Aithneoidh sé go bhfuil sé i gceist ag an Aire agus ag CSS scrúduithe 2021 a reáchtáil ar bhealach a bheidh chomh cosúil agus is féidir leis an ngnáthbhealach, agus comhairle sláinte poiblí á cur san áireamh, agus go mbeadh socruithe teagmhasacha iomchuí i bhfeidhm.
Bunaíodh an Grúpa Comhairleach chun socruithe athraithe a aithint maidir le reáchtáil na scrúduithe stáit in 2020, maidir le foghlaim scoláirí a dheimhniú in 2020, agus maidir le haon ghníomhartha iarmhartacha a thiocfadh chun cinn agus chun comhairle a chur ar fáil don Aire agus do Choimisiún na Scrúduithe Stáit ina leith sin.
Cuimsítear sa Ghrúpa Náisiúnta um Chaighdeánú ionadaithe ó Oifig Feidhmiúcháin na nGrád Ríofa, ó Fhoireann Cigireachta na Roinne Oideachais, ón bhForas Taighde ar Oideachas agus ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit.
Beidh an Grúpa Oibre freagrach don Ghrúpa Chur Chun Feidhme agus cuirfidh siad moltaí faoina bhráid
Bord Cláir BOO/SOLAS na Roinne Oideachais
Is é ról an Bhoird seo treoir agus tacaíocht aontaithe a chur ar fáil don tionscadal seirbhísí comhroinnte párolla san earnáil Ardoideachais.
Ag cabhrú leis an Roinn ullmhú don chéad chéim eile den FMS
Bunaíodh an Coiste Comhairleach um Polasaí Oideachas Gaeltachta i Márta 2017 chun tacú le cur i bhfeidhm céimnithe an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022.
Cruinniú Faisnéise leis an Páirtnéirí Oideachais faoi leasuithe ar threoracha Chigireacht na Roinne Oideachais faoi Alt13(8) den Acht Oideachais, 1998.
Foireann Forbartha chun Tacú le Soláthar Sábháilte Cuairteanna Scolaíochta
An tSamhail Chigireachta um Chosaint agus Chumhdach Leanaí (CCCL) agus an tsamhail le haghaidh Meastóireachta ar Sholáthar do Scoláirí ag a bhfuil Riachtanais Bhreise agus Riachtanais Oideachais Speisialta in Iarbhunscoileanna.
Tugann an Grúpa Chur Chun Feidhme maidir le Soláthar Múinteoirí tacaíocht d’obair an Ghrúpa Stiúrtha maidir le Soláthar Múinteoirí trí ghnóthaí a aithint agus clár gníomhaíochtaí a chur i bhfeidhm ar sholáthar múinteoirí.
Tá Grúpa Comhairleach DEIS comhdhéanta d’ionadaithe ó pháirtnéirí an oideachais, Ranna Rialtais ábhartha, an Foras Taighde ar Oideachas, Tusla agus Oifigigh na ROS.
Beidh an Grúpa Oibre freagrach don Ghrúpa Chur Chun Feidhme agus cuirfidh siad moltaí faoina bhráid. Áireofar ar na moltaí, sraithchlár gníomhaíochtaí, le clár ama agus, nuair is cuí, costais mheasta /riachtanais acmhainní. Aithneofar an príomhghníomhaire do gach gníomh freisin.
Beidh an Grúpa Oibre freagrach don Ghrúpa Chur Chun Feidhme agus cuirfidh siad moltaí faoina bhráid
Aistriú ó oideachas dara leibhéal go hardoideachas
An Roinn Oideachais – Grúpa Stiúrtha maidir le Soláthar Múinteoirí
Grúpa Stiúrtha le comhairle, faireachán, agus maoirseacht, comhordú agus forfheidhmiú a dhéanamh ar thástáil naSamhla nua um Chuimsiú Scoile mar atá faofa ag an Rialtas an 12 Feabhra 2019.