An Grúpa Comhairleach um Pleanáil Theagmhasach do na Scrúduithe Stáit in 2020

Cé sinn

An Grúpa Comhairleach um Pleanáil Theagmhasach do na Scrúduithe Stáit in 2020

Cad a dhéanamid

Bunaíodh an Grúpa Comhairleach chun socruithe athraithe a aithint maidir le reáchtáil na scrúduithe stáit in 2020, maidir le foghlaim scoláirí a dheimhniú in 2020, agus maidir le haon ghníomhartha iarmhartacha a thiocfadh chun cinn agus chun comhairle a chur ar fáil don Aire agus do Choimisiún na Scrúduithe Stáit ina leith sin.

Táthar ag súil go mbeidh an grúpa ag feidhmiú idir Aibreán 2020 agus Meán Fómhair 2020. Tiocfaidh an grúpa le chéile dhá uair sa tseachtain ag an tús.

Téarmaí Tagartha

  • Na hiarrthóirí scrúduithe go léir a chumasú ionas go mbeidh siad ábalta a ngnóthachtálacha foghlama a léiriú chomh maith agus is féidir leo d’ainneoin an mhéid a chuir géarchéim Covid-19 as dá gcuid foghlama.
  • Go bhfaigheadh na hiarrthóirí Ardteistiméireachta (AT) go léir aitheantas cóir as a ngnóthachtálacha foghlama ionas go mbeidh ar a gcumas na gráid a fuair siad san Ardteistiméireacht a úsáid chun cur isteach ar iontráil chuig an ardoideachas, chuig an mbreisoideachas nó chuig saol na hoibre i bhfómhar na bliana 2020
  • An tionchar faoi leith a bhí ag dúnadh scoileanna ar fhoghlaim grúpaí scoláirí leochaileacha agus ar a gcuid feidhmíochta sna scrúduithe a mhaolú a oiread agus is féidir. Ina measc sin tá scoláirí atá faoi mhíbhuntáiste ó thaobh cúlra de (lena n-áirítear scoláirí gan dídean, scoláirí i lóistín éigeandála, scoláirí i lóistín do dhídeanaithe/d’iarrthóirí tearmainn) scoláirí nár oibrigh an fhoghlaim ó chian go maith dóibh, agus scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu
  • Cúram a dhéanamh d’fholláine scoláirí trí laghdú a dhéanamh ar aon bhrú breise a d'fhéadfadh a bheith orthu de bharr ghéarchéim Covid-19, lena n-áirítear an brú a bhaineann le neamhchinnteacht, cur isteach ar an bhfoghlaim, strus eacnamaíoch, básanna teaghlaigh agus an brú a bhaineann le háiteanna a bhaint amach san ardoideachas agus sa bhreisoideachas
  • Íoslaghdú a dhéanamh ar aon bhaol do shábháilteacht agus do shláinte scoláirí agus a dteaghlach, agus do shábháilteacht agus do shláinte na múinteoirí agus na mball eile d'fhoireann na scoile agus d’fhoireann CSS a chumasaíonn scoláirí chun páirt a ghlacadh i scrúduithe nó i measúnuithe eile.

Ballraíocht

Oifigeach Poiblí Ainmnithe (DPO): Seán Ó Foghlú, Ard-Rúnaí, An Roinn Oideachais agus Scileanna (DES)

 • Cathaoirleach: Seán Ó Foghlú, Ard-Rúnaí, An Roinn Oideachais agus Scileanna (DES)
 • Reuban Murray, Uachtarán, Aontas na Mac Léinn Dara Leibhéal in Éirinn (ISSU)
 • Alison Dervan, Bainisteoir Forbartha um Ghuth an Mhic Léinn, ISSU
 • Áine Lynch, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí – Bunscoileanna (NPC-P)
 • Mai Fanning, Uachtarán, Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí – Iar-bhunscoileanna (NPC-PP)
 • Ann Piggott,  Uachtarán, Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire (ASTI)
 • Kieran Christie, Ard-Rúnaí, ASTI
 • Martin Marjoram, Uachtarán, Aontas Múinteoirí Éireann (TUI)
 • Michael Gillespie, Ard-Rúnaí, TUI
 • John Curtis, Ard-Rúnaí, Comhchoiste na mBainisteoirí (JMB)
 • John Irwin, Ard-Rúnaí, Cumann na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha (ACCS)
 • Nessa White, Ard-Rúnaí, Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (ETBI)
 • Clive Byrne, Príomhfheidhmeannach, Cumann Náisiúnta Príomhoidí agus Príomhoidí Tánaisteacha (NAPD)
 • Aidan Farrell, Príomhfheidhmeannach, Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS)
 • John Hammond, Príomhfheidhmeannach, An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnaithe (CNCM)                
 • William Beausang, Assistant Secretary General, Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta
 • Keith Moynes, Assistant Secretary General, Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta
 • Andrea Feeney, Stiúrthóir, Oifig Fheidhmiúcháin na nGrád Ríofa
 • Anne Tansey, Stiúrthóir, An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS)
 • Harold Hislop, Príomh-Chigire, DES
 • Deirdre Shanley, Ard-Rúnaí Cúnta, DES
 • Dalton Tattan, Ard-Rúnaí Cúnta, DES
 • Yvonne Keating, Leas-Phríomh-Chigire, DES
 • Orlaith O’Connor, Príomh-Chigire Cúnta, DES
 • Eamonn Moran, Príomhoifigeach, DES
 • Ciara Molloy, Príomhoifigeach Cúnta, DES
 • Alan Wall, Príomhfheidhmeannach, An tÚdarás um Ard-Oideachas (HEA), Breathnóir

Cruinnithe

Cáipéisí

Teagmháil

Runaí: Ciara Molloy, An tAonad um Beartas Curaclaim agus Measúnachta 
Ríomhphost: ciara_molloy@education.gov.ie
Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Bloc 2, Urlár 1, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1