An Comhairle Náisiúnta Scileanna

Cé sinn

An Comhairle Náisiúnta Scileanna

Cad a dhéanaimid

Cuireann an Chomhairle Náisiúnta Scileanna córas ar fáil le headránú a dhéanamh ar éilimh ar fud réimse iomlán na riachtanas a aithníodh tríd an taighde agus an anailís a dhéantar faoina threoir. Tagann comhaltaí na Comhairle ó leibhéil shinsearacha san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach.  

Téarmaí Tagartha

 • Tograí costáilte a fháil agus a bhreithniú don chlár oibre/taighde de chuid an EGFSN sula ndéantar an clár a chur ar aghaidh go foirmiúil lena cheadú do mhaoiniú na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS) nó na Roinne Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta mar is cuí.
 • Pleananna gníomhaíochta aontaithe bunaithe ar thorthaí taighde de chuid an EGFSN a fháil, a bhreithniú agus a cheadú sula bhfoilsítear iad.
 • Tuairiscí agus taighde ar scileanna agus sonraí faoin margadh saothair ón Aonad Taighde Scileanna agus Margadh Saothair a fháil, a bhreithniú agus a fhoilsiú.
 • Tuairiscí ar obair na bhFóram Réigiúnach Scileanna a fháil agus measúnuithe a bhreithniú ó na Fóraim Réigiúnacha i ndáil le forbairt scileanna i réigiúin na ngrúpaí.
 • Tuairiscí a fháil ó SOLAS, An tÚdarás um Ard-Oideachas (UAO) agus ó Chathaoirligh Chomhairle Uachtarán na nOllscoileanna agus na nInstitiúidí Teicneolaíochta maidir le freagraí a chur ar fáil do riachtanais scileanna a aithnítear.
 • Tuairiscí a fháil ón ROS, UAO agus SOLAS ar leithdháiltí foriomlána maidir le maoiniú don oideachas agus soláthar oiliúna.
 • Nuashonraithe a chur ar fáil de réir mar a bheidh ag teastáil ó Ranna Rialtais eile ar straitéisí gaolmhara.
 • Nuashonraithe rialta a fháil ó na páirtithe leasmhara (An tÚdarás Forbartha Tionscail Éireann (ÚFT), Fiontraíocht Éireann, Fondúireacht Eolaíochta Éireann) ar dheiseanna earnála agus réimsí sprice ionchasacha a fhorbairt chun méadú a dhéanamh ar Infheistíocht Dhíreach Eachtrach agus ceisteanna a bhaineann le scileanna a bheith ar fáil chun tacú le deiseanna fostaíochta den sórt sin a bhreithniú agus comhairle a thabhairt ina leith.
 • Beartú tosaíochta bliantúil a ullmhú ar na riachtanais scileanna a aithnítear chun cinntí eolasacha a dhéanamh ar leithdháileadh maoinithe ar fud FET, HE agus Skillnets. Ba chóir tagairt do leibhéil agus réimsí disciplín agus meicníochtaí seachadta a áireamh sa bheartú tosaíochta seo m.sh. soláthar príomhshrutha/maoiniú spriocdhírithe.
 • Cuirfear ráiteas bliantúil d'obair na Comhairle i láthair an Aire Oideachais agus Scileanna agus foilseofar é tráth nach déanaí ná deireadh mhí an Mhárta na bliana dar gcionn. Féadfar tuairiscí eile a fhoilsiú arna n-aontú ag an gComhairle/ Foilseofar Miontuairiscí ó chruinnithe.

Ballraíocht

Oifigeach Poiblí Ainmnithe (OPA): Seán Ó Foghlú, Ard-Rúnaí, An Roinn Oideachais agus Scileanna

 • An tUasal Joe McHugh, Aire Oideachais agus Scileanna.
 • An tUasal Paul O’Toole, Príomhfheidhmeannach, UAO.
 • An Dr Padraig Walsh, Príomhfheidhmeannach, Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann
 • An tUasal Martin Shanahan, Príomhfheidhmeannach, ÚFT
 • Julie Sinnamon, Príomhfheidhmeannach, Fiontraíocht Éireann
 • An tOllamh Mark Ferguson, Ard-Stiúrthóir Fhondúireacht Eolaíochta Éireann
 • Nessa White, Ard-Rúnaí, Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (BOO)
 • An Dr Orlaigh Quinn, Ard-Rúnaí, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta
 • An tUasal John Mckeon, Ard-Rúnaí, An Roinn Coimirce Sóisialaí
 • Patricia Coleman, Ard-Rúnaí Cúnta, An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
 • An tUasal William Beausang, Rúnaí Cúnta, An Roinn Oideachais agus Scileanna
 • An tUasal Conor Dunne, Príomhfheidhmeannach Eatramhach, SOLAS
 • An tUasal Liam Ryan, Stiúrthóir Bainistíochta, SAP LABS Ireland
 • An tUasal Martin McVicar, Stiúrthóir Bainistíochta, Combilift
 • An tOllamh Philip Nolan, Uachtarán, Cumann Ollscoileanna Éireann
 • An Dr Brendan McCormack, Cathaoirleach Bhord na nUachtarán, Cumann um Ardoideachas Teicneolaíoch

Cruinnithe

Doiciméadú do na Cruinnithe

Teagmháil

R-phost: secretariat_nsc@education.gov.ie
Seoladh: An tAonad um Phleanáil Scileanna agus Rannpháirtíocht Fiontraíochta, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 RC96