Ráiteas Misin

Ár Misean agus Ár Luachanna

Ár Misean

Chun gnóthachtáil a lánacmhainneachta a éascú do leanaí agus do dhaoine óga tríd an bhfoghlaim chun cur le forbairt shóisialta, eacnamaíoch agus chultúrtha na hÉireann.

Na luachanna atá againn

Cuirimid an dalta i gcroílár na straitéise oideachais agus na forbartha beartais agus is mór againn an fhoghlaim mar leas an phobail mar gheall ar an ról lárnach atá aici i bhforbairt, i gcomhtháthú agus i bhfolláine na sochaí chuimsithí. 

Creidimid go bhfuil ríthábhacht ag baint leis an gcumarsáid oscailte, leis an gcomhairliúchán agus leis an gcomhoibriú le geallsealbhóirí, laistigh den earnáil oideachais agus oiliúna agus leis an bpobal níos forleithne. 

Táimid tiomanta do phrionsabal an fheabhsúcháin, na nuálaíochta agus na meastóireachta leanúnaí a bheidh mar bhuntaca le forbairt beartais agus le seachadadh clár atá bunaithe ar fhianaise.

Beidh luachanna uileghabhálacha na Státseirbhíse, arna leagan amach i bPlean Athnuachana na Státseirbhíse, mar bhuntaca lenár spriocanna a bhaint amach.

Tá luach againn ar ár bhfoireann agus ar gach duine a oibríonn i scoileanna agus i suíomhanna oideachais eile inár gcóras oideachais. Oibrímid chun timpeallacht a chruthú inar féidir le gach duine againn foghlaim, forbairt agus cur le spriocanna an chórais oideachais.

Táimid cuntasach, oscailte don athrú agus measúil inár ndéileálacha leis an bpobal agus le comhghleacaithe oibre.

Ár Spriocanna

Agus ár misean á shaothrú againn, i dtimpeallacht dhúshlánach dhinimiciúil, tá an Roinn ag obair don tréimhse 2021 go 2023 chun na Spriocanna Straitéiseacha seo a leanas a bhaint amach:

Sprioc 1 Tacú le soláthar oideachais ardcháilíochta agus feabhas a chur ar an eispéireas foghlama chun freastal ar riachtanais gach dalta, i scoileanna agus i suíomhanna luathbhlianta

Sprioc 2 Cinnte a dhéanamh de gur ann do chothromas deiseanna san oideachas agus go dtacaítear le gach dalta a lánacmhainneacht a bhaint amach

Sprioc 3 In éineacht lenár gcomhpháirtithe, ceannaireacht straitéiseach agus tacaíocht a thabhairt do sheachadadh na gcóras agus an bhonneagair chirt don earnáil

Féach Freisin

 whodoeswhat.gov logo

gov.ie