Cáilíochtaí Aithint

Cad is an Cárta Gairmí Eorpach ann?

Is é is an Cárta Gairmí Eorpach (EPC) ann ná nós imeachta leictreonach is féidir leat a úsáid chun go n-aithneofar do cháilíochtaí gairmiúla AE i dtír eile AE.  cárta fisiciúil é. Ina ionad sin, is cruthúnas leictreonach é gur chomhlíon tú seiceanna riaracháin.  Caithfidh tú clárú fós leis an Údarás Inniúil lena mbaineann tar éis duit an Cárta Gairmí Eorpach a fháil.

Cé na gairmeacha a bhféadfaidh mé iarratas a dhéanamh orthu tríd an nós imeachta um an gCárta Gairmí Eorpach?

Faoi láthair, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Chárta Gairmí Eorpach más rud é go bhfuil tú i d'altra cúraim ghinearálta, i do chógaiseoir, i d'fhisiteiripeoir, i do threoraí sléibhe nó i do ghníomhaire eastáit réadaigh.  I gcás gach gairme rialáilte eile, caithfidh tú dul i dteagmháil leis an Údarás Inniúil lena mbaineann.

Conas a dhéanaim iarratas ar Chárta Gairmí Eorpach?

Beidh ort síniú isteach ar dtús i D'Eoraip, seirbhís deimhniúcháin an Choimisiúin Eorpaigh.  Beidh ort cuntas a chruthú mura bhfuil cuntas agat cheana féin.  Beidh ort ansin do phróifíl don Chárta Gairmí Eorpach a chomhlánú trí d'fhaisnéis phearsanta agus do shonraí teagmhála a chur isteach. A luaithe atá d'fhaisnéis phearsanta comhlánaithe, beidh tú in ann iarratas a chruthú, cóipeanna atá scanta go leictreonach de na doiciméid ábhartha a uaslódáil agus iad a chur isteach chuig do thír baile.

Cé na doiciméid atá ag teastáil?

Is amhlaidh go bhfuil go bhféadfadh go mbeadh na doiciméid seo a leanas ag teastáil i roinnt cásanna nó i ngach cás:

 • Cruthúnas ar náisiúntacht/ar aitheantas
 • Cruthúnas ar bhunú dlíthiúil
 • Fianaise ar cháilíochtaí foirmiúla nó ar inniúlachtaí gairmiúla
 • Cruthúnas ar dhea-charachtar/ar cháil/nach bhfuil tú i bhféimheacht
 • Cruthúnas nach bhfuil tú curtha ar fionraí ó chleachtadh nó nach bhfuil toirmeasc ort cleachtadh
 • Cruthúnas ar dhea-shláinte
 • Cruthúnas ar staid airgeadais
 • Cruthúnas ar chumhdach árachais
 • Faisnéis bhreise faoi fhad agus ábhar na hoiliúna
 • Oiliúint ábhartha eile
 • Taithí ghairmiúil
 • Faisnéis faoi chaitheamh cothrom le cáilíochtaí
 • Eile

Níl aistriúcháin ag teastáil i leith pasanna agus cártaí aitheantais. D'fhéadfadh go n-iarrfadh údaráis ort aistriúcháin de dhoiciméid eile a chur ar fáil, áfach.

Cad is tír baile ann?

Is é an tír baile an tír inar ghnóthaigh tú do cháilíochtaí agus inar féidir leat deimhniú na gcáilíochtaí a iarraidh.  Is é an tír óstach an tír ar mhaith leat obair inti.

An ngearrtar táille as an nós imeachta um an gCárta Gairmí Eorpach a úsáid?

I gcás gach iarratais, d'fhéadfadh go ngearrfadh údaráis na tíre baile agus údaráis na tíre óstaí araon táillí ort as do chomhad a scrúdú.  Má dhéanann siad amhlaidh, gheobhaidh tú sonrasc ar leith ó na húdaráis go léir lena mbaineann.

Ghnóthaigh mé mo cháilíochtaí i dtír atá lasmuigh den Aontas Eorpach – an bhféadfaidh mé iarratas a dhéanamh ar Chárta Gairmí Eorpach fós?

Má ghnóthaigh tú do cháilíocht ó thír atá lasmuigh den Aontas Eorpach, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Chárta Gairmí Eorpach más rud é gur aithníodh do cháilíocht i dtír AE amháin cheana féin agus gur chleacht tú do ghairm sa tír sin ar feadh 3 bliana ar a laghad tar éis í a aithint. Is féidir an tír AE sin a rangú mar thír baile duit ansin. 

Cá fhad a thógfaidh sé chun mo Chárta Gairmí Eorpach a phróiseáil?

Má bhaineann do ghairm leas as aithint uathoibríoch, e.g. altra nó cógaiseoir, beidh 1 mhí ar a mhéad ag údarás do thíre baile chun d'iarratas a sheiceáil agus é a chur ar aghaidh chuig an tír óstach.  Déanfaidh an tír óstach cinneadh deiridh laistigh de 2 mhí.

Mura mbaineann do ghairm leas as aithint oibríoch, e.g. fisiteiripeoir, gníomhaire eastáit réadaigh nó treoraí sléibhe, déanfaidh an tír óstach cinneadh deiridh laistigh de 3 mhí.

Mura ndéanann údaráis na tíre óstaí cinneadh laistigh de na tréimhsí ama sin, beidh sé intuigthe gur aithníodh do cháilíochtaí agus féadfaidh tú deimhniú Cárta Gairmí Eorpaigh a ghiniúint ó do chuntas ar líne.

An bhfaighidh mé an Cárta Gairmí Eorpach go huathoibríoch?

Má chinneann údaráis na tíre óstaí nach gcomhlíonann d'oideachas, d'oiliúint agus do thaithí ghairmiúil na caighdeáin atá ag teastáil sa tír sin, d'fhéadfadh go n-iarrfadh siad ort triail inniúlachta a dhéanamh nó tabhairt faoi chúrsa oiliúna oiriúnaithe. 

Má dhiúltaíonn na húdaráis do d'iarratas, caithfidh siad míniú a thabhairt ar an gcúis leis an diúltú agus a chur in iúl duit conas is féidir leat achomharc a dhéanamh.

Cá fhad a bheidh an Cárta Gairmí Eorpach bailí?

Beidh an Cárta Gairmí Eorpach bailí go deo má bhíonn bunú fadtéarmach á iarraidh agat.

I bhformhór na gcásanna ina bhfuil tú ag cur seirbhísí sealadacha ar fáil, beidh sé bailí ar feadh 18 mí. I gcás gairmeacha a bhfuil tionchar acu ar shláinte nó sábháilteacht an phobail, beidh sé bailí ar feadh 12 mhí.

An bhfuil sé amhlaidh gur príobháideach atá m'iarratas ar líne ar Chárta Gairmí Eorpach?

Tá.  Féadfaidh d'fhostóirí, eagraíochtaí gairmiúla nó páirtithe leasmhara eile bailíocht do Chárta Gairmí Eorpaigh a dheimhniú ar líne tríd an uimhir thagartha ar do dheimhniú a úsáid. 

Chun do Chárta Gairmí Eorpach a sheiceáil, teastóidh uathu freisin an uimhir shonraí aitheantais phearsanta (uimhir cárta aitheantais nó pasuimhir) a chuir tú ar fáil nuair a chuir tú d'iarratas isteach.