An AE agus Oideachas

Aithníonn polaiteoirí ar fud an AE go bhfuil oideachas riachtanach le haghaidh fás is rath leantach i sochaí eolais an lae inniu.

Ról an AE in Oideachas

Is é ról an AE in oideachas agus in oiliúint ná cabhrú le feabhsú chaighdeáin na gcóras oideachais ar fud an AE:

  • trí thacú le comhar beartais idir Ballstáit an AE.
  • trí mhaoiniú an AE a chur ar fáil le haghaidh gníomhaíochtaí oideachais agus oiliúna, faoi chlár soghluaisteachta mic léinn Erasmus, mar shampla
  • Ag an am céanna, coinníonn Ballstáit an AE freagracht iomlán as ábhar a gcuraclam, as eagrú a gcóras oideachais agus oiliúna gairmiúla agus as a n-éagsúlacht chultúrtha agus theangeolaíoch.

Comhar Beartais

Is é atá i gcomhar beartais Ballstáit an AE ag comhroinnt smaointe maithe chun tabhairt faoi chomhdhúshláin ar fud na n-earnálacha oideachais go léir – ó oideachas luath-óige go hoideachas aosach.

Tarlaíonn comhar beartais ag mórán leibhéal:

  • Tagann Airí Oideachais le chéile trí huaire sa bhliain chun teacht ar chomhaontú maidir le beartais chun oideachas agus oiliúint a fheabhsú ag an gComhairle Oideachais.
  • Tagann saineolaithe ó Bhallstáit le chéile – lena n-áirítear státseirbhísigh, daoine léinn agus ionadaithe gníomhaireachtaí náisiúnta lena dtaithí ar dhea-chleachtas a chomhroinnt.

Tarraingítear na réimsí a bheidh le scrúdú ó chomhthosaíochtaí na mBallstát agus déantar iad a mheasúnú gach 2-3 bliain.

Maoiniú an AE

Cuireann clár Erasmus+ an AE 2014-2020 maoiniú ar fáil do réimse tionscadal idirnáisiúnta oideachais agus oiliúna, lena n-áirítear malartú mac léinn agus foirne, sgáthfhoghlaim, poist teagaisc agus comhpháirtíochtaí straitéiseacha idir eagraíochtaí. Thar an tréimhse sin, tá beagnach €15 billiún curtha in áirithe chun go mbeadh ar chumas daoine ag gach tráth dá saol a bheith páirteach i ndeiseanna spreagúla foghlama ar fud na hEorpa. Is féidir le mic léinn ag gach leibhéal oideachais rochtain a fháil ar shocrúcháin staidéir agus oibre i dtíortha eile de chuid an AE, arna maoiniú ag Erasmus+ tríd an Údarás um Ard-Oideachas (don ardoideachais) agus Léargas (don oideachas scoile, don ghairmoideachas agus don oideachas aosach) - gníomhaireachtaí de chuid na Roinne.

Maoiníonn Ciste Sóisialta na hEorpa 2014-2020 tionscadail oideachais agus oiliúna atá ceaptha chun cuidiú leis an dífhostaíocht a chosc agus a throid agus chun daoine a chosc ó shleamhnú amach as an margadh saothair.

Maoiníonn an An Ciste Eorpach um Choigeartú do Domhandú (EGF) tacaíochtaí breisoiliúna agus athoiliúna do dhaoine áirithe a chaill a gcuid post mar thoradh ar thionchair dhíobálacha an domhandathaithe.

Ról na Roinne Oideachais agus Scileanna

Bíonn teagmháil idir an Roinn agus comhpháirtithe idirnáisiúnta i bpolasaí oideachais agus oiliúna, lena n-áirítear an tAontas Eorpach, Comhairle na hEorpa, an ECFE agus EOECNA. Cinntíonn an Roinn go dtarraingítear aird ar leas na hÉireann ag leibhéal an AE ionas:

  • Go bhfaigheann Éire an tairbhe is fearr is féidir as maoiniú an AE
  • Go gcuireann dea-chleachtas an AE bonn eolais faoi pholasaithe na hÉireann.

Mar ghnáthchleachtas, ar bhonn leanúnach:

  • Freastalaíonn an tAire Oideachais agus Scileanna ar an gComhairle Oideachais chun polasaí a phlé lena c(h)ontrapháirtithe san AE,
  • Tríd an Údarás um Ard-Oideachas agus Léargas - gníomhaireachtaí de chuid na Roinne - is féidir le mic léinn Éireannacha rochtain a fháil ar shocrúcháin staidéir agus oiliúna i dtíortha eile de chuid an AE agus is féidir le gníomhaireachtaí Éireannacha oibriú i gcomhar le heagraíochtaí eile san Eoraip, arna maoiniú ag Erasmus+.

Ina theannta sin, ní mór don Roinn tuairisciú don Oireachtas gach sé mhí ar fhorbairtí móra san oideachas ag leibhéal an AE.