Oideachas STEM

Ráiteas Polasaí um Oideachas STEM agus Plean Forfheidhmithe do Scoileanna

Teastaíonn fócas náisiúnta uainn ar oideachas STEM inár suíomhanna luathbhlianta agus inár scoileanna chun a chinntiú go bhfuil sochaí rannpháirteach agus lucht saothair ardoilte againn. Chun sin a bhaint amach tá tuiscint shoiléir ar oideachas STEM ag teastáil uainn i gcomhthéacs na hÉireann. Cuideoidh leabú na tuisceana seo ar fud ár gcóras oideachais chun eispéireas oideachais STEM na bhfoghlaimeoirí a athrú ón mbonn aníos, idir fhoghlaimeoirí luathbhlianta agus foghlaimeoirí iarbhunscoile.

Forbraíodh an ráiteas beartais seo tar éis comhairliúcháin fhairsing le páirtithe leasmhara, taighde agus bhí an Tuarascáil ar Oideachas STEM i gCóras Scolaíochta na hÉireann mar bhonn eolais aige freisin. Cuirfear i bhfeidhm i dtrí chéim é ó 2017 - 2026.

Agus an Ráiteas Polasaí Oideachais STEM agus Plean Forfheidhmithe á fhorbairt, tugadh faoi shraith comhairliúcháin oideachais STEM idir Bealtaine agus Iúil 2017, chun barúlacha agus tuairimí na bpríomhpháirtithe leasmhara a bhailiú agus a úsáid mar bhonn eolais don Ráiteas Polasaí -

Cothromaíocht Inscne i STEM

Is foghrúpa de Ghrúpa Comhairleach na Roinne um Fhorfheidhmiú Oideachais STEM é an Grúpa Comhairleach um Chothromaíocht Inscne. Is é ról an Ghrúpa Chomhairligh um Chothromaíocht Inscne go príomha comhairle a chur ar an Ghrúpa Comhairleach um Fhorfheidhmiú STEM maidir le gníomhaíochtaí ábhartha i dtaobh cothromaíocht inscne a fhorbairt, a sheachadadh agus maoirseacht a dhéanamh ar an obair seo mar chuid den Phlean Forfheidhmithe STEM.

Mar chuid den obair seo, tá athbhreithniú litríochta coimisiúnaithe ag an nGrúpa Comhairleach um Chothromaíocht Inscne d’fhonn bunlíne faisnéise a bhaint amach ar staid na cothromaíochta inscne i STEM.

Leagtar amach sa tuarascáil an méid atá ar eolas faoi bhacainní tábhachtacha ar rannpháirtíocht cailíní in oideachas STEM agus i bhfoghlaim STEM, agus leagtar béim freisin ar idirghabhálacha éifeachtacha chun rannpháirtíocht cailíní i STEM a mhéadú. Sa Ráiteas Polasaí um Oideachas STEM 2017-2026 aithnítear go bhfuil gá le cur le líon na bhfoghlaimeoirí ó gach cúlra, cumas agus inscne a roghnaíonn ábhair STEM agus le foghlaim STEM a fheabhsú dóibh ach caithfear béim ar leith a chur ar mhná.

Íoslódáil an tuarascáil anseo