An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

Department of Education and Science

 

  

Meastóireacht Scoile Uile

TUAIRISC

 

 

Scoil Naomh Mhichíl Naofa

Baile ’n Sceilg, Contae Chiarraí

Uimhir Rolla: 19436S

  

 

Data na cigireachta: 3 Márta 2006

Data eisithe na tuairisce:  15 Nollaig 2006

 

 

 

 

1.   Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

2.   Cáilíocht na Bainistíochta sa  Scoil

2.1 An bord bainistíochta

2.2 Bainistíocht inscoile

2.3 Bainistíocht Acmhainní

2.4 Bainistiocht an chaidrimh agus na cumarsáide le pobal na scoile

3.   Cailiocht  na Pleanála sa Scoil

3.1 An Próiseas Pleanála sa Scoil agus a chur i ngníomh

3.2 Pleanáil don seomra ranga

4.  Cáilíocht na Foghlama agus an Teagaisc

4.1 Teanga

4.2 Matamaitic

4.3 Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta

4.4 Oideachas  Ealaíon

4.5 Corpoideachas

4.6 Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte

4.7 Measúnacht agus Gnóthachtáil

5.   Cáilíocht na Tacaíochta do Dhaltaí

5.1 Daltaí ag a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu

6.  Achoimre ar thorthaí agus ar mholtai d’forbairt bhreise

 


An Tuairisc seo ar Mheastóireacht Scoile Uile

 

Scríobhadh an tuairisc seo tar éis meastóireacht scoile uile a bheith déanta ar Scoil Mhichíl Naofa.  Léiríonn sí torthaí meastóireachta a rinneadh ar obair na scoile ina hiomláine agus déanann sí moltaí i leith tuilleadh forbartha ar obair na scoile.  Le linn na meastóireachta bhí cruinnithe réamh-mheastóireachta ag an gcigire leis an bpríomhoide, leis na múinteoirí, le bord bainistíochta na scoile agus le hionadaithe na dtuismitheoirí.  Cuireadh an mheastóireacht i gcrích thar thréimhse roinnt laethanta inar thug an cigire cuairteanna ar sheomraí ranga agus inar bhreathnaigh sé ar theagasc agus ar fhoghlaim.  Rinne sé idirghníomhú leis na daltaí agus leis na múinteoirí, scrúdaigh sé obair na ndaltaí agus rinne sé idirghníomhú leis na múinteoirí ranga.  D'athbhreithnigh sé doiciméadú faoi phleanáil scoile agus ullmhú scríofa na múinteoirí.  Bhuail sé le grúpaí foirne éagsúla de réir mar ba chuí. I ndiaidh na cuairte meastóireachta thug an cigire aiseolas ó bhéal don fhoireann agus don bhord bainistíochta mar gheall ar thorthaí na meastóireachta.  Tugadh deis do bhord bainistíochta na scoile a thuairim a léiriú  ar thorthaí agus ar mholtaí na tuairisce i scríbhinn; ní bhfuarthas freagra ón mbord.

 

 

 

1.   Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

 

Tá an scoil trí oide Ghaeltachta seo suite i bparóiste na Priareachta ar chiumhais iartharach Uibh Ráthaigh i gcontae Chiarraí.  Tá an scoil bródúil as an sean fhocal “Is fearr seachtain sa Phriareacht ná bliain ar scoil.”  Tá an scoil suite timpeall is tri chiliméadar déag ó Chathair Saidhbhín.  Úsáidtear an scoil mar Choláiste Gaeilge sa samhradh.  Tá an scoil chomhoideachais seo faoi phátrúnacht Easpaig Chiarraí agus maireann eiteas tréan carthanach inti.  Bíonn dlúthbhaint ag comhluadar na scoile leis an bpobal áitiúil, leis an eaglais agus le heagrais an cheantair.  Oibríonn siad as lámha a chéile chun timpeallacht slán a chruthú sa scoil agus chun tacaíocht a thabhairt d’fhoireann na scoile curaclam leathan cuí a sholáthar do na daltaí.  Úsáidtear an Ghaeilge mar mhionchaint na seomraí ranga agus mar theanga caidrimh na scoile idir mhúinteoirí agus daltaí.  Cé go bhfuil clú agus cáil ar an gceantar mar fhíorghaeltacht, freastalaíonn cuid mhaith de na daltaí ar an scoil le Béarla mar theanga teallaigh acu.  De réir bainistíocht na scoile níl na daltaí ag labhairt na Gaeilge sa bhaile mar mháthairtheanga.  Tá roinnt mhaith de na tuismitheoirí tar éis teacht abhaile ón Bhreatain agus níl Gaeilge go maith ar a dtoil acu meastar.  D’ainneoin an dúshlán seo déantar an-iarracht an Ghaeilge a chur chun cinn sa scoil.

 

Ba scoil ceithre oide í ar feadh roinnt blianta. Nuair a soláthraíodh Tuairisc Scoile i 1996, bhí 112 dalta ag freastal ar an scoil.  Tharla titim leanúnach ar líon na bpáistí agus anois, níl ach 48 páiste ar na rollaí.  Tugtar faoi deara go bhfuil laghdú sa daonra sa cheantar máguaird.  Tagann beirt oide tacaíochta foghlama chuig an scoil ar bhonn roinnte.

 

Léiríonn na ráitis a bhaineann le héiteas, atmaisféar agus aidhmeanna na scoile go gcothaítear atmaisféar dearfach cairdiúil sa scoil.  Tá sé mar aidhm ag na múinteoirí “go mbeadh meas acu orthu féin agus ar dhaoine eile, go mbeadh meas acu ar a dteanga, ar a gcultúr ar a gceantar féin chomh maith le cultúrtha eile.”  Cothaítear meas tríd an scoil ar thraidisiún agus oidhreacht, ar chultúr agus ar theanga gach páiste.  Tugtar cuirí do cheoltóirí, scéalaithe agus ealaíontóirí a gceird a roinnt leis na bpáistí ó am go chéile.  Déantar an–iarracht féinmhuinín agus neamhspleáchas na bpáistí a fhorbairt.  Tá sé mar aidhm freisin deiseanna a thabhairt do pháistí na scoile a mbuanna a fhorbairt agus a chothú.

 

2.   Cáilíocht na Bainistíochta sa  Scoil

 

2.1 An bord bainistíochta

Tá bord bainistíochta ceaptha ar an scoil faoi réir treoracha na Roinne, bíonn cruinniú acu in aghaidh an téarma agus eagraítear cruinnithe speisialta, más rud é go mbíonn gá leo.  Tugann siad tacaíocht fhollasach do na hoidí agus don phríomhoide.  Is léir go bhfuil tuiscint agus suim ag baill an bhoird d’éiteas na scoile.  Déantar cumarsáid nuair a bhíonn gá leis le tuismitheoirí, foireann agus pobal na scoile.  Tugann an cathaoirleach cuairteanna ar an scoil ó am go chéile ach go háirithe le haghaidh na sacraimintí. 

 

Cuirtear beartais na scoile faoi bhráid an bhoird ó am go chéile.  Mar shampla, tá an bord taréis dul i gcomhairle le tuismitheoirí chun athbhreithniú a dhéanamh ar an mbeartas in oiliúint i gcaidrimh agus gnéasacht.  Moltar, mar dheachleachtas bainistíochta, go dtógfadh an bord bainistíochta páirt níos gníomhaí i bhforbairt agus i ndaingniú beartais scoile.

 

Tá moladh tuillte ag an mbord as an méid tacaíochta a thugtar don fhoireann chun timpeallacht chuí léinn a chruthú sa scoil.  Le linn athnuachana ar an bhfoirgneamh le déanaí, athraíodh na fuinneoga agus na doirse agus rinneadh an scoil a phéinteáil.  Is leas leis na daltaí freisin na háiseanna maithe do chluichí lasmuigh atá curtha ar fáil.  Sa todhchaí tá sé socraithe ag an mbord áit ghlas tharraingteach a fhorbairt ar thaobh na scoile le toir, bláthcheapacha, glasraí, carn múiríne agus fearas athchúrsála do na daltaí óga.  Tá an bord buartha faoin titim leanúnach ar líon na bpáistí atá ag freastal ar an scoil.  Tá siad imníoch freisin faoi stádas Gaeltachta na háite.

 

Is léir go mbíonn teagmháil rialta ag cathaoirleach an bhoird bhainistíochta leis an bpríomhoide agus le foireann na scoile.  Cothaítear cumarsáid freisin le pobal na scoile trí theachtaí an bhoird agus trí litreacha scoile a eisiúint ó am go chéile.  Tá sé ríthábhachtach anois go gcoinneofear an dea-chaidreamh a cothaíodh go diongbháilte idir na páirtithe le blianta anuas agus go gcuirfear nósanna imeachta soiléire i bhfeidhm ag leibhéal an bhoird bhainistíochta agus na scoile chuige sin.  Níl  coiste tuismitheoirí ag feidhmiú sa scoil ach sonraítear go gcomhoibríonn tuismitheoirí na scoile go fonnmhar leis an mbord agus na hoidí.  Sonraítear, freisin, go bhfeidhmíonn an cathaoirleach agus an bord bainistíochta go coinsiasach agus is mór leis na hoidí an chabhair a thugann siad dóibh in eagrú na scoile.

 

2.2 Bainistíocht inscoile

Oibríonn an príomhoide go han-choinsiasach ar fad.  Tá múinteoireacht lánaimseartha á déanamh ag an bpríomhoide.  Maraon lena dualgais teagaisc coinníonn sí croinicí na scoile go beacht suas chun dáta.  Tá comhoibriú báúil, fóinteach idir í agus na hoidí eile.  Cothaíonn sí dea-ghaol leis na tuismitheoirí agus féachann sí chuige go gcoimeádtar ar an eolas iad faoi dhul chun cinn a bpáistí.  Ullmhaíonn sí a cuid oibre le díograis agus cuireann sí áiseanna agus fearas ar fáil go fial.  Tugann sí dea-shampla dúthrachta dá comhghleacaithe agus comhoibríonn an fhoireann teagaisc go fonnmhar léi ar mhaithe leis an scoil i gcoitinne agus leis na daltaí.  Tá tús maith curtha aici leis an bpróiseas pleanála a chur chun cinn sa scoil agus tá aghaidh á thabhairt anois aici ar an gcuraclam a chur i bhfeidhm go torthúil.

 

Dáiltear cúramaí ar oidí le postanna freagrachta go cothrom agus is léir go ndéantar iarracht chóir na dualgais éagsúla a chomhlíonadh go comhoibritheach, dúthrachtach.  Moltar, áfach, go ndéanfaí athbhreithniú ar na dualgais éagsúla i gcomhthéacs athruithe oideachais agus a chinntiú go bhfuil na freagrachtaí roinnte go sainiúil idir dhualgais riaracháin, dhualgais churaclaim agus dhualgais thréadchúraim.  Tionóltar cruinnithe foirne go tráthúil, eagraítear fearas agus áiseanna go tuisceanach agus cuirtear córas éifeachtach féitheoireachta i bhfeidhm i rith uaireanta sosa. 

 

2.3 Bainistíocht Acmhainní

Tá triúr oide ar fhoireann na scoile.  Déantar na ranganna a roinnt orthu ina gcomhbhuíonta mar seo a leanas: Naíonáin Shóisearacha  / Naí. Shinsearacha / Rang 1 16;  Rang 2  / Rang 3  / Rang 4  17; Rang 5  / Rang 6  15.  Tá dhá phost le haghaidh tacaíochta foghlama roinnte le scoileanna  eile sa cheantar.  Tá rúnaí agus airíoch páirtaimseartha sa scoil freisin.  Tá foireann na scoile buíoch as ucht a gcuid oibre.

 

Fostaítear oiliúnóir ceoil chun obair ionstraime a dhéanamh leis na daltaí ó rang a h-aon go rang a sé ar feadh uair a chloig amháin sa tseachtain.  Moltar go bhféachfar chuige go mbíonn ar chumas gach dalta freastal ar na ranganna seo agus go gcuirfear an teagasc san áireamh i bpleanáil na n-oidí scoile.  Moltar freisin go ndéanfaí deimhin de go mbeidh cothromaíocht chuí idir na snáitheanna agus go gcloífear leis an íosmhéid ama a mholtar don cheol sa churaclam.  Tagann oiliúnóir seachtrach chomh maith chun rince a mhúineadh do na daltaí go léir ar feadh dhá uair sa tseachtain.  Maoiníonn Údarás na Gaeltachta agus na tuismitheoirí na gníomhaíochtaí seo.  Moltar anois athbhreithniú a dhéanamh ar an gcleachtas seo agus a chinntiú go bhfaigheann gach páiste na héispéiris éagsúla churaclaim saor in aisce le linn am scoile. Faigheann na daltaí uile tacaíocht sa pheil ó oiliúnóir seachtrach gach seachtain ar feadh dhá uair a chloig.  Maoiníonn Fás an tseirbhís seo.  Tugann cúntóir teanga tacaíocht do pháistí éagsúla sa Ghaeilge.  Maoiníonn an Comhchoiste Gaeltachta an tseirbhís seo.  Moltar freisin go gcuirfí aidhmeanna an churaclaim san áireamh sna himeachtaí seo.

 

Cuirtear ar fáil réimse leathan fearais i gcomhair gnéithe éagsúla an churaclaim, go háirithe don Mhatamaitic, do Theicneolaíocht an Eolais agus na Cumarsáide agus don Eolaíocht.  Baintear úsáid fhónta astu chun an teagasc a threisiú.  Cuireann na hoidí réimse d'ábhar léirithe spreagúla ar fáil mar thaca don fhoghlaim.  Tá neart leabhair oiriúnacha le fáil i ngach seomra ranga agus sa leabharlann lárnach agus baintear dea-úsáid astu chun an léitheoireacht phearsanta a chothú.  Úsáidtear leabhair thagartha go rialta chomh maith.  Tá an dea-chleachtas seo le moladh.  Tá teilifís, físthaifeadán agus gléas fótachóipeála i seilbh na scoile agus baintear leas éifeachtach as an bhfearas uile mar áis fhoghlama.  Tá sé ríomhaire agus bogábhar oiriúnach ar fáil sa seomra  ríomhaireachta agus baineann na daltaí úsáid astu chun a scileanna ríomhaireachta a fhorbairt.

 

Soláthraíonn an foirgneamh oifig, halla, seomra acmhainne, cistin, stóras agus trí sheomra ranga.  Tá seomra ríomhaireachta agus leabharlann/seomra ilfhóinteach ann freisin.  Tá na seomraí ranga féin compordach, geal agus dea-aeráilte.  Tá neart spáis iontu chun an curaclam a chur i bhfeidhm go torthúil.  Coinnítear na seomraí go glan néata. Glantar an scoil gach trathnóna.  Tá troscán nua-aimeartha sna seomraí ranga. Baintear leas fónta as na boird bhána, ábhair chorpartha, áiseanna closamhairc, cártaí saothair agus roinnt cairteacha chun foghlaim na ndaltaí a dhaingniú.  Moltar, áfach, níos mó Gaeilge scríofa a bheith ar taispeáint sna hallaí.  Tá clós breá fairsing ag an scoil, cuid de faoi tharmacadam agus an chuid eile ina phlasóg féir.  Coiméadtar an clós glan, slachtmhar agus sábhailte.  Tá an-chreidiúint ag dul don bhord bainistíochta agus do phobal uile na scoile as an aire a thabhairt don bhfoirgneamh agus do thimpeallacht na scoile.

 

2.4 Bainistiocht an chaidrimh agus na cumarsáide le pobal na scoile

Bíonn teagmháil rialta leis na tuismitheoirí ar bhonn foirmiúil agus neamhfhoirmiúil.  Cothaítear spiorad comhoibritheach i measc pobal na scoile ar mhaithe leis an scoil agus leis na daltaí.  Deir na tuismitheoirí atá mar bhaill den bhord bainistíochta go bhfuil na tuismitheoirí sásta leis na deiseanna oideachais a gcuirtear ar fáil sa scoil.  Léiríodh go raibh na tuismitheoirí sásta le éiteas na scoile.  Luaigh foireann na scoile go raibh siad fíorbhuíoch do thuismitheoirí na ndaltaí as ucht na tacaíochta go léir a thugann siad don scoil. Reachtáiltear cruinnithe foirmiúla le tuismitheoirí uair sa bhliain agus tugtar aiseolas ó bhéal do na tuismitheoirí faoi dhul chun cinn a bpáistí.  Seoltar tuarascáil oideachais scríofa ar dhul chun cinn na bpáistí do gach tuismitheoir ag deireadh na scoilbhliana agus coimeádtar cóipeanna sa scoil.  Buailtear ar bhonn neamhfhoirmiúil le tuismitheoirí de réir mar is gá i rith na scoilbhliana agus déantar teagmháil leo i scríbhinn go tráthrialta freisin.  Úsáidtear an leabhar obair bhaile mar áis teagmhála idir múinteoirí agus tuismitheoirí.

 

Comhoibríonn na tuismitheoirí leis an bhfoireann teagaisc agus leis an mbord bainistíochta i bhforbairt polasaithe áirithe den Phlean Scoile.  Bíonn páirt ghníomhach acu chomh maith ins na h-ullmhúcháin don chéad comaoineach agus don chomhneartú.  Cabhraíonn siad leis na múínteoirí freisin ag iompar daltaí chuig cluichí agus ar ócáidí eile.  Glacann na daltaí páirt i gcomórtais spóirt agus i gCumann na mBunscoileanna ’chuile bhliain.  Tugann na tuismitheoirí cúnamh nach beag le cúrsaí airgeadais, le himeachtaí scoile agus ar mhaithe le cúrsaí cultúrtha a chur chun cinn. Moltar cumann na dtuismitheoirí a bhunú sa scoil.  Bheadh sé tairbheach ról an chumainn a chlárú sa Phlean Scoile. Bheadh sé cabhrach freisin cumarsáid níos rialta a dhéanamh le tuismitheoirí i bhfoirm nuachtlitir téarma ag déanamh cur síos ar imeachtaí éagsúla na scoile.  Úsáideann dreamanna éagsúla foirgneamh na scoile ó am go chéile.

 

 

3.   Cailiocht  na Pleanála sa Scoil

 

3.1 An Próiseas Pleanála sa Scoil agus a chur i ngníomh

Tá obair shuntasach déanta maidir leis an bPlean Scoile.  Is léir go mbíonn comhoibriú i measc chomhpháirtithe na scoile seo.  Tugann an plean seo treoir d’obair na scoile.  Ar na polasaithe do ghnéithe eagraíochta atá leasaithe, tá éiteas agus aidhmeanna na scoile, ionrollúchán, foirm chláraithe Scoil Mhichíl, cód iompair, bulaíocht, maoirseacht, ráiteas sábháilteachta, beartas ar thinreamh, dáileadh cógas leighis agus obair bhaile.  Tá soiléireacht na mbeartas ar thacaíocht fhoghlama agus i dtaobh daltaí le riachtanais speisialta le moladh. Tá polasaí i dTeicneolaíocht an Eolais don scoil sa phlean freisin.  Thug na tuismitheoirí tacaíocht chun an polasaí san Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta a chur le chéile ach moltar athbhreithniú a dhéanamh ar an bpolasaí seo agus forbairt sa bhreis a dhéanamh leis.

 

Cuireadh fianaise ar fáil a dhearbhaíonn go bhfuil céimeanna cuí glactha ag an mbord bainistíochta agus ag an bhfoireann chun beartais a fhorbairt atá ag teacht le forálacha i Children First: National Guidelines for the Protection and Welfare of Children (An Roinn Sláinte agus Leanaí, 2004) agus Treoirlínte agus Cur Chuige um Chaomhnú Páistí (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Aibreán 2001).  Cuireadh fianaise ar fáil, leis, a dhearbhaíonn go bhfuil na beartais glactha ag an mbord bainistíochta agus go bhfuil siad curtha i bhfeidhm aige.  Táthar tar éis duine idirchaidrimh ainmnithe a cheapadh de réir cheanglas threoirlínte na Roinne.

 

Tá an próiseas pleanála le feiceáil go creidiúnach maidir le polasaithe i eith an Bhéarla, na Gaeilge, na Matamaitice, na hEolaíochta, Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte agus i dtaobh na nAmharcealaíona, ach go háirithe.  Moltar, anois, athbreithniú níos leithne a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an churaclaim mar chuid de phróiseas leanúnach scoile agus béim níos mó a chur ar idirdhealú.  Sa Phlean Scoile freisin tá creatlach pleanála á chur le chéile don Cheol agus don Chorpoideachas.  Tá spriocdhátaí athbhreithnithe luaite i gcuid de na beartais agus moltar iad siúd a chur san áireamh i bplean straitéiseach don scoil.  Moltar freisin na pleananna go léir a chur faoi bhráid na dtuismitheoirí agus iad a bheith scríofa i nGaeilge agus i mBéarla.

 

 

3.2 Pleanáil don seomra ranga

Tá curaclam suimiúil comhtháite á mhúineadh sa scoil agus cleachtaítear cur chuige páiste lárnach ag baint leasa as rangtheagasc, grúptheagasc agus teagasc aonair chun freastal ar riachtanais na ndaltaí.  Mealltar na daltaí le bheith páirteach ina n-oideachas féin agus cuirtear béim chreidiúnach ar thimpeallacht na bpáistí a bheith ina foinse don teagasc.  Sé an comhtháthú an prionsabal is suntasaí a chleachtaítear sa scoil i gcoitinne. 

 

Is léir go mbaintear úsáid chuí as an bPlean Scoile mar threoir i ndearadh pleanáil oibre na n-oidí aonair i dtromlach na ranganna ach moltar úsáid níos leithne a bhaint as an bplean i gcuid de na ranganna i ndearadh pleanáil fadtréimhseach.  Ullmhaíonn na hoidí a gcuid oibre le díograis ach feictear éagsúlacht áirithe sa mhéid pleanála agus ullmhúcháin a dhéanann na hoidí sa scoil ina hiomláine.  Baineann roinnt oidí leas as nótaí fadtréimhseacha agus gearrthréimhseacha chun a gcuid pleanála a thaifeadadh.  Is léir ó roinnt de na scéimeanna go bhfuil pleanáil chúramach ar siúl i leith sonraí na hoibre atá le déanamh agus na gcuspóirí foghlama atá le baint amach.  I gcásanna eile, áfach, ní dhéantar dóthain cúraim ó thaobh sonraíochta de sna scéimeanna.  Ba chóir go mbeadh dlúthcheangal idir plean na scoile agus pleanáil na n-oidí agus go léireodh scéimeanna oibre an mhúinteora an chaoi ina gcuirtear an plean ginearálta in oiriúint dá rang.  Tá na cuntais mhíosúla le moladh.

 

 

4.  Cáilíocht na Foghlama agus an Teagaisc

 

4.1 Teanga

An Ghaeilge

Tá plean leagtha amach don Ghaeilge agus glachta ag bord bainistíochta na scoile.   Déantar tagairt hoir do na bunphrionsabail, na haidhmeanna, na cuspóirí, na snáitheanna, na téamaí, na háiseanna a úsáidtear, pleanáil ranga agus measúnú.  Níl comhthéacs na scoile curtha san áireamh sa phlean agus moltar go ndéanfaí amhlaidh.  D’fhéadfaí tagairt a dhéanamh d’acmhainní na scoile agus béim sa bhreis a chur ar idirdhealú sa phlean freisin.  Níor mhiste beartas uilescoile dírithe ar an nGaeilge a fhorbairt chun cuidiú leis an nGaeilge a choinneáil mar phríomhtheanga na scoile.

 

Cothaíonn na hoidí dearcadh fábharach i leith na Gaeilge agus is léir go mbaineann na daltaí taitneamh as na ceachtanna.  Tá an cur chuige cumarsáideach á chur chun cinn go ceardúil sa scoil agus déantar feidhmeanna teanga a fhorbairt go córasach i go leor ranganna. Aithrisítear rainn agus filíocht go taitneamhach suas tríd an scoil.  Cuirtear béim ar éisteacht le píosaí filíochta éagsúla sna meánranganna agus sna hardranganna. Leathnaítear foclóir na daltaí go céimniúil agus is léir go gcaitear dua le múineadh nathanna cainte agus le bunú na teanga. Eiríonn go geal leis na hoidí an Ghaeilge a úsáid mar ghnáth-theanga chumarsáide an ranga agus na scoile agus bíonn líofacht bainte amach ag na daltaí roimh fhágáil na scoile dóibh.

Baintear úsáid sheiftiúil as ábhar léirithe agus as timpeallacht na bpáistí chun na ceachtanna comhrá a mhúineadh.  Cuirtear béim ar an teanga a úsáid i gcomhthéacsanna cumarsáideacha le linn ceachtanna comhrá. Baintear úsáid thairbheach as an scéim Séideán Sí, as cluichí teanga agus as cairteacha aimsire sna bunranganna chun scileanna labhartha agus éisteachta na bpáistí a fhorbairt.  Tá na cleachtaí éisteachta agus na deiseanna scéalaíochta a chuirtear os comhair na bpáistí ó am go chéile le moladh.  Sna hardranganna, pléitear scéalta mar shampla ‘An Phíobaire’ go spreagúil úsáideach agus moltar an obair seo.  Labhraíonn formhór na ndaltaí go saoráideach ar ábhair ina gcuireann siad suim.  Spreagtar ceistiúchán agus rannpháirtíocht na bpáistí go héifeachtach i ranganna áirithe.  Tugtar eispéiris an-mhaith do na daltaí ceisteanna a chur ar a chéile i dtromlach na ranganna. 

 

Úsáidtear fíorleabhair mhóra agus scéim fhoghraíochta chun cuidiú le scileanna réamhléitheoireachta na bpáistí a fhorbairt sna naíonáin agus sna bunranganna.  Tosaítear ar an léitheoireacht fhoirmiúil a mhúineadh i lár na bliana i naíonáin shínsearacha.  Bheadh sé tairbheach léitheoireacht beirte a chur chun cinn idir na ranganna agus le tuismitheoirí na scoile.  Sna bunranganna agus na meán ranganna, baintear úsáid as luaschártaí, cairteacha léitheoireachta agus cluichí léitheoireachta chun cleachtadh a thabhairt do na daltaí ar a stór focal léitheoireachta agus ar abairtí beaga a léamh.  De réir mar a théann na daltaí in aois, cuirtear ar a gcumas réimse breá d’ábhair a léamh trasna na hachair fhoghlama uile.  Is féidír leis na daltaí sna hardranganna ábhair éagsúla a léamh is a phlé go líofa.  Tá an éagsúlacht ábhair léitheoireachta atá á soláthar chun saibhreas foclóra, múnlaí agus léitheoireacht neamhspleách na bpáistí a fhorbairt sna hard-ranganna le moladh.

 

Cuirtear ar chumas na ndaltaí bunscileanna na scríbhneoireachta a fhorbairt. Sna bunranganna, bunaítear obair scríbhneoireachta ar ábhar an chomhrá is ar ábhar na léitheoireachta agus bíonn nuacht simplí agus scéalta beaga eile á scríobh.  Sna meán agus ardranganna tugtar cleachtadh cuí do na daltaí san obair scríofa, idir fheidhmiúil agus chruthaitheach, agus is spéisiúil na haistí gearra is na dánta a scríobhann siad.  Cuirtear na samplaí scríbhneoireachta ar taispeáint ar bhallaí na seomraí ranga.  Ba choir, áfach,  béim níos mó a leagan ar fhorbairt na scríbhneoireachta chruthaithigh agus níos mó aire a dhíriú ar scríbhneoireacht phróisis le cabhair na ríomhairí.  Déantar maoirseacht chúramach ar shaothar na bpáistí don chuid is mó.  Cuirtear béim choir ar mhúineadh na gramadaí.  Tríd is tríd tá an obair sa Ghaeilge le moladh.

 

Béarla

The school policy is practical and useful in relation to the teaching and learning of English. Appropriate emphasis is placed on the provision of a total language experience where oral language, writing and reading are integrated.  The plan references objectives, content, methodologies, resources and assessment.  A review though specified for a particular time has not been undertaken.  It is recommended that greater emphasis be placed on differentiation when the review is conducted.  The School Plan is suitably used in the majority of classes to inform teaching and learning objectives.

 

All class teachers emphasise the importance of oral language development.  Oral language work cards support the work undertaken by the teachers in this area of the curriculum.  Language is approached through games, talk and discussion, story, rhyme and poetry.  Pupils eagerly engage in discussion and confidently communicate their thoughts and opinions.  Pupils can recite an appropriate range of rhyme and poetry in infant and junior classes.  The repertoire of poetry selected for middle and senior classes such as ‘I am Kerry’, ‘The Lighthouse’ and ‘The Old Woman of the Roads’ is to be commended.  This enables pupils develop further their confidence as well as their expressive and imaginative skills.

 

Reading skills are fostered through the development of a print rich environment throughout the school.  Early emphasis is placed on the development of phonological and phonemic awareness through the use of the Letterland programme.  Teachers place appropriate emphasis on the acquisition of a broad sight vocabulary.  Large format books are used successfully to introduce print conventions and to model reading behaviour.  Personal reading is encouraged through the use of the class libraries.  These libraries are well maintained and have an attractive display of books.  The use of reference material is a notable feature of the work undertaken in some classes.  Some rooms have comfortable reading corners. Appropriate opportunities are provided in all classes to reflect and respond to text and complete book reviews.  While a graded reading scheme is used by all teachers to support the work in reading, pupils are also encouraged to read and scan newspapers and engage in silent reading of library books.  The pupils are competent in answering literal and inferential questions on material read.

 

An appropriate range of writing activities is provided and these include news, menus, television schedules, poetry and creative writing tasks.  Recording in copies is neat and in general, handwriting is of a good standard.  In the middle and senior classes, functional writing, including the completion of comprehension and cloze procedure exercises, provides a significant context for written work.  Pupils are afforded the opportunity to engage in creative writing based on a number of topics selected by both the teacher and the pupils.  However, it is advised that pupils be provided with more regular experiences in drafting, editing, proof-reading, illustrating and publishing their own work.  The production of personal stories, books and anthologies of poetry is completed in some classrooms, at times with the aid of information technology.  These are exhibited to notable effect in the classrooms. This exhibition might now be extended to the hallways in the school and to public areas in the locality. 

 

4.2 Matamaitic

Tá toradh creidiúnach á bhaint amach ag na daltaí sa Mhatamaitic.  Leagtar béim oiriúnach ar shnáitheanna uile an churaclaim.  Tá tionchar mór ag an bpolasaí scoile agus na téacsleabhair ar phleanáil aonair na n-oidí agus ar an gcleachtas sna seomraí ranga.  Cuirtear an t-ábhar in oiriúint d’aois agus do chumas na ndaltaí i ngach rangsheomra agus céimnítear na ceachtanna go cúramach.

 

Meabhraítear na bunfhíorais agus tugtar flúirse cleachtadh ar réiteach fadhbanna ar phár. Bíonn trialacha agus tionscadail phraiticiúla á gceangail go dlúithe leis an gclár matamaitice. Sna naíonáin agus sna bunranganna leagtar béim shuntasach ar luathghníomhaíochtaí matamaiticiúla, ar fhorbairt teanga na matamaitice ó bhéal agus tá tuiscint mhaith bainte amach ag na daltaí ar choincheapa na matamaitice dá bharr.  Baintear an-úsáid as ábhar agus as fearas corpartha.  Sna meánranganna agus sna hardranganna tugtar deiseanna tairbheacha do na daltaí tascanna praiticiúla ábharthacha a dhéanamh ag baint úsáide as ábhar concréiteach agus timpeallacht na bpáistí.  Leagtar béim mhaith ar scileanna meastacháin a fhorbairt freisin. Léiríonn na daltaí tuiscint iomlán ar na bunchoincheapa atá déanta go dtí seo.  Tá an obair ó bhéal a dhéantar le moladh san iomlán.  Sna hardranganna úsáidtear cláracha ríomhaireachta go rialta chun tuiscint na bpáistí a threisiú.  Tá an obair seo an-chreidiúnach.  Tá uimhir líne ar taispeáint dar chuid is mó.  Féachtar chuige go gcláraítear toradh na foghlama ar bhealach dea-eagraithe sna cóipleabhair agus déantar monatóireacht sásúil ar an obair seo. 

 

4.3 Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta 

Úsáidtear Gaeilge agus Béarla  chun an t-ábhar Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta  a chur i láthair. Moltar níos mó Gaeilge a úsáid i múineadh an ábhair seo.

 

Stair

Cuirtear pleananna oibre sa Stair ar fail ins na ranganna uilig.  Is cuid lárnach d’obair na scoile iad an Stair áitiúil agus an Stair idirnáisiúnta.  Baintear úsáid chomh maith as an gceantar áitiúil i ngnéithe den chlár staire.  Úsáidtear grianghraif agus sean-phictiúir sna naíonáin agus sna bunranganna chun suim na bpáistí a mhúscailt sna téamaí éagsúla a bpléitear.  Leagtar béim inmholta ar mhodh na scéalaíochta chun eolas a léiriú ar chultúir eile sna meánranganna agus sna hard-ranganna. Labhraíonn na daltaí go muiníneach faoin a bhfuil foghlamtha acu.  Tá dea-oiliúint orthu i ndéanamh tionscadal, i dtiomsú eolais agus i leagan amach a gcuid oibre.  Tá samplaí suntasacha de thionscnaimh staire ar taispeáint sa scoil mar shampla, stair Baile ’n Sceilg, Sceilg Mhichíl, na scoileanna i bParóiste na Priareachta agus Dónal Ó Conaill.  Tá an obair seo fíor chreidiúnach.  Sna meánranganna tá am líne spéisiúil ar taispeáint.  Tá sé tábhachtach go mbeadh am líne ar taispeáint i ngach rangsheomra.  Téann na ranganna uilig ar siulóid stairiúil in aice na scoile gach bliain. Úsáidtear an ceamara mar thacaíocht sna turais  seo.  Tagann staraí isteach ag caint leis na leanaí.  Tá an obair san ábhar seo le moladh.

 

Tíreolaíocht

Spreagtar na daltaí go héifeachtach sna ceachtanna tíreolaíochta agus déantar iarracht mhacánta na ceisteanna a chuirtear orthu a fhreagairt.  Cuirtear béim thábhachtach ar a gceantar áitiúil féin agus déantar iarracht mhaith suim na bpáistí a mhúscailt san timpeallacht áitiúil.  Sna naíonáin úsáidtear grianghraif agus pictiúir chun difríochtaí a aimsiú agus chun comparáidí a dheánamh.  Bíonn díospóireachtaí ar an aimsir, ar laethanta áirithe, ar na míonna agus ar ghlaineacht na háite.  Coimeádtar dialanna den aimsir laethúil.  Tá na daltaí sna ail ranganna agus sna hard-ranganna eolach ar théamaí éagsúla, ar ainmneacha agus ar shuímh príomhghnéithe nádúrtha na hÉireann agus na hEorpa.  Úsáidtear obair thionscnaimh mar mhodh teagaisc agus spreagann na tionscnaimh plé sa rang.  Is léir go bhfuil tuiscint mhaith ag na daltaí agus go n-úsáidtear an tuiscint sin chun comparáid a dhéanamh le pobail náisiúnta, Eorpacha agus domhanda.  Téann na leanaí ar siúlóid sa timpeallacht agus tá grianghraif ar taispeáint sna seomraí ranga de pháistí ag déanamh sceitsí agus ag déanamh cuimilt de chlocha agus rudaí suimiúla.  Tá na tionscnaimh seo le moladh. Déantar comhtháthú creidiúnach idir an clár seo agus gnéithe eile den churaclam.  Tá samplaí d’obair na bpáistí faoi thíortha i gcéin ar taispeáint sna seomraí ranga.  

 

Eolaíocht

Múintear clár taitneamhach ilghnéitheach sa chuid seo den churaclam agus bíonn páirt ghníomhach ag na daltaí ann.  Is inmholta mar a dhéantar comhtháthú idir an ghné seo agus codanna eile den churaclam.  Tá sí mar aidhm ag an scoil seo an úsáid is fearr is féidir a bhaint as a tailte agus as na gnáthóga sa cheantar máguaird.  Bíonn timpeallacht na scoile mar thúsphointe an oideachais imshaoil agus de réir mar a fhorbraítear eolas agus tuiscint na ndaltaí foghlaimíonn siad faoi thimpeallachtaí eile.  Téann siad ag siúl cois trá ag iniúchadh feamainne agus sliogán.  Léiríonn na daltaí eolas ar na ceachtanna atá déanta.  Saothraítear éagsúlacht théamaí ar fud na scoile.  Baineann na daltaí lán-tairbhe as na trialacha a dhéantar sa bhuneolaíocht agus leagtar béim fhónta ar shaibhriú teanga a bheith mar chuspóir san obair seo.  Is inmholta an úsáid a bhaintear as fearas, taighde eolaíoch agus tástálacha praiticiúla san Eolaíocht chun cumas tuisceana, anailíse agus eolas na bpáistí a chothú.  Baintear leas fónta as an mbord dúlra agus fás plandaí mar áis fhoghlama i roinnt rangsheomraí.  Chun fiosracht na ndaltaí a spreagadh, moltar boird iniúchaidh a sholáthar sna ranganna uilig.  Tá sé i gceist don bhliain seo chugainn gairdín glasraí a chur ar fáil in aice na scoile.

 


4.4 Oideachas  Ealaíon

 

Na hAmharcealaíona

Leantar clár spreagúil sna hAmharcealaíona agus baineann taitneamh agus tairbhe leis na gníomhaíochtaí uile.  Spreagtar féith cheardúil na bpáistí agus tá blas na héagsúlachta le sonrú san obair atá ar taispeáint.  Tá saothar na bpáistí le feiscint sna hallaí  agus ar bhallaí na seomraí ranga.  Tá éagsúlacht áirithe le sonrú ann maidir leis an taithí a thugtar do na daltaí dul i ngleic le líníocht, priontáil, tógáil, cré agus saothar cruthaitheach agus feictear go ndéantar obair inmholta sa snáithe tógáil.  Tá forbairt chuí á déanamh ar bhunchlocha na healaíne i dtaca le dath, tón, gréas, patrúin, rithim, uigeacht agus eagrú spásúil.  Comhghaolaítear na gníomhaíochtaí  seo go cúramach le gnéithe eile den churaclam.  Úsáidtear an dánlann atá in aice na scoile i nDún Ghéagáin go rialta.  Bhí taispeántas an nag  Louis le Brocquy le déanaí.  Chonaic na leanaí go léir an taispeántas iontach seo. Bíonn ranganna sa dánlann le healaíontóirí cáiliúla agus bíonn na leanaí ag obair leo ó am go chéile.  Tá bailiúcháin oibre á gcur le chéile ag na daltaí.  Cé go dtugtar deiseanna do na daltaí féachaint ar an ealaín agus freagairt di, ba chóir í seo a dhéanamh níos minicí.  Moltar  níos mó béime a chur ar bhreathnú agus freagairt sa Phlean Scoile chun a chur ar chumas na ndaltaí a gcuid idéanna a shoiléiriú agus ealaín a phlé go críochnúil.  Ba chóir freisin béim sa bhreis a chur ar theanga na n-amharcealaíon sa phlean scoile.

 

Ceol

Moltar go hard an dea-shaothar a dhéantar i múineadh an Cheoil tríd an scoil.  Cuirtear béim ar thaitneamh a bhaint as an gceol i ngach rang.  Tugann an fhoireann faoi ghnéithe an cheoil a fhorbairt ina ranganna féin agus tagann múinteoir ceoil chuig an scoil chun ceol ionstraime a dhéanamh chomh maith.  Tugtar deiseanna iontacha do na daltaí éisteacht le agus freagairt do raon de thraidisiúin agus stíleanna ceoil ins na ranganna uilig.  Tá an-obair ar siúl leis an bhfeadóg stáin agus le roinnt úirlisí eile agus mar thoradh ar seo tá léamh ceoil go maith ag na daltaí.  Múintear an ceol ionstraime go creidiúnach.  Tá sraith leathan de rainn agus cnuasach deas amhrán ag gach rang le hamhráin traidisiúnta agus amhráin ó thíortha eile curtha san áireamh.  Déantar cúram den chumadóireacht chomh maith sna hardranganna.  Is féidir leis na daltaí taispeántas álainn de cheol agus damhsa a chur ar siúl agus gabhann ard-chaighdeán leis an gcur i láthair.  Moltar saothar na n-oidí.  Tuigtear go nglacann an scoil páirt i ngníomhaíochtaí  Lá le Pádraig  i gCathair Saidhbhín. 

 

Drámaíocht

Leagtar béim ar an drámaíocht sa scoil agus úsáidtear í tríd an scoil mar mhodh teagaisc d’ábhair éagsúla.  I gcuid de na ranganna úsáidtear ról imirt, íomhá neamhbheo agus cluichí drámaíochta, chun samhlaíocht agus féinmheas na ndaltaí a fhorbairt agus chun scéalta a chumadh.  Bíonn dramaí beaga bunaithe ar dánta nó scéalta sna ranganna éagsúla. 

 

4.5 Corpoideachas

Cuirtear clár cuimsitheach ar fáil sa Chorpoideachas.  Baintear feidhm fhónta as na háiseanna corpoideachais atá ar fáil sa scoil.  Gabhann ord agus eagar leis na ceachtanna a mhúintear.  I gcoitinne cuirtear béim chuí ar na snáitheanna éagsúla lúthchleasaíocht, damhsa agus cluichí.  Leagtar an-bhéim ar chluichí i gclár corpoideachais na scoile seo.  Faigheann na daltaí uile tacaíocht sa pheil ó oiliúnóir seachtrach gach seachtain ar feadh dhá uair a chloig.  Maoiníonn Fás an tseirbhís seo.  Dírítear aire cheart ar fhorbairt scileanna na gcluichí éagsúla go háirithe sa pheil agus sa chispheil.  Tugtar treoracha cinnte do na daltaí agus forbraítear a gcuid scileanna go céimniúil.  Baintear feidhm thairbheach as grúpobair sa ghné seo den churaclam.  Baintear feidhm rialta as seomra ilfhóinteach chun gleacaíocht agus raon mionchluichí a reachtáil do na daltaí.  Fostaíonn an bord bainistíóchta múinteoir rince chun rincí náisuínta a mhúineadh do na daltaí.  Tá ag éirí go maith leis an bhfeachtas seo.  Cuireann na ceachtanna rince a eagraítear go mór leis an éagsúlacht gníomhaíochtaí atá ar fáil do na daltaí.  Cuireann na múinteoirí béim ar damhsa cruthaitheach agus ar chumadóireacht damhsa.  Gabhann sult agus sásamh leis na himeachtaí.  Moltar, áfach, níos mó béime a chur ar na snáitheanna gníomhaíochtaí lasmuigh, gníomhaíochtaí eachtraíochta agus oiliúint uisce.  Glacann an scoil páirt sna comórtais a eagraíonn Cumann na mBunscol agus bhuaigh foireann peile na scoile an corn do scoileanna trí oide sa bhliain 2005.

 

4.6 Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte

Cuirtear an t-ábhar seo i láthair na ndaltaí trí dhearcadh agus atmaisféar deimhneach na scoile agus an ranga.  Tá forbairt phearsanta, forbairt sláinte agus forbairt fholláine an dalta á gcothú le himeachtaí éagsúla.  Baintear úsáid as roinnt scéimeanna agus scéalta agus obair chiorclach agus díospóireacht mar mhodhanna múinte chun scileanna éisteachta agus cumarsáide a chothú.  Bíonn ceachtanna ar rialacha sa scoil, misneach, mothúcháin, na baill beatha, drugaí agus féinaithne ar siúl sna ranganna éagsúla.  Moltar agus spreagtar na daltaí chun féinmhuinín agus féinmheas a chothú iontu féin.  Cleachtaítear dea-iompar agus dea-bhéasaíocht agus is léir go mbaineann gach dalta aoibhneas agus taitneamh as an scolaíocht.  Dírítear aire ar an sláintoideachas i ngach rang agus tugtar dea-oiliúint do na daltaí sa ghné seo.  Tá polasaí maidir le lón folláin sa scoil agus tá ag éirí go geal le seo. 

 

4.7 Measúnacht agus Gnóthachtáil

Déantar monatóireacht agus measúnú rialta ar dhul chun cinn na ndaltaí sna hábhair éagsúla trí scrúdaithe scoilbhunaithe agus trialacha caighdeánacha a úsáid.  Baintear feidhm as ceistiúchán, dírbhreathnú an mhúinteora, scrúdaithe sa litriú agus straitéisí neamhfhoirmiúla chun caighdeán foghlama na ndaltaí a mheas sna seomraí príomhshrutha.  Baintear feidhm as trialacha caighdeánacha measúnaithe Sigma-T, Micra-T agus Drumcondra Reading chun cumas na ndaltaí a mheas agus chun na daltaí a bhfuil deacrachtaí foghlama acu a roghnú.  Baintear úsáid fheidhmiúil as an eolas i dtreorú an chláir léinn.  Cláraítear dul chun cinn na ndaltaí ag deireadh na bliana agus seoltar na sonraí cuí go gairmiúil chuig na tuismitheoirí. Coimeádtar cóip de na tuairiscí seo sa scoil.  Eagraíonn na hoidí cruinniú foirmiúil gach bliain agus cuirtear fáilte roimh na tuismitheoirí chun dul chun cinn a bpáistí a phlé.  Tugtar cuirí do thuistímitheoirí na naíonán nua chuig cruinnithe réamh-ullmhúcháin freisin.  Moltar an dea-chleachtas seo.  Úsáideann na hoidí tacaíochta raon de thrialacha diagnóiseacha freisin. Déantar trialacha scagaidh Middle Infant Screening Test (MIST), Schonell, agus RAIN. Déantar monatóireacht rialta ar chóipleabhair agus ar obair scríofa na ndaltaí ins na ranganna uilig.  B’fhiú proifílí ar ghnóthachtáil na ndaltaí a choimeád, mionchuntais a scríobh ar shamplaí oibre agus iad a bhailiú i bhfillteáin mar áis mheasúnaithe.

 

 

5.   Cáilíocht na Tacaíochta do Dhaltaí

 

5.1 Daltaí ag a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu

Tugtar aire inmholta do dhaltaí le riachtanais speisialta sa scoil seo agus déantar déileáil an-suntasach leo.  Tá an-obair déanta ar pholasaí na scoile agus tá sé bunaithe ar na Treoirlínte Tacaíochta Foghlama.  Tá an bheirt oide tacaíochta foghlama lonnaithe i Scoil Náisiúnta Dar Earca agus feidhmíonn siad ar bhonn roinnte idir scoil an Ghleanna agus scoil Mhichíl Naofa.  Freastalaíonn siad ar an scoil trí lá sa tseachtain agus tugann siad múinteoireacht sa bhreis do ochtar dalta sa Bhéarla.  Cuireann siad ullmhúchán agus pleanáil chuimsitheach ar fáil dá gcuid oibre.  Tá clár foghlama aonair comhlánaithe le cuspóirí soiléire ag an mbeirt oide tacaíochta, tugtar cóipeanna díobh do na hoidí ranga agus pléitear iad leis na tuismitheoirí.  Baintear feidhm thairbheach as modhanna múinte gníomhacha chun scileanna litearthachta a fhorbairt sa seomra tacaíochta.  Is inmholta an chabhair dhearfach agus an t-ardú meanman a thugann na múinteoirí do na daltaí.  Déanann na múinteoirí an obair seo a riaradh go cumasach agus coimeádann siad cuntas iomlán cruinn ar gach a dhéanann siad lena gcuid daltaí agus ar an dul chun cinn a ghnóthaítear. 

 

Tá sé thar a bheith tábhachtach go mbeadh dlúthcheangal níos fearr idir obair an ranga agus an obair atá ar siúl sna ranganna tacaíochta.  Moltar athbhreithniú a dhéanamh ar an gcleachtas daltaí éagsúla á dtógaint ó na ranganna ina n-aonar go fíormhinic.  Meastar go bhfuil gá le hatheagrú chun a chinntiú go bhfaigheann gach páiste oideachas iomlán comhchothrom i ngach ábhar.  B’fhiú, más féidir, béim níos treise a chur ar chomhordú na tacaíochta agus an teagasc breise a chur i bhfeidhm taobh istigh de na rangsheomraí.  Déanann na hoidí teagmháil go neamhfhoirmiúil leis na tuismitheoirí i rith na bliana. B’fhiú dul i gcomhairle leis na tuismitheoirí go rialta chun forbairt fhoghlama a bpáistí a phlé leo agus iad a spreagadh chun páirt níos gníomhaí a ghlacadh san obair seo.  Déantar athbhreithniú go rialta ar na daltaí chun an dul chun cinn a mheas agus na príomhriachtanais fhoghlama nua a aithint. Oibríonn na h-oidí tacaíochta go stuama, diansaotharach agus aimsítear comhoibriú tábhachtach leis na múinteoirí ranga.

 

 

6.  Achoimre ar thorthaí agus ar mholtai d’forbairt bhreise

 

Is iad seo a leanas na príomhbhuanna a aithníodh agus na réimsí a gcaithfear forbairt bhreise a dheanamh orthu:

 

§        Moltar atmaisféar gaelach na scoile agus an bhéim a chuirtear ar chultúr agus oidhreacht na Gaeltachta a chaomhnú.

 

§        Tá árdmholadh tuillte ag an mbord bainistíóchta as an tslí is a chomhlíonann siad a ndualgais bhainistíochta i leith na scoile.

 

§        Tá diansaothar an phríomhoide agus na foirne le moladh.  Moltar freisin an t-atmaisféar dearfach, fáilteach atá le sonrú sa scoil.

 

§        Léiríodh go raibh daltaí  na scoile múinte, an-bhéasach agus an-chairdiúil le chéile.

 

§        Ullmhaíonn na múinteoirí go coinsiasach dá gcuid teagaisc agus cuireann siad timpeallacht fhoghlama spreagúil ar fáil do na daltaí.

 

§        Moltar na heispéiris sa Ghaeilge, sa Cheol, sa Mhatamaitic, sa Stair, san Eolaíocht agus sa damhsa a chuirtear ar fáil sa scoil.

 

§        Aithnítear an tacaíocht agus an cúram a thugtar do dhaltaí le deacrachtaí foghlama agus riachtanais speisialta.

 

§        Moltar an fhorbairt atá déanta ar an bPlean Scoile

 

Mar bhealach le tógáil ar na buanna seo  agus le díriú ar réimsí a gcaithfear forbairt a dhéanamh orthu, moltar na príomhphointí seo:

 

§        Moltar athbhreithniú a dhéanamh ar ghnéithe éagsúla den Phlean Scoile agus na polasaithe a bheith i nGaeilge agus i mBéarla.

 

§        Moltar cumann na dtuismitheoirí a bhunú agus ról an chumainn a shoiléiriú.

 

§        Moltar athbhreithniú a dhéanamh ar na postanna freagrachta idir dhualgais riaracháin, dhualgais churaclaim agus dhualgais thréadchúraim.

 

§        Moltar comhordú níos éifeachtaí a dhéanamh ar na seirbhísí breise agus an teagasc breise a chur i bhfeidhm taobh istigh de na rangsheomraí más féidir ionas nach mbeadh na daltaí as láthair ó na ranganna príomhshrutha go ró-mhinic.

 

§        Moltar léitheoireacht bheirte a chur chun cinn sna bunranganna.

 

§        Moltar béim níos treise a chur ar an bpróiseas scríbhneoireachta sa dá theanga le cabhair na ríomhairí.

§        Reachtáladh cruinnithe iarmheastóireachta, leis an bhfoireann agus leis an mbord bainistíochta; cuireadh dréacht-thorthaí agus dréacht-mholtaí na meastóireachta i láthair agus pléadh iad ag na cruinnithe sin.