Coiste Comhairleach um Polasaí Oideachas Gaeltachta

Cé muid?

Bunaíodh an Coiste Comhairleach um Polasaí Oideachas Gaeltachta i Márta 2017 chun tacú le cur i bhfeidhm céimnithe an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022.

Téarmaí Tagartha

Is éard a dhéanfaidh an Coiste Comhairleach um Polasaí Oideachas Gaeltachta:

  • príomhpháirtithe leasmhara a thabhairt le chéile chun comhairle a thabhairt ó raon leathan tuairimí d’fhonn tacú le hobair an Aonaid um Oideachas Gaeltachta
  • comhpháirtíochtaí a thógáil agus páirtithe leasmhara a ghríosú
  • fóram a sholáthar don phlé faoi chur i bhfeidhm polasaithe faoi láthair agus treoir/tosaíochtaí amach anseo
  • monatóireacht ar an dul chun cinn i dtaca le gnéithe/gníomhartha polasaí
  • teacht roimh dhúshláin agus deiseanna, agus iad a shainaithint, chun tacú le cur i bhfeidhm éifeachtach an Pholasaí agus chun comhairle a chur maidir leis an mbealach is fearr le freagairt dóibh
  • déileáil le saincheisteanna ar bith eile i dtaca le cur i bhfeidhm an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta a thagann chun cinn ó am go ham.

Is ball de Bhord Bainistíochta na Roinne Oideachais agus Scileanna a bheidh mar Chathaoirleach ar an gCoiste Comhairleach um Polasaí Oideachas Gaeltachta.

Buailfidh an Coiste Comhairleach um Polasaí Oideachas Gaeltachta lena chéile suas le ceithre huaire sa bhliain.

Ballraíocht

Áireoidh ballraíocht sa Choiste Comhairleach ionadaithe a bheidh ainmnithe ag páirtithe leasmhara ábhartha. Is le rogha na Roinne Oideachais agus Scileanna a roghnófar na heagraíochtaí chun páirt a ghlacadh ar an gCoiste Comhairleach. Féadfaidh ionadaithe ó na heagraíochtaí seo a leanas a bheith ina mbaill ar an gcoiste:

Oifigeach Poiblí Ainmnithe (OPA): Harold Hislop, Príomhcigire, Roinn Oideachais agus Scileanna

Cruinnithe:

Coiste Comhairleach

Sonraí Teagmhála:

R-phost: aog@education.gov.ie
Seoladh:
An tAonad um Oideachas Gaeltachta
An Roinn Oideachais agus Scileanna
Bloc 3, Sráid Maoilbhríde
Baile Átha Cliath 1
D01 RC96
Fón: (01) 889 6408

Féach Freisin:

Dr. Harold Hislop

An Roinn Oideachais agus Scileanna

Dr. Treasa Kirk

An Roinn Oideachais agus Scileanna

Róisín McCauley

An Roinn Oideachais agus Scileanna

Derek Hollingsworth

An Roinn Oideachais agus Scileanna

Lorcán Ó hAlmhain

An Roinn Oideachais agus Scileanna

Tomás Ó Ruairc

An Chomhairle Mhúinteoireachta

Muireann Ní Mhóráin

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG)

Caoimhín Ó hEaghra

An Foras Pátrúnachta

Seán Mac Eoin

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta (REOGRTG)

Bríd Ní Chonghaile

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta (REOGRTG)

Máire Leahy

An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO)

Bláthnaid Ní Mhurchú

Aontas Múinteoirí Éireann

Colm Ó Ceallaigh

Aontas Múinteoirí Éireann

Tomás Mac Pháidín

Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (BOOÉ)

Valerie Lewis

Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (BOOÉ)

Seán Ó Broin

Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS)

Mairéad Mac Con Iomaire

Comhar Naíonraí na Gaeltachta

Aodán Mac Suibhne

Comhdháil Cheannasaithe na gColáistí Oideachais in Éirinn (CHoICE)

Áine Ní Ghadhra

Comhdháil Cheannasaithe na gColáistí Oideachais in Éirinn (CHoICE)

Peadar Mac   Fhlannchadha

Conradh na Gaeilge

Deirbhile Nic Craith

Cumann Múinteoirí Éireann

Robbie Cronin

Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire

Tomas Ó Nidh

Cumann na Scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha

Cathnia Ó   Muircheartaigh

Cumann Náisiúnta Príomhoidí agus Príomhoidí Tánaisteacha

Edel Ní Chorráin

Foras na Gaeilge

Gerry Shiel

Foras Taighde ar Oideachas

Bláthnaid Ní Ghréacháin

Gaeloideachas

Tomás Ó Slatara

Líonra Phríomhoidí Bunscoile Éireann

Catherine Quinn

Luath-Óige Éireann

Máirín Nic Fhionghuin

Muintearas

Tríona Uí Mhurchú

Oideachas Caitliceach, Iontaobhas Scoileanna Éireannacha, (CEIST)

Máire Ní Scannláin

Oidhreacht Chorca Dhuibhne

An tOllamh Gerry Mac Ruairc

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (OÉG)

Neasa Ní Chualáin

Tuismitheoirí na Gaeltachta

Siubhán Ni Grianna

Údarás na Gaeltachta

Aodhán Mac Cormaic

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta (REOGRTG)

John Hammond

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM)

Jim Breslin

An Roinn Sláinte

Seosamh Mac An Iomaire

An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí  (SFGM)

Niamh Ní Mhaoláin

Cumann Ionaid Mhúinteoirí/Oideachais in Éirinn

Áine Lynch

Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí (Bunbhrainse)