Coiste Comhairleach um Polasaí Oideachas Gaeltachta

Cé sinn

An Coiste Comhairleach um Polasaí Oideachas Gaeltachta ROS

Cad a dhéanaimid

Bunaíodh an Coiste Comhairleach um Polasaí Oideachas Gaeltachta i Márta 2017 chun tacú le cur i bhfeidhm céimnithe an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022.

Téarmaí Tagartha

Is éard a dhéanfaidh an Coiste Comhairleach um Polasaí Oideachas Gaeltachta:

  • príomhpháirtithe leasmhara a thabhairt le chéile chun comhairle a thabhairt ó raon leathan tuairimí d’fhonn tacú le hobair an Aonaid um Oideachas Gaeltachta
  • comhpháirtíochtaí a thógáil agus páirtithe leasmhara a ghríosú
  • fóram a sholáthar don phlé faoi chur i bhfeidhm polasaithe faoi láthair agus treoir/tosaíochtaí amach anseo
  • monatóireacht ar an dul chun cinn i dtaca le gnéithe/gníomhartha polasaí
  • teacht roimh dhúshláin agus deiseanna, agus iad a shainaithint, chun tacú le cur i bhfeidhm éifeachtach an Pholasaí agus chun comhairle a chur maidir leis an mbealach is fearr le freagairt dóibh
  • déileáil le saincheisteanna ar bith eile i dtaca le cur i bhfeidhm an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta a thagann chun cinn ó am go ham.

Is ball de Bhord Bainistíochta na Roinne Oideachais agus Scileanna a bheidh mar Chathaoirleach ar an gCoiste Comhairleach um Polasaí Oideachas Gaeltachta.

Buailfidh an Coiste Comhairleach um Polasaí Oideachas Gaeltachta lena chéile suas le ceithre huaire sa bhliain.

Ballraíocht

Áireoidh ballraíocht sa Choiste Comhairleach ionadaithe a bheidh ainmnithe ag páirtithe leasmhara ábhartha. Is le rogha na Roinne Oideachais agus Scileanna a roghnófar na heagraíochtaí chun páirt a ghlacadh ar an gCoiste Comhairleach. Féadfaidh ionadaithe ó na heagraíochtaí seo a leanas a bheith ina mbaill ar an gcoiste:

Oifigeach Poiblí Ainmnithe (OPA): Harold Hislop, Príomhcigire, Roinn Oideachais agus Scileanna

Cruinnithe:

Coiste Comhairleach

Sonraí Teagmhála:

R-phost: aog@education.gov.ie
Seoladh:
An tAonad um Oideachas Gaeltachta
An Roinn Oideachais agus Scileanna
Bloc 3, Sráid Maoilbhríde
Baile Átha Cliath 1
D01 RC96
Fón: (01) 889 6408

Féach Freisin:

An Dochtúir Harold Hislop (Cathaoirleach)

An Roinn Oideachais agus Scileanna

An Dochtúir Treasa Kirk

An tAonad um Oideachas Gaeltachta, An Roinn Oideachais agus Scileanna

Róisín McCauley

An tAonad um Oideachas Gaeltachta, An Roinn Oideachais agus Scileanna

Rita Nic Amhlaoibh

An tAonad um Oideachas Gaeltachta, An Roinn Oideachais agus Scileanna

Jacqueline Ní Fhearghusa

An tAonad um Oideachas Gaeltachta, An Roinn Oideachais agus Scileanna

Muireann Ní Mhóráin

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG)

Seán Mac Eoin

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (RCOG

Mairéad Ní Oistín

Údarás na Gaeltachta

Paul Faye

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGÓ)

An Dochtúir Gerry Shiel

Foras Taighde ar Oideachas

Colm O’ Connor

An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO)

Tim Desmond

Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS)

Elaine Ní Neachtain

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM)

Dónal Ó Faoláin

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS)

Tomás Ó Ruairc

An Chomhairle Mhúinteoireachta

Caoimhín Ó hEaghra

An Foras Pátrúnachta

Tomás Ó Nídh

Cumann na Scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha

Niamh Ní Mhaoláin

Cumann Ionaid Mhúinteoirí/Oideachais in Éirinn (ATECI)

An Dochtúir Marie Griffin

Oideachas Caitliceach, Iontaobhas Scoileanna Éireannacha (CEIST)

Mairéad Mac Con Iomaire

Comhar Naíonraí na Gaeltachta

Milica Atanackovic  

Luath-Óige Éireann

Aodán Mac Suibhne

Institiúid Oideachais Marino/Comhdháil Cheannasaithe na gColáistí Oideachais in Éirinn   (CHoICE)

Seán Ó Brádaigh

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (OÉG)

An Dochtúir T.J. Ó Ceallaigh

Coláiste Mhuire Gan Smál

An Dochtúir Pádraig Ó Duibhir

Ollscoil Chathair Átha Cliath

John Curtis

Comhchoiste na mBainisteoirí

Tomás Mac Pháidín

Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (BOOÉ)

Pairic Clerkin

Líonra Phríomhoidí Bunscoile Éireann

Cathnia Ó Muircheartaigh

Cumann Náisiúnta Príomhoidí agus Príomhoidí Tánaisteacha

Seosamh Ó Coinne

Foras na Gaeilge

Bláthnaid Ní Ghréacháin

Gaeloideachas

Peadar Mac Fhlannchadha

Conradh na Gaeilge

Máire Ní Scannláin

Oidhreacht Chorca Dhuibhne

Máirín Nic Fhionghuin

Muintearas

An Dochtúir Deirbhile Nic Craith

Cumann Múinteoirí Éireann (AMÉ)

Bláthnaid Ní Mhurchú

Aontas Múinteoirí Éireann (AME)

Moira Leydon

Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire (CMÉ)

Aoife Ní Dhéisigh

Aontas Mac Léinn na hÉireann

Áine Lynch

Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí (Bunbhrainse)

Sean O'Riordan

Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí (Iar-bhunoideachas)

Sorcha Ní Chéilleachair

Tuismitheoirí na Gaeltachta

Seosamh Mac An Iomaire

An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí  (SFGM)