Oideachas Speisialta

Soláthar do dhaltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu

Soláthraíonn an Roinn Oideachais agus Scileanna d’oideachas na leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu trí roinnt meicníochtaí tacaíochta ag brath ar mhíchumas measúnaithe an linbh.

Éilíonn Alt 2 den Acht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu, 2004:

“Go gcuirfear oideachas ar leanbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici i dtimpeallacht uileghabhálach le leanaí nach bhfuil na riachtanais sin acu, áit ar féidir, seachas i gcás ina bhfuil nádúr nó cineál na riachtanas sin ag an leanbh den sórt nach mbeidh sé i gcomhréir leis na nithe seo a leanas dá ndéanfadh amhlaidh:

  • Leasanna is fear an linbh mar a chinntear de réir aon mheasúnaithe a dhéantar faoin Acht seo
  • soláthar éifeachtach oideachais do leanaí a gcuirfear oiliúint ar an leanbh leo.”

I gcoitinne, déantar foráil oideachais do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu:

  • I mbunscoileanna;
  • I ranganna speisialta ceangailte le gnáthscoileanna;
  • I suímh chomhtháite i ranganna príomhshrutha.

Tá nádúr agus leibhéal na freagartha oideachais bunaithe ar mhíchumas an linbh a ndearnadh measúnú gairmiúil air. Is é beartas na Roinne a oiread comhtháthaithe is féidir a bhaint amach, faoi mar atá beartaithe in Alt 2 den Acht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu. I gcás ina meastar gurb é socrú i suíomh comhtháite an fhreagairt iomchuí, beidh soláthar i bhfoirm teagasc acmhainní nó i bhfoirm tacaíochta ó chúntóir riachtanas speisialta, nó an dá cheann acu, ag brath ar leibhéal measúnaithe riachtanais an dalta.

Cé gurb é beartas na Roinne Oideachais agus Scileanna an leibhéal comhtháthaithe is mó is féidir de leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu isteach i ngnáthscoileanna príomhshrutha a áirithiú, tá fáil ag daltaí a measúnaíodh go bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ar raon seirbhísí tacaíochta speisialta. Tá raon sna seirbhísí seo ó scoileanna speisialta atá sainithe do ghrúpaí míchumais ar leith, trí ranganna/aonaid speisialta atá ceangailte le gnáthscoileanna, go socrú ar bhonn comhtháite i ngnáthscoileanna le tacaí. 

D’fhéadfadh go mbeadh socrú i scoil speisialta nó i rang speisialta ceangailte le bunscoil phríomhshrutha de dhíth ar leanaí a bhfuil dianleibhéil mhíchumais acu. Tá gach saoráid den chineál sin sainithe do ghrúpa míchumais ar leith agus feidhmíonn gach ceann acu cóimheas dalta le múinteoir atá laghdaithe go speisialta. Faigheann daltaí a fhreastalaíonn ar na saoráidí seo rátaí speisialta de mhaoiniú caipitíochta agus tá siad i dteideal leas a bhaint as an tseirbhís iompair scoile speisialta agus as an tseirbhís iompair bhusanna scoile. 

Naisc Ghaolmhara: