Ceapacháin an Aire ar Bhoird—Earnáil an Ardoideachais

24 Eanair 2020—Cuireadh Chun Léirithe Spéise

Inniu, d’fháiltigh an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh T.D. agus an tAire Ardoideachais Mary Mitchell O’Connor T.D. roimh léirithe spéise do roinnt folúntas ar údaráis rialaithe institiúidí ardoideachais.

Fáiltítear roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil cáilíocht agus taithí chuí acu chun iad a bhreithniú don ainmniúchán mar cheapaithe an Aire:


Ceapadh Cathaoirleach agus Comhaltaí Bord ag an Aire in Earnáil an Ardoideachais

I mí Feabhra 2015, lorgaíodh le fógra poiblí ar www.education.ie léirithe spéise i bhfolúntais a bhí le teacht chun cinn ar bhoird agus ar údaráis rialachais san earnáil ardoideachais thar an dá bhliain romhainn amach.

Chuir an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí nasc freisin chuig an bhfógra ar www.stateboards.ie agus cuireadh in iúl do dhaoine a bhí cláraithe leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí gurbh ann don fhógra.

Is féidir leat amharc ar chóip den fhógra agus den fhoirm iarratais anseo

Tar éis athbhreithnithe ar an nós imeachta, tá cinneadh déanta anois gur ceart an próiseas lena gceaptar Cathaoirleach ar Bhord Rialaithe Institiúide Teicneolaíochta a ailíniú leis na nósanna imeachta atá ar bun faoi láthair chun folúntais ar Bhoird Stáit a líonadh.  Dá réir sin, le héifeacht láithreach, déanfar folúntais ar bith atá ann faoi láthair nó a thiocfaidh chun cinn amach anseo i leith poist mar Chathaoirleach ar Bhord Rialaithe Institiúide Teicneolaíochta a riaradh tríd an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (PAS).  Dá bhrí sin, más mian leat cur isteach ar phost mar Chathaoirleach ar Bhord Rialaithe Institiúide Teicneolaíochta is ceart duit an spéis atá agat ann a chlárú leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (PAS) ar an suíomh idirlín acu www.publicjobs.ie

I mí Feabhra, 2015, lorgaíodh freisin le fógra poiblí ar leith ar www.education.ie léirithe spéise i bhfolúntais a bhí le teacht chun cinn ar bhoird rialachais Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath.

Cliceáil ar ainmneacha na n-institiúidí ardoideachais atá liostaithe thíos chun ceapacháin a rinne an tAire le déanaí a fheiceáil:

Bhain an glaoch ar léirithe spéise a d'fhoilsigh an Roinn i mí Feabhra, 2015 le folúntais arbh fhios don Roinn go dtiocfaidís chun cinn ar bhoird ardoideachais agus ar údaráis rialachais suas go dtí mí Feabhra 2017 agus bhí sé ceaptha freisin chun iarrthóirí féideartha a chur ar fáil d'fholúntais a d'fhéadfadh teacht chun cinn le linn na tréimhse sin de bharr éirí as oifig nó ar chúiseanna eile.

Déanfar ceapacháin ar bhoird a phróiseasú ar bhonn leanúnach de réir mar a thagann dátaí éaga na gceapachán chun cinn. Mar shampla, ní dhéanfar ceapacháin ar bhord OCBAC a phróiseasú go dtí tar éis Mheitheamh 2016 mar go maireann téarma an bhoird reatha go dtí 30 Meitheamh, 2016. Tá sonraí faoi dhátaí éaga na mbord agus na n-údarás rialachais leagtha amach sa tábla thíos.

Tá na folúntais seo a leanas le teacht chun cinn suas go dtí deireadh mhí Feabhra 2017 agus níor próiseáladh/líonadh isteach iad go fóill:

Ainm an BhoirdDáta éaga - CathaoirDáta éaga – Gnáthchomhalta
Ollscoil Mhá Nuad Folamh (ar siúl)
Comhairle Bhéaloideas Éireann Folamh (ar siúl)
IT Dhún Dealgan28/09/2016 

Níltear ag súil go mbeidh aon fholúntais ar na boird seo a leanas sa tréimhse ama seo.  Déanfar ceapacháin ar na boird seo, áfach, sa chás go dtagann folúntais chun cinn le linn na tréimhse sin de bharr éirí as oifig nó ar chúiseanna eile.

Ainm an BhoirdDáta éaga – CathaoirDáta éaga – Gnáthchomhalta
Ollscoil na hÉireann 31/10/2017
An Coláiste Ollscoile BAC 31/01/2019
Coláiste na hOllscoile, Corcaigh 31/01/2019
Ollscoil Luimnigh 30/11/2017
Coláiste na Tríonóide 23/08/2019
An Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha01/3/201801/03/2018
Comhairle Institiúid Ard-Léinn BAC30/06/2020 
Scoil an Léinn Cheiltigh 31/03/2020
Scoil na Fisice Teoiriciúla 31/03/2020
Scoil na Fisice Cosmaí 31/03/2020
IT Bhaile Átha Luain31/03/2020 
IT, Baile Bhlainséir28/04/2018 
ITBAC07/12/2018 
IT Leitir Ceanainn30/09/2018 
IT Luimnigh01/10/2018 
IT Phort Láirge06/07/2022 
Seanad Ollscoil na hÉireann 31/10/17*

* Rachaidh téarma oifige cúig bliana Sheanad reatha Ollscoil na hÉireann in éag ar 31 Deireadh Fómhair, 2017.  Ceapadh an Seanad reatha ar feadh téarma oifige cúig bliana ó 1 Samhain, 2012 agus d’ainmnigh an Rialtas beirt cheapaithe ag an am sin.  Ós rud é go bhféadann an Rialtas suas le ceathrar ceapaithe a ainmniú, áiríodh Seanad Ollscoil na hÉireann sa bhfógra againn i mí Feabhra.