaithe ó Oifig Feidhmiúcháin na nGrád Ríofa, ó Fhoireann Cigireachta na Roinne Oideachais, ón bhForas Taighde ar Oideachas agus ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit.

Cad a dhéanaimid?

Is é cuspóir an Ghrúpa Náisiúnta um Chaighdeánú tacar grád ríofa a sheachadadh a chomhlíonann na cuspóirí a bheith cóir agus cruinn ag an bpointe sa phróiseas atriallach inar baineadh amach sraith torthaí sábháilte, sásúla agus inchosanta.

Tagann obair an Ghrúpa chun críche tar éis eisiúint na dtorthaí agus comhlánú an tuairiscithe ghaolmhair go léir. Níl sé i gceist go mbeadh aon ról ag an ngrúpa sa phróiseas achomhairc mura dtiocfadh ceanglas den sórt sin chun cinn.

Téarmaí Tagartha

12. D’fhonn a chuspóir a bhaint amach, déanfaidh an Grúpa Náisiúnta um Chaighdeánú an méid a leanas:

a) Saintréithe agus/nó saintréithe déimeagrafacha na scoile atá le húsáid chun an tsamhail staidrimh a bhailíochtú (d’fhéadfaí a áireamh leis sin, mar shampla, inscne, stádas socheacnamaíoch, earnáil, fad cláir, meán teagaisc, etc.) a chinneadh i dtosach báire agus tosaíocht a thabhairt dóibh, ag féachaint do na srianta a bhaineann leis an tsamhail, lena n-áirítear an forchostas ama chun an tsamhail a bhailíochtú i gcoinne gach tréith roghnaithe,

b) Smaoineamh ar na torthaí staidrimh laistigh de chreat cinnteoireachta a chuireann san áireamh na tiomantais, na prionsabail, na luachanna agus na srianta a bhaineann le gráid ríofa agus socrú a dhéanamh chun oiriúnuithe a chur chun feidhme d’fhonn an tsamhail a oiriúnú trí atriallta éagsúla. Chuige sin, éileofar an méid a leanas ar an nGrúpa:

         i.            Na tacair sonraí a thagann chun cinn ón tsamhail ag gach atriall a cheistiú ó raon peirspictíochtaí ar leibhéal náisiúnta, ar leibhéil éagsúla imdhealaithe, agus, ar bhonn roghnach agus spriocdhírithe nuair is gá chun cineál áirithe saincheist bailíochtaithe a sheiceáil, ar leibhéal na scoile.

       ii.            Comparáid a dhéanamh idir torthaí ar leibhéal náisiúnta agus torthaí na mblianta deireanacha de gach dáileadh grád do gach ábhar agus do gach leibhéal (78 ndáileadh curaclaim ATB, 1 dáileadh GCAT, 18 ndáileadh TNC, agus 20 dáileadh ATF maidir le hábhar, speisialtacht agus tascanna).

      iii.            Machnamh a dhéanamh ar éifeachtaí agus tionchair ar leibhéal na scoile – trí anailís achomair fhoriomlán ar an bhfaisnéis a dhéanann catagóiriú agus achoimre ar a mhéad a dhéantar dáiltí scoile laistigh de gach ceann de na teaglamaí ábhar agus an leibhéal sin a ailíniú leis na tacair de thorthaí measta ó na scoileanna sin agus na dáiltí comhoiriúnaithe ar leibhéal na scoile.

     iv.            A chinntiú go mbaintear an chothromaíocht chuí amach idir cruinneas staidrimh a bharrfheabhsú agus dreachbhailíocht a choinneáil – a mhéad atá creidiúnacht ag cineálacha áirithe idirghníomhaíochta sna sonraí agus ar féidir leo tacaíocht ó gheallsealbhóirí a choinneáil.

       v.            Seiceáil a dhéanamh ar a mhéad a baineadh amach na gealltanais a rinneadh maidir leis an tsamhail, mar shampla caitheamh go cóir le daltaí aonair (nó grúpaí daltaí ) neamhghnácha ardghnóthachtála i suíomhanna a mbíonn scóráil measartha traidisiúnta acu.

     vi.            Saincheisteanna a iniúchadh, mar shampla, a chinntiú go gcaitear go cothrom le daltaí a thógann ábhair bhreise lasmuigh den scoil, agus le daltaí a thógann gach ábhar lasmuigh de shuíomh scoile, i gcomparáid le daltaí atá ag tabhairt faoina gcuid ábhar i suíomh scoile.

    vii.            Athbhreithniú a dhéanamh ar thorthaí na n-anailísí ar bhailíochtú samhlacha chun éifeachtaí difreálacha neamh-inmhianaithe féideartha ar fhoghrúpaí spéise a sheiceáil, lena n-áirítear éifeachtaí difreálacha inscne agus éifeachtaí difreálacha de réir saintréithe scoile.

c) Iarracht a dhéanamh aon ábhar beartais nár tugadh treoir ina leith cheana féin don Ghrúpa a tharchur.

Ballraíocht

Oifigeach Poiblí Ainmnithe (OPA): Andrea Feeney, Stiúrthóir Oifig Feidhmiúcháin na nGrád Ríofa (OFGR), an Roinn Oideachais (RO)

Cathaoirleach: Andrea Feeney, Stiúrthóir OFGR, RO

Elaine Sheridan, Stiúrthóir Cúnta, OFGR

Hugh McManus, Stiúrthóir Cúnta, OFGR

Dr David Millar, Bainisteoir na Measúnachta, CGEO

Aidan Farrell, POF, Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS)

Dr Jude Cosgrove, POF, Foras Taighde ar Oideachas

Orlaith O’Connor, Príomhchigire Cúnta, An Roinn Oideachais (RO)

Paddy Quinn, Príomhoifigeach Cúnta, OFGR

Malartaigh 

Dr Gerry Shiel, Comhalta Taighde, an Foras Taighde ar Oideachas

Dr Harold Hislop, Príomhchigire, RO

Dr. Tim Desmond, Ceann Rannóg na Scrúduithe agus Measúnachta, CSS

Daoine eile a bhí i láthair (gan aon ról cinnteoireachta)

Fernando Cartwright, Uachtarán agus POF ar Polymetrika International Incorporated

Dr Kentaro Yamamoto, Comhairleoir Teicniúil

Cruinnithe

Cáipéisí

   

Teagmháil

Teagmháil: Paddy Quinn, Oifig Fheidhmiúcháin na nGrád Ríofa 
Ríomhphost:paddy_quinn@education.gov.ie
SeoladhAn Roinn Oideachais, Oifig Fheidhmiúcháin na nGrád Ríofa, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí

Féach Freisin

        
An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil (2015)