Uasdhátú ar Acht an Údaráis um Ard-Oideachais 1971 – Comhairliúchán Poiblí

Is é an tÚdarás um Ard-Oideachais an comhlacht maoinithe reachtúil do na hollscoileanna, na hinstitiúidí teicneolaíochta agus roinnt institiúidí ainmnithe eile. Treoraíonn sé forbairt straitéiseach ardoideachais na hÉireann agus córas taighde an ardoideachais agus is é an comhlacht comhairleach é don Aire Oideachais agus Scileanna maidir le hearnáil an ardoideachais.

Rinne Acht an Údaráis um Ard-Oideachais, 1971 an tÚdarás um Ard-Oideachais (ÚAO) a bhunú, a fheidhmeanna a rianadh agus soláthar dá rialachas. Rinneadh é a uasdhátú roinnt uaireanta.

UASDÁTÚ ACHT AN ÚDARÁIS UM ARDOIDEACHAS 1971  PRÓISEAS COMHAIRLIÚCHÁIN AR MHOLTAÍ REACHTAÍOCHTA

Comhthéacs

Tá uasdátú Acht an Údaráis um Ardoideachas, 1971 faofa ag an Rialtas. Leis an Acht seo bunaíodh an tÚdarás um Ardoideachas (ÚAO), leagtar amach feidhmeanna an ÚAO agus foráladh rialachas an ÚAO.

Déantar foráil leis an Acht le haghaidh maoiniú agus monatóireacht fhoriomlán airgeadais institiúidí sonraithe ardoideachais ag an ÚAO agus socraíodh gurb é an ÚAO foras comhairleach an Aire Oideachais agus Scileanna maidir leis an earnáil ardoideachais.

Ar roinnt bealaí, áfach, níl an reachtaíocht ailínithe le ról agus freagrachtaí reatha an ÚAO. Is gá, mar sin de, reachtaíocht nua a réiteach atá ar aon dul leis an gcóras reatha ardoideachais agus taighde ardoideachais in Éirinn agus le beartas Rialtais i leith na hearnála.

Moltaí

Tá an dá dhoiciméad seo a leanas á bhfoilsiú:

Comhairliúchán go dtí seo

Thionscain an tAire próiseas comhairliúcháin ar uasdátú Acht ÚAO i mí Iúil 2018 agus d'óstáil fóram comhairliúcháin i mí na Samhna 2018. Is tuairisc í an Tuairisc Chomhairliúcháin ar an bpróiseas seo le cois fhreagairt na Roinne Oideachais agus Scileanna ar na ceisteanna a ardaíodh agus an creat atáthar a mholadh don reachtaíocht nua. Is breac-chuntas ar na príomhfhorálacha atáthar a mholadh chun iad a chuimsiú sa reachtaíocht iad na Moltaí Reachtacha i gcomhair Athleasú Acht an Údaráis um Ardoideachas, 1971.

Próiseas Comhairliúchán Breise

Tá an tAire ag iarraidh ar pháirtithe leasmhara an dá fhoilseachán seo a athbhreithniú agus a dtuairimí a chur in iúl ar an uasdátú molta ar Acht an Údaráis um Ardoideachas, 1971.

Tá sé beartaithe ag an Roinn cruinniú a bheith aici le páirtithe leasmhara ar na moltaí reachtacha san Fhómhar roimh fhoilsiú Scéim Ghinearálta Bille.

Iarrtar ar pháirtithe leasmhara a dtuairimí a chur chuig heconsultation@education.gov.ie faoi 30 Meán Fómhair, 2019.

Tabhair na sonraí teagmhála seo a leanas

  • Ainm
  • Eagras (más infheidhme)
  • Seoladh
  • Seoladh R-phoist

Níor chóir níos mó ná 2,000 focal a bheith in aon aighneacht.

Foilseofar na haighneachtaí ar shuíomh gréasáin ROS in am trátha. Tabhair do d'aird go gcaithfear ar bhonn rúnda le haon mhionsonraí pearsanta a thugann tú agus nach n-úsáidfear iad ach amháin ar mhaithe leis an tionscadal seo, ar aon dul le reachtaíocht cosanta sonraí. Beidh an fhaisnéis agus tuairimí ar fad a thugann tú, áfach, faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise (2014) agus d'fhéadfaí iad a chur ar fáil.


Preasráiteas

19 Iúil, 2018 – Fáiltíonn an tAire Mitchell O'Connor roimh   thuairimí faoin uasdhátú ar Acht an Údaráis um Ard-Oideachais 1971  

 

2018 Doiciméad Comhairliúcháin

Aighneachtaí