Bunoideachas

Cuimsíonn earnáil an bhunoideachais bunscoileanna, scoileanna speisialta agus bunscoileanna príobháideacha atá státmhaoinithe. Áirítear ar na scoileanna státmhaoinithe scoileanna creidimh, scoileanna neamh-shainchreidmheacha, scoileanna il-sainchreidmheacha agus Gaelscoileanna (scoileanna lán-Ghaeilge). Ar chúiseanna stairiúla, tá formhór na mbunscoileanna ina scoileanna paróiste atá maoinithe ag an Stát. Íocann an Stát an chuid is mó de chostais tógála agus reatha na mbunscoileanna státmhaoinithe, ach déantar ranníocaíocht áitiúil i leith a gcostas reatha. Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna a íocann as tuarastail mhúinteoirí, agus is í Cigireacht na Roinne a dhéanann cigireachtaí ar na scoileanna.

Cé nach bhfuil oibleagáid ar leanaí freastal ar scoil go dtí go mbeidh siad sé bliana d'aois, tosaíonn beagnach gach leanbh ar scoil i Meán Fómhair sa bhliain tar éis a gceathrú breithlá. Tá beagnach 40% de na leanaí atá ceithre bliana d'aois agus beagnach gach leanbh atá cúig bliana d'aois cláraithe i ranganna naíonán i mbunscoileanna (ar a dtugtar scoileanna náisiúnta uaireanta). Is éard atá i mbunoideachas sraith ocht mbliana: naíonáin bheaga, naíonáin mhóra, agus an chéad rang go dtí an séú rang. Aistríonn daltaí chuig iarbhunoideachas agus iad dhá bhliain déag d'aois de ghnáth.

Is iad aidhmeanna ginearálta an bhunoideachais:

  • cur ar chumas an linbh saol iomlán a chaitheamh mar leanbh agus teacht in inmhe mar dhuine ann/inti féin
  • cur ar chumas an linbh teacht chun cinn mar dhuine sóisialta trí mhaireachtáil agus trí chomhoibriú le daoine eile agus cion tairbhe a dhéanamh ar an gcaoi sin ar mhaithe leis an bpobal
  • an leanbh a ullmhú don oideachas leanúnach agus don fhoghlaim feadh saoil.

Tá sé mar aidhm ag an gcuraclam bunscoile eispéireas leathan foghlama a chur ar fáil agus spreagann sé éagsúlacht shaibhir cur chuige teagaisc agus foghlama a fhreastalaíonn ar riachtanais éagsúla na leanaí ar leith. B'ionann an curaclam athbhreithnithe bunscoile, a seoladh i 1999, agus an chéad athbhreithniú iomlán ar an gcuraclam ó 1971. Tá an curaclam athbhreithnithe deartha chun an leanbh a chothú i ngach gné dá shaol nó dá saol- an ghné spioradálta, an ghné mhorálta, an ghné chognaíoch, an ghné mhothúchánach, an ghné shamhlaíoch, an ghné aeistéitiúil, an ghné shóisialta agus an ghné fhisiciúil.

Tá an curaclam roinnte sna príomhréimsí seo a leanas:

  • Teanga - Gaeilge agus Béarla
  • Matamaitic
  • Oideachas Sóisialta, Comhshaoil agus Eolaíochta
  • Oideachas Ealaíon, a chuimsíonn na hAmharcealaíona, Ceol agus Drámaíocht
  • Corpoideachas
  • Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte.