Ardoideachas

Tá Ardoideachas in Éirinn curtha ar fáil, den chuid is mó, ag Ollscoilleanna, Institiúid Teicneolaíochta agus ag Coláiste Oideachais. Ina theannta sin, tá sainoideachas curtha ar fáil ag roinnt institiúidí eile i réimsí amhail ealaín agus dearadh, leigheas, staidéar gnó, forbairt tuaithe, diagacht, ceol agus dlí. Is féidir liosta iomlán de na hinstitiúidí seo a fháil anseo.

Déanann an Lár-Oifig Iontrála (CAO) próiseáil ar iarratais ar iontráil i gcúrsaí fochéime in ollscoileanna, i gcoláistí oideachais, in institiúidí oideachais agus i roinnt institiúidí eile ardoideachais. Is é aidhm an chórais iarratais a phróiseáil go lárnach agus déileáil leo ar bhealach éifeachtach agus cothrom. Tá sé fós mar fheidhm ag na hinstitiúidí atá páirteach cinntí a dhéanamh ar iarratais.

Is é an tÚdarás um Ard-Oideachas (HEA) an comhlacht reachtúil pleanála agus forbartha d’ardoideachas agus do thaighde in Éirinn. Tá cumhachtaí comhairleacha leathan ag HEA ar fud na hearnála oideachais tríú leibhéal ar fad. Ina theannta sin, is é an t-údarás maoinithe do na hollscoileanna, d’institiúidí teicneolaíochta agus d’institiúidí ainmnithe eile ardoideachais.

Leagtar amach in Acht na nOllscoileanna, 1997, na cuspóirí agus na feidhmeanna atá ag ollscoil, struchtúr agus ról na gcomhlachtaí rialaithe, socruithe foirne, comhdhéanamh agus ról na gcomhairlí acadúla agus na rannóg a bhaineann le maoin, le hairgeadas agus le tuairisciú. Éilítear ar na húdaráis rialaithe a áirithiú go bhfuil pleananna forbartha straitéisí agus nósanna imeachta maidir le teagasc agus le taighde a mheas i bhfeidhm. Tá ról maoirseachta ag HEA ar phleananna agus ar nósanna imeachta maidir le dearbhú cáilíochta den sórt sin. Sa chreat reachtach, caomhnaítear saoirse acadúil na n-ollscoileanna agus tugtar meas do thraidisiúin agus do neamhspleáchas institiúideach gach ollscoile.

San Acht um Institiúidí Teicneolaíochta, 2006, cruthaítear caidreamh idir institiúidí agus HEA atá cosúil leis an gcaidreamh idir HEA agus na hollscoileanna. Déantar foráil ann do neamhspleáchas institiúideach breise, do rialachas níos fearr agus do ráthaíocht reachtúil saoirse acadúla do na hInstitiúidí Teicneolaíochta.

Foilseacháin le déanaí

Féach Freisin