An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil

Cur Síos

Is é is aidhm don Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 faisnéis a chur ar fáil don phobal faoi na comhlachtaí/daoine atá ag déanamh brústocaireachta ar chomhlachtaí/dhaoine eile agus faoi na cúrsaí a bhfuil siad ag déanamh brústocaireachta ina leith. Tá clár brústocaireachta ar líne bunaithe ag an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí ag www.lobbying.ie.

Le halt 6(4) den Acht, ceanglaítear ar gach comhlacht poiblí liosta d'oifigigh phoiblí shainithe an chomhlachta a fhoilsiú. Tá dhá chuspóir bainteach leis an liosta:

  1. Ligean do bhaill den phobal na daoine sin is oifigigh phoiblí shainithe a aithint; agus
  2. Mar acmhainn do bhrústocairí atá ag comhdú tuairisceáin chuig an gClár a bhféadfadh go mbeadh orthu sonraí oifigigh phoiblí shainithe a fhoinsiú.

Oifigigh Phoiblí Shainithe laistigh den Roinn Oideachais

AinmEagraíochtTeideal Poist
Norma Foley TDRoinn OideachaisAn tAire Oideachais
Josepha Madigan TDRoinn Oideachais

An tAire Stáit le freagracht as Oideachas Speisialta agus Cuimsiú

Áine DoyleRoinn Oideachais

Comhairleoir speisialta don Aire Foley

Eoin MurphyRoinn Oideachais

 Comhairleoir speisialta don Aire Foley

Michael WardRoinn OideachaisComhairleoir speisialta don Aire Madigan
Seán Ó FoghlúRoinn OideachaisArd-Rúnaí
Dalton TattonRoinn Oideachais

Rúnaí Cúnta

Beartas Curaclam agus Measúnacht, Láraonad Beartais, Athchóiriú ar an tSeirbhís Phoiblí, Rannóg Staidhrimh

Deirdre ShanleyRoinn Oideachais

Rúnaí Cúnta

Aonad Pearsanra um Airgeadas Riarachán na Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) Aonad um Thuismitheoirí agus Fhoghlaimeoirí Leithdháileadh Múinteoirí An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna Airgeadas agus Bunachar Sonraí na Scoileanna

Gavan O’LearyRoinn Oideachais

Rúnaí Cúnta

Seirbhísí Corparáideacha, An tAonad Airgeadais, An tAonad Pearsanra, ESFEGF

Hubert LoftusRoinn Oideachais

Rúnaí Cúnta

An tAonad Pleanála agus Tógála

Deirdre McDonnellRoinn Oideachais

Rúnaí Cúnta

Rannóg Párolla, Pinsean, Tacaíocht TF,  

Martina MannionRoinn Oideachais

Rúnaí Cúnta

An tAonad um Chuimisiú Sóisíalta,Oideachais Speisíalta, NEPS, An tAonad Beartas um Oideachas sna Luathbhlianta

Aoife Conduit Roinn Oideachais

Rúnaí Cúnta

Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta - Téarmaí agus Coinníollacha, Caidrimh na Foirne Seachtraí, Iompar Scoile, An tAonad um Shásamh dInstitiúidí Cónaithe

Harold HislopRoinn Oideachais

Príomh-Chigire

Cigireacht

 

Féach Freisin

https://www.education.ie/ga/An-Roinn/Fogra%C3%AD/comhairle-o-fss-maidir-le-coronavirus.html

Naisc Ghaolmhara: