Forbairtí Beartais maidir le hOideachas agus Oiliúint

Forbairtí tábhachtacha beartais

Tá comhar an AE maidir le hoideachas agus oiliúint ina chuid d’fhís níos leithne le haghaidh fás is rath Eorpach, rud a chuimsíonn raon leathan earnálacha. Is iad seo a leanas na forbairtí beartais i leith oideachais:

  • An Eoraip 2020
  • Oideachas & Oiliúint 2020

An Eoraip 2020

Imríonn oideachas agus oiliúint páirt lárnach sa straitéis An Eoraip 2020, is é sin clár uileghabhálach an AE a dhíríonn ar fhás agus ar phoist.

Aithníonn an straitéis gurb iad eolas, agus an nuálaíocht a spreagann sé, na sócmhainní is luachmhaire den AE. Tá sí ceaptha chun fás an AE a mhéadú agus is í is aidhm di leibhéil arda fostaíochta, táirgiúlachta agus comhtháthaithe sóisialta a sholáthar.

Socraíonn sí spriocanna i gcúig réimse tosaíochta le haghaidh an AE, arb é an t-oideachas ceann amháin acu: ba cheart sciar na ndaoine a fhágann an scoil go luath ar fud na ndaoine a bheith níos lú ná 10%; agus ba cheart do 40% ar a laghad den ghlúin óg céim threasach a bheith acu.

Rinneadh dhá sprioc náisiúnta dhúshlánacha díobh sin:

Sprioc ‘An Eoraip 2020’Spriocanna Náisiúnta na hÉireann

Dul chun cinn na hÉireann i dtreo na Sprice

(Figiúirí 2011)

Gnóthachtáil ardoideachais:

Ba cheart do 40% ar a laghad de dhaoine idir 30 bliain d’aois agus 34 bliain d’aois oideachas treasach nó a chomhionann a chríochnú

Faoi 2020, ba cheart do 60% ar a laghad d’Éireannaigh idir 30 bliain d’aois agus 34 bliain d’aois oideachas treasach nó a chomhionann a chríochnú49.4%

Luathfhágálaithe oideachais agus oiliúna:

Níos lú ná 10% díobh ag fágáil na scoile go luath.

Faoi 2020, ba cheart an ráta luathfhágálaithe scoile nach bhfuil i mbreisoideachas ná i mbreisoiliúint a laghdú go 8%.10.6%

Oideachas agus Oiliúint 2020

Is é Oideachas agus Oiliúint 2020 an creat foriomlán reatha maidir le comhar polaitiúil an AE in oideachas.

Chomhaontaigh Airí Oideachais an creat seo sa bhliain 2009, agus tá ceithre thosaíocht phríomha aige:

1.      Foghlaim ar feadh an tsaoil agus soghluaisteacht foghlaimeora a bhaint amach

2.      An caighdeán agus an éifeachtúlacht oideachais agus oiliúna a fheabhsú

3.      Cothromas, comhtháthú sóisialta agus saoránacht ghníomhach a chur chun cinn

4.      Nuálaíocht agus cruthaitheacht a fheabhsú, lena n-áirítear fiontraíocht, ag gach leibhéal oideachais agus oiliúna.

Tháinig an creat straitéiseach le tacar táscairí feidhmíochta freisin a mheasfaí dul chun cinn ina n-aghaidh. Folaíonn siad áirithiú na nithe seo a leanas:

  • Ba cheart do 15% d’aosaigh páirt a ghlacadh in oideachas ar feadh an tsaoil
  • Ba cheart do níos lú ná 15% amháin de dhaoine atá 15 bliana d’aois a bheith ag baint leibhéil ísle amach i léitheoireacht, i matamaitic agus in eolaíocht
  • Ba cheart do 95% de leanaí idir 4 bliana d’aois agus an aois éigeantach le haghaidh bunoideachas a thosú páirt a ghlacadh in oideachas luath-óige
  • Ba cheart do 20% ar a laghad de nuachéimithe ardoideachais tréimhse staidéir nó oiliúna thar lear a bhaineann le hardoideachas a bhí acu
  • Ba cheart do 6% ar a laghad de nuachéimithe ó ghairmoideachas nó ó ghairmoiliúint tréimhse staidéir nó oiliúna thar lear a bhaineann le gairmoideachas agus gairmoiliúint a bhí acu.

Faisnéis de réir tíre maidir leis na tagarmharcanna seo.