Idirnáisiúnta

Bainistíonn an Rannóg Idirnáisiúnta rannpháirtíocht na Roinne le páirtithe idirnáisiúnta, lena n-áirítear an tAontas Eorpach, Comhairle na hEorpa, an ECFE agus EOECNA, chun comhar beartais idirnáisiúnta in oideachas agus in oiliúint a fheabhsú. Tá freagracht uirthi freisin as beartas a fhorbairt agus as cur chun cinn na hÉireann mar ionad oideachaisidirnáisiúnta.

Céard a dhéanaimid

  • Beartas a fhorbairt agus cur chun cinn na hÉireann mar ionad barr feabhais do mhic léinn idirnáisiúnta a chomhordú, lena n-áirítear naisc a fhorbairt le tíortha páirtithe tábhachtacha
  • An ghné Eorpach in oideachas a chur chun cinn agus cur le feabhsú an chaighdeáin oideachais trí rannpháirteachas i gcláir oideachais a mhaoiníonn an AE a chur chun cinn
  • Faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme chláir mhaoinithe an AE ag na gníomhaireachtaí náisiúnta lena mbaineann
  • An malartú faisnéise maidir le córais oideachais an AE agus tíortha eile a áirithiú trí chuairteanna staidéir agus trí chuairteanna toscaireachtaí eachtracha ar Éirinn agus trí chláir ar nós Eurydice
  • Roinnt malartuithe agus scoláireachtaí atá ar fáil do mhic léinn Éireannacha agus idirnáisiúnta a bhainistiú
  • Cur chuige náisiúnta na hÉireann maidir le EOECNA a chomhordú
  • Na socrúcháin iasachta a riar do mhúinteoirí Éireannacha chun obair i scoileanna Eorpacha
  • Comhordú éifeachtach le gníomhaíochtaí oideachais idirnáisiúnta an ECFE agus Chomhairle na hEorpa a áirithiú.

 

Déan teagmháil

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Seirbhísí Idirnáisiúnta, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1.

Teileafón: (01) 889 2414

Féach Freisin

Cairt Chomhairle na hEorpa um Oideachas ar mhaithe le Saoránacht Dhaonlathach agus Oideachas um Chearta an Duine

Straitéis Oideachais Idirnáisiúnta D’éirinn, 2016-2020