An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

 

Department of Education and Science

 

 

Meastóireacht Scoile Uile

TUAIRISC

 

 

Gaelscoil Chloch na gCoillte

Scartach, Cloch na gCoillte,

Contae Chorcaí

Uimhir Rolla: 20006A

 

 

 

Dáta na cigireachta: 12 Nollaig 2006

Dáta eisithe na tuairisce: 21 Meitheamh 2007

 

 

An Tuairisc seo ar Mheastóireacht Scoile Uile

1.     Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

2.     Cáilíocht na bainistíochta sa scoil

3.     Cáilíocht na pleanála sa scoil

4.     Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

4.1 Teanga

4.2 Matamaitic

4.3 Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta

4.4 Oideachas Ealaíon

4.5 Corpoideachas

4.6 Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte

4.7 Measúnú

5.     Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí

5.1 Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu

5.2 Tacaíochtaí eile do dhaltaí: iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste agus daltaí ó ghrúpaí mionlaigh nó grúpaí eile

6.     Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí d’fhorbairt bhreise

 


An Tuairisc seo ar Mheastóireacht Scoile Uile

 

Scríobhadh an tuairisc seo tar éis meastóireacht scoile uile a bheith déanta ar [Ainm na Scoile]. Léiríonn sí torthaí meastóireachta a rinneadh ar obair na scoile ina hiomláine agus déanann sí moltaí i leith tuilleadh forbartha ar obair na scoile. Le linn na meastóireachta bhí cruinnithe réamh-mheastóireachta ag na cigirí leis an bpríomhoide, leis na múinteoirí, le bord bainistíochta na scoile agus le hionadaithe chumann na dtuismitheoirí. Cuireadh an mheastóireacht i gcrích thar thréimhse roinnt laethanta inar thug na cigirí cuairteanna ar sheomraí ranga agus inar bhreathnaigh siad ar theagasc agus ar fhoghlaim. Rinne siad idirghníomhú leis na daltaí agus leis na múinteoirí, scrúdaigh siad obair na ndaltaí agus rinne siad idirghníomhú leis na múinteoirí ranga. D'athbhreithnigh siad doiciméadú faoi phleanáil scoile agus ullmhú scríofa na múinteoirí. Bhuail siad le grúpaí foirne éagsúla de réir mar ba chuí. I ndiaidh na cuairte meastóireachta thug na cigirí aiseolas ó bhéal don fhoireann agus don bhord bainistíochta mar gheall ar thorthaí na meastóireachta.  Tugadh deis do bhord bainistíochta na scoile a thuairim a léiriú ar thorthaí agus ar mholtaí na tuairisce; ba rogha leis an mbord glacadh leis an tuairisc gan freagra a thabhairt.

 

1.     Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

Bunaíodh an scoil seo sa bhliain 1994 agus idir dhá linn tá sí tar éis feidhmiú ar chúpla suíomh sealadach. Is ar shuíomh sealadach atá sí ag feidhmiú faoi láthair ach is cúis mhór sásaimh do na páirtithe uile gur aimsíodh suíomh buan le déanaí. Seomraí réamhdhéanta ar fad atá i gceist maidir leis an bhfoirgneamh agus is minic go mbíonn deacrachtaí leo go háirithe le linn drochaimsire. Ina ainneoin sin tá an-chreidiúint ag dul d’fhoireann na scoile as an dícheall a chaitheann siad le feidhmiú an churaclaim. 

 

Is léir go bhfuil dul chun cinn mór déanta ag an scoil ó bhunaíodh í agus go bhfuil éileamh suntasach ar áiteanna inti. Freastalaíonn an scoil ar dhaltaí na dúthaí don gcuid is mó agus bíonn tinreamh an-mhaith ag a bhformhór. Is ábhar sásaimh ar leith é go bhfreastalaíonn líon réasúnta de dhaltaí na scoile ar an Aonad Lán-Ghaeilge atá lonnaithe anois i gceann de na scoileanna dara leibhéil áitiúla. 

 

Is é An Foras Patrúnachta pátrún na scoile. Os rud é gur scoil Lán-Ghaeilge í tá áit lárnach ag an nGaeilge i saol na scoile agus is léir go bhfuil ag éirí leis an bpríomhoide agus leis an bhfoireann atmaisféar an-dearfach a chur i bhfeidhm inti. Aithnítear gur gné lárnach de shaol na scoile iad na tuistí agus fáiltítear roimh a dtuairimí go rialta. Moltar go mór an méid ama sa bhreis a chuireann an fhoireann ar fáil do ghnóthaí a bhaineann le hoideachas ginearálta na ndaltaí.

 

 

2.     Cáilíocht na bainistíochta sa scoil

 

2.1 An bord bainistíochta

Téann an Bord Bainistíochta i mbun dualgais go cumasach agus tionóltar na cruinnithe de réir

mar atá molta agus níos minice nuair is gá. Coimeádtar miontuairiscí iomlána. Is inmholta go mór  

ról an Bhoird agus na dtuistí maidir le forbairt an Phlean Scoile

 

Lasmuigh den bhuairt atá ar an mBord faoin gcóiríocht, is ábhar mór buartha dóibh oiriúnacht na

hoiliúna atá ar fáil d’oidí chun a bheith ag teagasc i scoileanna lán-Ghaeilge.

 

Léirigh an Bord méid mór a sástachta maidir le dul cun cinn na ndaltaí le linn an mheasúnaithe. 

 

 

 

2.2 Bainistíocht inscoile

 

Tá dul chun cinn soiléir déanta ag an scoil faoi chinnireacht chumasach an phríomhoide. Moltar go mór ord agus eagar na hoibre trí chéile maraon leis an mbéim a leagann sí ar an obair fhoirne. Moltar chomh maith na hairrachtaí a dhéanann sí chun aitheantas cuí a thabhairt do bhuanna na foirne ar fad .

 

Tá príomhoide tánaisteach sa scoil agus tá poist fhreagrachta ag triúr ball eile den bhfoireann. Tá  cúraim na bpostanna seo leagtha amach de réir tosaíochtaí na scoile agus de réir bhuanna na fóirne agus is mór an taca a saothar d’obair an phríomhoide. Buaileann an bhainistíocht inscoile seo le chéile uair sa téarma agus cláraítear na cinntí a dhéantar go cruinn. Is mór is fiú an dua a chaitheann siad lena gcuid dualgas i gcomhpháirt leis an bhfoireann ar fad chun sainspiorad na scoile a chur chun cinn. Anuas air  sin is inmholta go mór mar a chothaíonn an bhainistíocht inscoile rannpháirtíocht na dtuistí tríd an Eolaíocht, an Ealaín, an Chócaireacht agus trí ghnéithe den Chorpoideachas.

 

Chonacthas mórán samplaí fónta den dea-bhainistíocht ranga le linn an mheasúnaithe. Caitear go cothrom cóir leis na daltaí agus spreagtar iad chun oibre go tomhaiste córasach. Moltar go mór raon na modhanna teagaisc atá in úsáid go forleathan de réir mar atá molta sa churaclam.

 

  

 

2.3 Bainistíocht acmhainní

Baintear an-leas as an nua-theicneolaíocht chun prionta agus ábhar léirithe an-spreagúil a chur ar fáil ar fud na scoile agus is léir go mbaineann na daltaí an-tairbhe as an méid a sholáthraítear dóibh. Moltar chomh maith na deiseanna a thugtar do na daltaí chun eolas a lorg agus chun a saothar scríofa féin a fhoilsiú.

 

Tá leabharlanna ar fáil sna seomraí ranga go léir agus baintear úsáid bhreá astu. Moltar anois go gcuirfí le héagsúlacht na leabhar sa dá theanga mar dhúshlan breise go háirithe do na léitheoirí cumasacha. Cuirtear raon deas d’áiseanna ar fáil do theagasc na Matamaitice chomh maith agus is fiú go mór an usáid a bhaintear as. Cuireadh comhairle ar fáil faoi mar ab fhéidir cur leis an raon seo de réir a chéile.

 

2.4 Bainistíocht an chaidrimh agus na cumarsáide le pobal na scoile

Is léir go bhfuil caidreamh d’ardchaighdeán i measc bhaill na foirne seo a chabhraíonn go mór le hobair na scoile tri chéile. Tá ról láidir ag an bpríomhoide agus ag an mbainistíocht inscoile leis seo agus tá a chruthú sin le sonrú ón dtacaíocht leanúnach atá ar fáil ó phobal na scoile maidir le soláthar maoinithe. Léiríonn Coiste na dTuistí a sástacht go soiléir maidir leis soláthar oideachais atá á chur ar fáil sa scoil.

 

2.5 Bainistíocht daltaí

Tá an fhoireann le moladh go mór as an oiliúint bhreá a chuireann siad ar na daltaí ó thaobh iompair agus béasaíochta. Dá réir sin comhoibríonn siad lena chéile go fonnmhar. Díríodh aird ar leith le linn an mheasúnaithe ar an bhfreastal breá a dhéantar ar na héagúlachtaí cumais sna ranganna uile. Áirítear anseo an cúram a dhéantar de dhaltaí tréitheacha.   

 

 

 

 

 

3.     Cáilíocht na pleanála sa scoil

 

3.1 An próiseas pleanála sa scoil agus a chur i ngníomh

Cuireadh fianaise ar fáil a dhearbhaíonn go bhfuil céimeanna cuí glactha ag an mbord bainistíochta agus ag an bhfoireann chun beartais a fhorbairt atá ag teacht le forálacha i Children First: National Guidelines for the Protection and Welfare of Children (An Roinn Sláinte agus Leanaí, 2004) agus Treoirlínte agus Cur Chuige um Chaomhnú Páistí (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Aibreán 2001). Cuireadh fianaise ar fáil, leis, a dhearbhaíonn go bhfuil na beartais glactha ag an mbord bainistíochta agus go bhfuil siad curtha i bhfeidhm aige. Táthar tar éis duine idirchaidrimh ainmnithe a cheapadh de réir cheanglas threoirlínte na Roinne.

 

Moltar go mór an córas pleanála cuimsitheach atá bunaithe sa scoil ní hamháin ó thaobh cúrsaí riaracháin ach ó thaobh cúrsaí curaclaim chomh maith. Tá cóip leictreonach de na polasaíthe scoile ag gach oide agus is léir go bhfuil tionchur soiléir ag an gcóras pleanála ar an obair ranga. Déantar athbhreithniú rialta ar na polasaithe.

 

3.2 Pleanáil don seomra ranga

Caitheann an fhoireann ar fad an-dua maidir le hullmhú a gcuid scéimeanna fadtéarmacha agus gearrthéarmach ina leagtar spriocanna foghlama cinnte amach go soiléir. Tá teimpléad an-usáideach deartha acu don phleanáil sa seomra ranga agus tá sé in usáid go torthúil ag a bhformhór. B’fhiú a leithéid a usáid feasta ar bhonn na scoile ina hiomláine. Coimeádtar cuntais mhíosúla an-oiriúnacha agus baintear usáid rialta astu.

 

 

4.     Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

4.1 Forbhreathnú ar cháilíocht na foghlama agus an teagaisc

Chonacthas mórán samplaí de theagasc an-aidhmiúil le linn an mheasúnaithe ina n-áirítear teagasc ranga, grúptheagasc agus obair bheirte. Moltar go speisialta an aire a dhírítear ar an saibhriú teanga ag leibhéil áirithe agus moltar go leathnófaí an dea-chleachtas seo ar fud na scoile ina hiomláine feasta. Chuige sin meastar go mb’fhiú anailís bhreise a dhéanamh ar riachtanais teanga na ndaltaí mar thaca don saibhriú atá á mholadh. Dá réir sin uile meastar go bhfuil dul chun cinn suntasach á dhéanamh ag na daltaí i gcoitinne rud atá soiléir ó fhoinsí éagsúla, a saothar scríofa sa dá theanga ina measc.

 

Pléadh an tabhacht a bhaineann le féin-mheasúnú oidí go torthúil le linn an mheasúnaithe.

 

4.1 Teanga

 

An Ghaeilge

Múintear comhrá na Gaeilge go torthúil go minic sa scoil. Is inmholta go mór an struchtúr soiléir a bhaineanna le mórán de na ceachtanna agus tríd sin an tslí ina sealbhaítear na heiseamláirí teanga go rialta taitneamhach. Anuas air sin moltar an cúram a dhéantar de bhuanú na hoibre. Léitear roinnt mhaith scéalta Gaeilge do na daltaí agus labhrann alán díobh go han-líofa agus iad i mbun fíor-chumarsáide. Is gné fíor-spéisiúil den obair mar a ghlacann na daltaí le riachtanais speisialta a bpáirt go bródúil sa chumarsáid. Cuireadh comhairle ar fáil faoi mar ab fhéidir Séideán Sí a chur in oiriúint do ranganna nach bhfuil an clár seo fós ar fáil dóibh.

 

Múintear scileanna na léitheoireachta go cumasach tríd is tríd. Moltar go mór an aire a dhírítear ar fhíor-leabhair ag leibhéil éagsúla maraon leis an dua a chaitear le soláthar sliochtanna oiriúnacha as leabhair ar leith do na daltaí. Cuireadh comhairle ar fáil faoi théacsanna breise a fhreastalódh a thuilleadh ar an léitheoireacht mar chaitheamh aimsire.

 

Dála na leitheoireachta caitear go sciliúil le teagasc na scríbhneoireachta sa scoil trí chéile. Leagtar béim inmholta ar an gcruinneas agus ar an néatacht go  minic agus is mór is fiú an freastal a dhéantar ar an saorscríbhneoireacht in áiteanna. Moltar anois go leathnófaí na dea-chleachtais seo a thuilleadh ar fud na scoile ar fad.

 

Béarla

The pupils’ aural and oral language skills in English are purposefully and systematically developed throughout the school. The extent to which the beginning and end of the English lesson is signalled is particularly effective and ensures that the pupils express their views with ease. Their command of the language is indeed very praiseworthy and they clearly enjoy participation in a variety of activities that are skilfully designed to promote confidence and fluency. The existing practice of reading to the pupils is of considerable value and could now be further developed on a whole-school basis.

 

The relevant reading skills are taught very competently in the school and as a result many pupils read with ease. Paired reading programmes are used effectively and silent reading is also promoted to good effect. Many well chosen novels are also in use at various levels while reading for information also features prominently in some instances. Existing good practices such as those referred to above together with a language experience approach could now be further developed within the context of the school plan.

 

The writing skills are fruitfully promoted in line with curriculum requirements. Many opportunities are provided to allow the pupils write in a range of genres and for a variety of purposes. Accordingly many samples of high quality writing were noted during the evaluation.

 

 

4.2 Matamaitic

Múintear an Mhatamaitic ar bhonn an-chéimnithe go minic sa scoil. Is mór is fiú an bhéim a leagtar ar ghníomhaíocht na ndaltaí agus ar obair phraiticiúil le linn an teagaisc agus is léir go dtéann a bhfuil i gceist go mór chun a dtairbhe. Anuas air sin chonacthas an-usáid á bhaint as an raon breá fearais atá ar fáil sa scoil. Dírítear go cumasach ar réiteach na bhfadhbanna agus ar mheastóireacht in áiteanna. B’fhiú anois na dea-chleachtais seo a iomlánú a thuilleadh ar bhonn scoile. Cláraíonn na daltaí a gcuid saothair go han-chúramach agus pléann siad a bhfuil i gceist go fonnmhar. Cuireadh comhairle ar fáil faoin usáid bhreise ab fhéidir a bhaint as an obair chláraithe seo.

   

4.3 Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta

 

Stair

Cuirtear cláracha spreagúla i láthair na ndaltaí sa Stair go han-aidhmiúil. Leagtar béim le moladh ar an ngné áitiúil agus tugtar deiseanna fónta dóibh chun dul ar thurasanna sa gharthimpeallacht. Moltar chomh maith  an cúram a dhéantar den amlíne le linn na hoibre seo agus baintear an-úsáid  as ábhair léirithe spreagúla. Claraítear toradh na hoibre ar fad go cruinn sna cóipleabhair.

 

Tíreolaíocht

Múintear an Tíreolaíocht go torthúil ar fud na scoile. Baintear leas le moladh as raon breá spreagthach chun an t-ábhar a chur i láthair le samhlaíocht. Chomh maith leis sin baineann na daltaí an-tairbhe as an úsáid a bhaintear as an nua-theicneolaíocht mar chuid lárnach den obair thionscnaimh go minic. Moltar an cúram a dhéantar de ghníomhaíocht rialta na ndaltaí le linn na gceachtanna.  

 

Eolaíocht

Tá cláracha an-oiriúnacha leagtha amach don Eolaíocht ag gach leibhéal sa scoil. Leagtar béim bhreá ar na trialacha in áiteanna agus is léir go bhfuil raon leathan de scileannna á fhorbairt dá réir. B’fhiú cur leis an ngné seo den obair ar bhonn scoile feasta áfach. Is ábhar sásaimh é nach leagtar ró-bhéim ar théacsleabhair maidir le teagasc na hEolaíochta sa scoil.

 

4.4 Oideachas Ealaíon

 

Na hAmharcealaíona

Tá ard-chaighdeán le sonrú maidir leis na hAmharcealaíona ar fud na scoile ar fad in ainneoin easpa áiseanna uaireanta. Oiltear na daltaí go cumasach chun féachaint ar agus freagairt don ealaín agus eagraítear taispeántais bhreátha sa scoil de shaothar na ndaltaí agus de shaothar ealaíontóirí ón ndúthaigh.

 

Ceol

Múintear an Ceol go máistriúil ag leibhéil eágsúla den scoil faoi mar atá molta sa churaclam. Moltar go speisialta an binneas a chothaítear sa chantaireacht, an aire a dhírítear ar an gceol úirlise maraon leis na deiseanna a chuirtear ar fáil do na daltaí chun éisteacht le rogha leathan de cheol an domhain. Moltar chomh maith mar a roinneann oidí a gcuid scileanna ar a chéile.

 

Drámaíocht

Chonacthas obair an-torthúil ar siúl maidir leis an drámaíocht ar fud na scoile agus is inmholta go mór mar a bhfuil an obair seo comhtháite le hachair eile den churaclam.

 

4.5 Corpoideachas

Tá an-easnamh áiseanna i gceist maidir le teagasc an Chorpoideachais sa scoil. Ina ainneoin sin áfach, éiríonn leis na hoidí freastal le moladh a dhéanamh ar ghnéithe tabhachtacha den chlár. Luaitear go speisialta an cúram a dhéantar den lúthchleasaíocht, de scileanna na gcluichí agus den ghleacaíocht. Is léir go bhfuil toradh fónta ar an saothar seo.

 

4.6 Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte

Chonacthas fianaise shoiléir le linn an mheasúnaithe go gcaitear go han-chúramach leis an Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte ar bhonn na scoile ina hiomláine.

 

 

4.7 Measúnú

Baintear úsáid as réimse bhreá de mhodhanna measúnaithe sa scoil agus moltar an dua a chaitear leis an slí ina gcoimeádtar na taifid agus ina ndéantar an tuairisciú cuí. Chonacthas samplaí fónta de thionchur na meastóireachta ar an dteagasc agus ar an bhfoghlaim le linn an mheasúnaithe. Pléadh a thabhacht seo agus d’aontaíodh  ina leith.

 

5.     Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí

 

5.1 Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu

Moltar go mór na polasaithe cuimsitheacha atá forbartha ag an scoil chun freastal ar dhaltaí le riachtanais oideachais speisialta agus is léir go ndéantar freastal an-bhreá orthu. Cuirtear cabhair bhreise ar fáil sa Mhatamaitic agus sa Bhéarla agus is mór an buntáiste an tslí ina gcomhoibríonn na hoidí éagsúla lena chéile chuige seo. Anuas air sin leagtar cláracha amach do thuistí na ndaltaí seo atá an-úsáideach. Téitear i gcomhairle go rialta leis na tuistí agus is mór is fiú an t-athbhreithniú foirmiúil a dhéantar ar an obair gach sé seachtaine. Cuirtear cuid den teagasc tacaíochta ar fáil sna seomraí agus táthar ag súil go gcuirfear a thuilleadh leis an dea-nós seo anois. Pléadh an tabhacht a bhaineann leis an bpleanáil agus leis an measúnú.

 

5.2 Tacaíochtaí eile do dhaltaí: iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste agus daltaí ó ghrúpaí mionlaigh nó grúpaí eile

Tá maoiniú ar fáil le haghaidh Even break agus tá obair thabhachtach iarscoile ar siúl.

 

6.     Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí d’fhorbairt bhreise

 

Seo a leanas na príomhbhuanna a aithníodh sa mheastóireacht:

 

 

 

Mar bhealach chun tógáil ar na láidreachtaí seo agus aghaidh a thabhairt ar achair ar díth forbartha tá na príomh-mholtaí seo á ndéanamh:

 

 

 

 

Reachtáladh cruinnithe iarmheastóireachta, leis an bhfoireann agus leis an mbord bainistíochta; cuireadh dréacht-thorthaí agus dréacht-mholtaí na meastóireachta i láthair agus pléadh iad ag na cruinnithe sin.