Luath-Óige

Is é 6 bliana d’aois an aois éigeantach scoile in Éirinn agus is roghnach atá gach foirm d’oideachas réamh-bhunscoile. Mar sin féin, is féidir leanaí atá 4 bliana d’aois ar a laghad a rollú i ranganna naíonán i mbunscoileanna. Beagnach 40% de leanaí atá 4 bliana d’aois agus beagnach gach leanbh atá 5 bliana d’aois ar bhunscoil, áit ina soláthraítear luath-oideachas i ranganna naíonán.

De bhreis ar an soláthar do leanaí sna ranganna naíonán i mbunscoileanna, déanann an Roinn Oideachais agus Scileanna roinnt seirbhísí sainiúla réamh-bhunscoile a mhaoiniú. Folaíonn siad na nithe seo a leanas:

  • Clár an Túis Luaith tionscnamh réamh-bhunscoile i gceantair shainithe faoi mhíbhuntáiste uirbeach do leanaí atá sa bhaol is mó gan éirí leo san oideachas. Is ionann 1,650 spás agus an líon iomlán spásanna a sholáthraíonn 40 ionad Túis Luaith atá ann cheana. Le haghaidh liosta de na haonaid Túis Luaith go léir, cliceáil anseo.
  • Tionscadal Shráid Rutland, clár i bpobal lárchathair Bhaile Átha Cliath. Cé nach bhfuil sé ina chuid de Chlár an Túis Luaith, baineadh úsáid as chun triail a bhaint as mórán cur chuige a ionchorpraíodh i gClár an Túis Luaith ina dhiaidh sin.

Cé is moite dá bhfuil luaite thuas, soláthraítear seirbhísí oideachais agus cúram luath-óige in Éirinn lasmuigh den chóras foirmiúil oideachais trí raon éagsúil leasanna príobháideacha, pobail agus deonacha agus cuirtear síos orthu mar chreiseanna, naíolanna, réamhscoileanna, naíonraí (réamhscoileanna Gaeilge), ghrúpaí súgartha agus sheirbhísí cúram lae. Faoi láthair, tá breis agus 4,000 seirbhís réamhscoile cláraithe le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Is tríd An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige go príomha a chuirtear infheistíocht an Rialtais sa soláthar sin.

Tugadh an scéim um Bliain Réamhscoile Saor in Aisce isteach i mí Eanáir 2010 agus tá sí á riar ag An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige. Faoin scéim, tá gach leanbh atá idir 3 bliana 2 mhí d’aois agus 4 bliana 7 mí d’aois i mí Mheán Fómhair sa bhliain lena mbaineann i dteideal bliain réamhscoile saor in aisce de ghníomhaíochtaí iomchuí clár-bhunaithe sa bhliain sula dtosaíonn siad ar bhunscoil. Cé go bhfuil rannpháirteachas deonach, tá 67,000 leanbh nó 94% de leanaí incháilithe rollaithe i seirbhísí réamhscoile don scoilbhliain 2011/12. Tá tuilleadh faisnéise maidir leis an scéim um Bliain Réamhscoile Saor in Aisce ar fáil ó láithreán Gréasáin an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige.