An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

 Department of Education and Science

   

Meastóireacht Scoile Uile

TUAIRSC 

  

SN Inis Chleire

Oilean Chleire, An Sciobairín, Contae Chorcaí

Uimhir Rolla: 14303U

   

Dáta na cigireachta: 31 Bealtaine 2006

Dáta eisithe na tuairisce: 15 Nollaig 2006

 

 

 

An Tuairisc seo ar Mheastóireacht Scoile Uile

1. Réamhrá - Comhthéacs agus Cúlra na Scoile

2. Cáilíocht na Bainistíochta sa Scoil

2.1 An bord bainistíochta

2.2 Bainistíocht inscoile

2.3 Bainistíocht acmhainní

2.4 Bainistiú an chaidrimh agus na cumarsáide le pobal na scoile

2.5 Bainistíocht  daltaí

3. Cáilíocht na pleanála sa scoil

3.1 An próiseas pleanála agus a chur i ngníomh

3.2 Pleanáil don seomra ranga

4. Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

4.1 Teanga

4.2 Matamaitic

4.3 Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta

4.4 Oideachas Ealaíon

4.5 Corpoideachas

4.6 Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte

4.7 Measúnú agus gnóthachtáil

5. Cáilíocht na tacaíochta do pháistí

5.1 Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu

5.2 Tacaíochtaí eile do dhaltaí : iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste agus daltaí ó ghrúpaí mionlaigh nó grúpaí eile

6. Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí d’fhorbairt bhreise

 

 

 

 

 

An Tuairisc seo ar Mheastóireacht Scoile Uile

Scríobhadh an tuairisc seo tar éis meastóireacht scoile uile a bheith déanta ar SN Inis Chléire. Léiríonn sí torthaí na meastóireachta a deineadh ar obair na scoile ina hiomláine agus déantar  moltaí inti i leith tuilleadh forbartha maidir le hobair na scoile. Le linn na meastóireachta bhí cruinnithe réamh-mheastóireachta ag an gcigire leis an bpríomhoide, leis an gcúntóir agus le bord bainistíochta na scoile. Cuireadh an mheastóireacht i gcrích thar thréimhse de roinnt laethanta inar thug an cigire cuairteanna ar na seomraí ranga marar bhreathnaigh sé ar an dteagasc agus ar an bhfoghlaim. Dhein sé idirghníomhú leis na daltaí agus leis na múinteoirí, agus scrúdaigh sé obair na ndaltaí. D'athbhreithnigh sé an doiciméadú faoi phleanáil scoile agus ullmhú scríofa na múinteoirí. I ndiaidh na gcuairteanna meastóireachta thug an cigire aiseolas ó bhéal don fhoireann agus don bhord bainistíochta mar gheall ar na torthaí. Tugadh deis do bhord bainistíochta na scoile ar a thuairim a léiriú ar thorthaí agus ar mholtaí na tuairisce; ba rogha leis an mbord glacadh leis an tuairisc gan freagra a thabhairt.

 

 

 

1. Réamhrá - Comhthéacs agus Cúlra na Scoile

Is scoil bheag oileáin í seo ina bhfuil beirt oide lán-aimseartha ag teagasc. Caitheann oide eile cúig uair a’chloig sa scoil gach seachtain chun cúnamh breise a sholáthar do roinnt daltaí. Tógadh an scoil seo sa bhliain 1897 agus cuireadh síneadh léi sa bhliain 1910. Léiríonn croinicí na scoile go bhfuil laghdú suntasach tagtha ar an rollachán le blianta beaga anuas.

 

Is é Easpag Chorcaí agus Rois pátrún na scoile. Bíonn tinreamh na ndaltaí an-mhaith agus ar fhágáil na scoile dóibh bíonn orthu freastal ar scoileanna den dara leibhéal ar an mór-thír. Toisc gur scoil Ghaeltachta í tá áit lárnach ag an nGaeilge i saol na scoile agus is léir go bhfuil ag éirí le hoidí na scoile cultúr an-dearfach a chur chun cinn sa scoil. Moltar go mór an t-atmaisféar fáilteach a chothaítear sa scoil chomh maith leis an raon leathan de ghníomhaíochtaí curaclaim a eagraítear do na daltaí.

 

 

2. Cáilíocht na Bainistíochta sa Scoil

 

2.1 An bord bainistíochta

Tá an bord bainistíochta ceaptha faoi rialacha na Roinne agus tionóltar cruinnithe go han-rialta. Coimeádtar miontuairiscí cruinne agus tugtar tuairisc airgeadais ag gach cruinniú.  Moltar go mór an t-iniúchadh proifisiúnta atá á dhéanamh ar na cúntais le cúpla bliain anuas. Is léir go bhfeidhmíonn an bord go cumasach agus go bhfuil ardmholadh tuillte ag na baill as a gcuid oibre ar son na scoile. Tá forbairt bhreise á déanamh faoi láthair ar theicneolaíocht an eolais sa scoil agus táthar ag súil go gcuirfear leis an dea-chleachtas atá i réim go nuige seo maidir leis an gcóras fís-chomhdhála. Is inmholta go mór mar a chuirtear na polasaithe éagsúla faoi bhráid an bhoird go rialta.

 

2.2 Bainistíocht inscoile

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag an scoil seo faoi cheannaireacht chumasach an phríomhoide. Caitheann sí féin agus an cúntóir an-dúthracht le comhlionadh a gcuid dualgais agus  comhoibríonn siad go dlúth chun an curaclam a chur i bhfeidhm ar fud na scoile. Anuas air sin cothaíonn siad dea-chumarsáid  leis na tuismitheoirí, leis an mbord agus leis na daltaí.

 

 Tá na cúraimí ar leith a ghabhann leis an bpost freagrachta leagtha amach go soiléir agus dírítear aird inmholta ar chúrsaí curaclaim agus ar thréadchúram. Is inmholta go bhfuil sé de nós sa scoil spriocanna ar leith a leagadh síos le haghaidh forbartha agus tuairiscí rialta a chur ar fáil ina dtaobh. Pléadh an tábhacht a bhaineann le hatbhreithniú rialta a dhéanamh maidir leis na struchtúir atá ar bun ar mhaithe le síorfheabhsú na scoile san am atá le teacht. Moladh go n-usáidfí an foilseachán dar teideal “Ag féachaint ar ár scoil” ina leith seo.

 

 

 

2.3 Bainistíocht acmhainní

Múintear idir thrí agus cheithre rangleibhéal le chéile sa dá sheomra ranga agus déanann na hoidí malartú torthúil maidir le teagasc ábhar ar leith. Chomh maith leis sin, baintear leas an-torthúil as cuairteoirí chuig an oileán go mbíonn sain-scileanna ar leith acu.

 

Ainneoin an dúshláin speisialta a bhaineann le scoil bheag dá léithéid seo tá an-chreidiúint ag dul don bhord, don bhfoireann, do na tuismitheoirí agus do na daltaí as an gcúram breá a dhéanann siad de chothabháil an fhoirgnimh agus de shlacht na scoile i gcoitinne. Cuirtear an-chuid grianghrafanna, ábhair léirithe agus samplaí spreagula de shaothar na bpáistí ar taispeáint go tarraingteach ar fud na scoile rud a chuireann go mór leis an atmaisféar foghlama. Baineann eagar an-phroifisiúnta leis na seomraí.

 

Cuirtear stór cuimsitheach acmhainní ar fáil sa scoil mar thaca d’fheidhmiú an churaclaim  agus baintear an-leas astu. Moltar na hoidí as prionta agus  fearas an-oiriúnach a ullmhú chun tacú leis an bhfoghlaim. Tá leabharlanna ranga fónta forbartha sa scoil a oireann go mór do raon aoise agus suime na ndaltaí.  Tá stór breá leabhar i mBéarla agus i nGaeilge ar fáil iontu  agus moltar go hard an tslí ina n-eagraíonn na hoidí na leabhair d’fhonn an tsuim sa léitheoireacht a spreagadh sa dá theanga. Tá ríomhairí ar fáil sna seomraí ranga agus is gearr go mbeidh córas an bhanda leathan ar fáil. Baintear leas an-aidhmiúil astu chun cur le foghlaim na bpáistí. Cuireadh go mór leis an trealamh spóirt le déanaí agus cuireadh leis an trealamh matamaitice chomh maith.

 

2.4 Bainistiú an chaidrimh agus na cumarsáide le pobal na scoile

Tá teagmháil le tuismitheoirí aitheanta mar chuid lárnach d’fhealsúnacht na scoile agus fáiltítear roimh thuairimí na dtuismitheoirí. Dá réir sin, is léir go mbíonn cumarsáid inmholta idir na múinteoirí agus na tuistí. Cé nach bhfuil  cumann tuismitheoirí sa scoil de bharr cúrsaí daonra, téitear i gcomhairle leis na tuistí maidir le forbairt pholasaithe trí oifigigh an bhoird. Reachtáltar cruinnithe foirmiúla leo uair sa bhliain chun dul chun cinn a bpáistí a phlé leo. Chomh maith leis sin tagann tuismitheoirí le sainscileanna speisialta isteach sa scoil  chun cabhrú maidir le gnéithe ar leith den churaclam. Áirítear an Corpoideachas, an Eolaíocht agus na hAmharcealaíona i measc na ngníomhaíochtaí seo.

 

2.5 Bainistíocht  daltaí

Chonacthas mórán samplaí torthúla de dhea-bhainistíocht ranga le linn na cigireachta agus tá ardmholadh tuillte ag na hoidí as atmaisféar foghlama an-taitneamhach a chur chun cinn ar fud na scoile. Cuirtear an cód iompair i bhfeidhm faoi mar is cuí. Cothaítear dea-nósanna oibre agus béasaíochta iontu agus spreagtar iad go sciliúil chun rannpháirtíochta sa bhfoghlaim.

 

 

3. Cáilíocht na pleanála sa scoil

 

3.1 An próiseas pleanála agus a chur i ngníomh 

Déantar an-chúram den phleanáil scoile sa scoil seo agus baintear an-tairbhe as na seirbhísí tacaíochta. Tá obair mhór déanta ag foireann na scoile i bpáirt leis na tuismitheoirí agus leis an mbord chun polasaithe a fhorbairt a oireann sna toscaí áirithe seo. Tá polasaí faofa ag an mbord maidir le caomhnú páistí atá ag teacht le forálacha i Children First : National Guidelines for the Protection and Welfare of Children (An Roinn Sláinte agus Leanaí 2004) agus Treoirlínte agus Cur Chuige um Chaomhnú Páistí ( An Roinn Oideachais agus Eolaíochta,Aibreán 2001) Pléadh a thabhacht seo le linn na cigireachta. De réir dea-chleachtais, leagtar amach clár oibre agus spriocanna cinnte d’fhorbairt agus d’athbhreithniú polasaithe. Is mór is fiú an cur síos cuimsitheach a dhéantar sa phlean ar nósanna na scoile agus moltar an dialann phleanála atá leagtha amach don scoilbhliain seo. Tá polasaithe riaracháin eagruithe go cúramach agus táid curtha ar fáil do mhórán réimsí tábhachtacha. Is inmholta an dul chun cinn atá déanta chomh maidir le polasaithe a ullmhú do na hachair éagsúla den churaclam. Pléadh an tábhacht a bhaineann le hathbhreithniú rialta a dhéanamh ar an bpleanáil ar bhonn na scoile.

 

3.2 Pleanáil don seomra ranga

Tá fianaise shoiléir ann go gcuireann na hoidí na tosaíochtaí atá leagtha amach sa phlean chun cinn go paiteanta sa phleanáil aonair.Dá réir sin tá toradh fónta ar an bplean scoile maidir le haidhmeanna oideachais na scoile a bhaint amach. Leagann na hoidí pleananna oibre amach dá ranganna féin agus cláraítear dul chun cinn na hoibre go cúramach.

 

 

4. Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

 

4.1 Teanga

 

An Ghaeilge

Tá plean spreagúil ar fáil do theagasc agus d’fhoghlaim na Gaeilge sa scoil. Moltar an bhéim atá ann maidir le príomhtheachtaireachtaí an churaclaim i dtoscaí áirithe na scoile.

 

Tá an-mholadh ag dul do na hoidí as an dua a chaitheann siad le cur chun cinn na Gaeilge agus tá dea-thoradh ar a gcuid saothair. Labhraítear í mar theanga chaidrimh ar fud na scoile agus is inmholta an caighdeán atá bainte amach ag na daltaí i gcotinne. Moltar go mór na straitéisí éagsúla atá in úsáid ag an bhfoireann chun na daltaí a spreagadh ar bhonn an taitnimh. Dá thoradh sin, chonacthas mórán samplaí de theagasc a bhí ar ardchaighdeán. Bunaítear cuid mhaith de na ceachtanna ar  áiseanna atá  maoinithe ag an Roinn go speisialta do scoileanna gaeltachta agus do scoileanna lán-Ghaeilge. Dá réir sin leagtar béim inmholta ar chothú na tuisceana, ar an bhfilíocht agus ar an scéalaíocht agus moltar go mór an bhéim a leagtar ar an drámaíocht. Anuas air sin moltar an léiriú físe fíor-shuimiúil a chuir na daltaí le chéile bunaithe ar shean-scéal ón oileán i bpáirt le grúpa ó chríocha lochlann. Chomh maith leis sin baintear feidhm as druileanna agus as éagsúlacht mhodhanna chun ionchur teanga cinnte a theagasc.

 

Moltar go mór an réimse leathan d’ábhar léitheoireachta, ábhar dílis ach go háirithe, a chuirtear ar fáil do na páistí ar fud na scoile agus is léir go bhfuil forbairt chórasach á déanamh ar réimse de na scileanna cuí.

 

Déantar forbairt chomh tomhaiste céanna ar scileanna na scríbhneoireachta sa scoil. Ag leibhéil ar leith tugtar mórán deiseanna do na daltaí tabhairt faoi réimsí éagsúla scríbhneoireachta faoi mar a mholtar sa churaclam agus dírítear aire chríochnúil ar phróiseas na scríbhneoireachta. Is léir go bhfuil caighdeán le moladh á bhaint amach ag cuid mhaith de na páistí.

 

Béarla

 Considerable emphasis is placed on the teaching of English throughout the school. A comprehensive English policy has been developed to facilitate the implementation of this subject area within the parameters of the curriculum. The plan includes a phonological awareness programme as well as many useful guidelines regarding the implementation of the various strands at appropriate class levels. 

 

Many pupils display an ability to express themselves confidently and fluently. The teachers are keenly aware of the importance of oral language and many effective methodologies were noted during the inspection. It is particularly noteworthy that the use of carefully structured language enrichment exercises figures prominently during instruction.

 

In keeping with best practice books are emphasised at all class levels. As previously noted the classrooms provide high quality print-rich environments where words and sentences are displayed. A structured reading scheme is in use and pupils in the middle and senior classes are also enabled to engage with a suitable class novel. An attractive range of additional reading material is provided in class libraries and strategies are in place to promote reading for pleasure as well as for information. Due attention is paid to the development of word-identification skills as well as phonological and phonemic awareness.

 

Some impressive samples of children’s written work were in evidence during the evaluation. There is also evidence of drafting, editing and redrafting and of the work being carefully monitored. An appropriate emphasis is also placed on the development of the children’s handwriting and presentation skills. In keeping with best practice the pupils are encouraged to write in a variety of genres and for different purposes.

 

 

4.2 Matamaitic

Tá plean scoile an-chuimsitheach leagtha amach do mhúineadh na Matamaitice sa scoil agus cuirtear treoracha cinnte ar fáil ann a thagann lena bhfuil molta sa churaclam. Luaitear go speisialta an cúram atá déanta de théarmaíocht na Matamaitice agus an bhéim a leagtar ar inmheánú scileanna agus coincheapa.

 

Le linn na cigireachta chonacthas raon an-oiriúnach de mhodhanna teagaisc in úsáid agus is léir go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh ag a lán de na daltaí. Is inmholta an leas éifeachtach a bhaintear as ábhar nithiúil go minic chun cabhrú leis na páistí a dtuiscint a fhorbairt ar na coincheapa éagsúla. Cothaítear plé breá le linn na hoibre a spreagann an meastachán agus an réasúnaíocht. Leagtar béim bhreá ar an ríomhaireacht ó bhéal freisin. Dírítear go córasach ar theanga na Matamaitice agus is mór an taca don bhfoghlaim iad na cairteanna agus na spreagthaigh atá ullmhaithe go cúramach sna rangsheomraí. Spreagtar na páistí go heifeachtach chun an obair scríofa a chlárú go cruinn agus chun tabhairt go cúramach faoi réiteach na bhfadhbanna. Pléadh an tabhacht a bhaineann le réiteach fadhbanna praiticiúla a bhaineann le gnáth-shaol na bpáistí.

 

 

4.3 Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta

 

Tíreolaíocht

 Leagtar cláracha spreagúla amach sa tíreolaíocht atá bunaithe ar shnáitheanna an churaclaim. Comhghaolaítear an t-ábhar go torthúl le hachair eile den churaclam, na hAmharcealaíona san áireamh. Dá réir sin léiríonn a lán de na páistí tuiscint agus an-spéis sna hábhair a bhí faoi chaibidil acu. Moltar go mór an bhéim a leagtar ar gharthimpeallacht na mara agus cuirtear béim le moladh ar an obair thionscnaimh. Spreagadh na daltaí go han-sciliúil chun an obair a chlárú agus a léiriú sna cóipleabhair. Dá thoradh sin labhrann alán díobh go líofa faoina bhfuil foghlamtha acu i gcoitinne.

 

Stair

Cuirtear clár staire an-oiriúnach i láthair na ndaltaí agus léiríonn mórán díobh tuiscint bhreá ar a bhfuil múinte. Moltar an leas a bhaintear as an scéalaíocht i leith na hoibre go háirithe maidir leis an stair áitiúil. Tugtar faoi obair thionscnaimh an-oiriúnach ag na leibhéil chuí agus is inmholta mar a dhéanann alán daltaí cur síos réalaíoch ar a gcuid oibre. Moltar go mór na deiseanna a chuirtear ar fáil do na daltaí chun taighde agus iniúchadh a dhéanamh. Déantar comhtháthú an-éifeachtach idir an obair seo agus gnéithe eile den churaclam go háirithe leis na teangacha.

 

Eolaíocht

Déantar an-chúram de theagasc na heolaíochta sa scoil. Tá plean an-éifeachtach curtha le chéile ag na hoidí agus tá toradh fónta dá réir le sonrú san obair ranga. Is léir go gcuirtear prionsabail an churaclaim i bhfeidhm go paiteanta agus go leagtar béim ar na coincheapa agus ar na scileanna chomh maith le sealbhú an eolais. Chonacthas samplaí fónta de thrialacha an-oiriúnacha le linn na cigireachta.

 

4.4 Oideachas Ealaíon

 

Na hAmharcealaíona

Tá ardmholadh tuillte ag na hoidí as an obair a dhéanann siad chun na hAmharcealaíona a chur chun cinn sa scoil. Deineadh athbhreithniú ar an bplean scoile do na gnéithe seo i bhfomhar na bliana 2004 agus déanfar athbhreithniú eile sa bhfomhar seo chugainn. Díríonn an plean seo aird inmholta ar phríomhachair an churaclaim agus cuirtear treoracha soiléire ar fáil don teagasc. Sroichtear caighdeán an-ard san obair agus cuirtear mórán samplaí de shaothar na bpáistí sna snáitheanna éagsúla ar taispeáint. Glacann na páistí páirt an-fhonnmhar sna gníomhaíochtaí agus is léir go dtéann an obair i bhfeidhm go mór orthu agus go bhfuil siad an-bhródúil as a gcuid saothair.

 

Ceol

Moltar go mór na treoracha soiléire a leagtar amach d’fhorbairt na snáitheanna ag na rangleibhéil éagsúla maidir le teagasc an cheoil. Is léir go bhfuil obair an-chreidiúnach ar siúl  chun an obair a chur i bhfeidhm agus chun aird a dhíriú ar na foranna go léir. Dírítear aird le moladh ar fhorbairt na rithime agus baintear úsáid an-sciliúil as na cnaguirlisí. Múintear an ceol uirlise go han-taitneamhach agus chonacthas samplaí fónta maidir leis an gcumadóireacht chomh maith. Canann na daltaí cnuasach breá d’amhráin  sa Ghaeilge agus sa Bhéarla agus cothaítear an binneas go cumasach sa chantaireacht.

 

Dramaíocht

Baintear an-leas as an drámaíocht mar thaca tábhachtach don teagasc sa scoil. Cabhraíonn an obair seo go mór le féinmhuinín na ndaltaí agus lena gcumas sna teangacha a fhorbairt.

 

4.5 Corpoideachas

Is inmholta an t-athbhreithniú a dhein na hoidí ar mhúineadh an chorpoideachais in earrach na bliana seo. Is léir go bhfuil an-mhacnamh caite leis seo agus moltar an plean scoile atá leagtha amach ina chóir. Úsáidtear áiseanna teoranta na scoile maraon leis an gclós chun an clár an-aidhmiúil a chur i láthair. Stiúrtar na ceachtanna  go cumasach agus is léir go mbaineann na páistí an-tairbhe as forbairt scileanna tabhachtacha. Moltar raon an fhearais a chuirtear ar fáil.

 

4.6 Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte

Tá polasaí cuimsitheach leagtha amach don ghné seo den churaclam agus múintear ceachtanna an-oiriúnacha ina thaobh go rialta. Is léir chomh maith gur bunús an-tairbheach é atmaisféar na scoile d’fhorbairt scileanna sóisialta agus pearsanta na ndaltaí. Pléadh an tabhacht a bhaineann leis an bpacáiste eolais “Ár nDualgais Cúraim” atá ar fáil ón Roinn Sláinte agus Leanaí ina leagtar síos prionsabail an dea-chleachtais chun cosaint a thabhairt do leanaí agus do dhaoine óga

 

4.7 Measúnú agus gnóthachtáil

Úsáideann na hoidí modhanna éagsúla measúnachta go foirmiúil agus go neamhfhoirmiúil. Cuireann siad trialacha dá gcuid féin ar na daltaí in achair éagsúla den churaclam go mórmhór sna teangacha agus sa Mhatamaitic. Déantar monatóireacht an-chúramach ar shaothar scríofa na bpáistí agus tugtar aiseolas éifeachtach dóibh go minic. Úsáidtear tastálacha caighdeánaithe cuí go bliantúil sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic agus coimeádtar cuntais chuí ar na torthaí. Baintear úsáid go torthúil as raon an-oiriúnach de thrialacha diagnóiseacha. agus moltar go mór an obair atá ar bun chun próifilí a choimeád ar dhul chun cinn daltaí aonair i ngnéithe éagsúla den churaclam.

 

 

 

5. Cáilíocht na tacaíochta do pháistí

 

5.1 Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu

Tá polasaí an-éifeachtach ag an scoil chun freastal a dhéanamh ar dhaltaí le riachtanais  speisialta. Tugtar cúnamh breise dóibh don litearthacht agus don uimhearthacht de réir treoirlínte na Roinne. Baintear úsáid ar raon de mhodhanna múinte spreagúla chun díriú ar a riachtanais agus is léir go bhfuil dul chun cinn suntasach á dhéanamh. Moltar an córas cuimsitheach atá in úsáid chun monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar an dul chun cinn.

 

 

5.2 Tacaíochtaí eile do dhaltaí : iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste agus daltaí ó ghrúpaí mionlaigh nó grúpaí eile

Tá stádas maidir le mí-bhuntáiste ag an scoil agus tá sí páirteach i scéim DEIS faoi láthair. Moltar an úsáid a bhaintear as an soláthar breise atá ar fáil.

 

6. Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí d’fhorbairt bhreise

 

Seo a leanas na priomhbhuanna a aithníodh sa mheastóireacht agus na réimsí a gcaithfear forbairt bhreise a dhéanamh orthu:

 

Tá atmaisféar foghlama an-dearfach le sonrú sa scoil.

 

Tá na hoidí an-éifeachtach.

 

Tá caighdeán bainistíochta na scoile le moladh.

 

Tá gaol láidir idir an scoil agus na tuismitheoirí.

 

Tá ardchaighdeán teagaisc agus foghlama le sonrú go minic sa scoil.

 

Tá forbairt shuntasach déanta ag an scoil maidir le cúrsaí pleanála.

 

 

Mar bhealach chun tógáil ar na buanna seo agus chun díriú ar réimsí a gcaithfear forbairt a dhéanamh orthu, moltar na príomhphointí seo:

 

Moltar d’údaráis na scoile dul i gcomhar go luath leis na háisíneachtaí cuí eile chun plean gníomhaíochta a ullmhú maidir le cúrsaí tithíochta agus daonra ar an oileán.

 

Moltar d’údaráis na scoile plean teanga a ullmhú go luath i gcomhar leis na húdaráis réamhscolaíochta cuí chun gur féidir freastal níos cuimsithí a dhéanamh ar an gcomhthéasc gaeltachta atá i gceist anso. 

 

 

Reachtáladh cruinnithe iarmheastóireachta, leis an bhfoireann, agus leis an mbord bainistíochta; cuireadh dréacht-thorthaí agus dréacht-mholtaí na meastóireachta i láthair agus pléadh iad ag na cruinnithe sin.