An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

Department of Education and Science

 

 

Meastóireacht Scoile Uile

TUAIRISC

 

 Scoil Naomh Pól

Gleann na Muaidhe, Co. Mhaigh Eo

Uimhir rolla: 13882L

 

Dáta na cigireachta: 28 Márta 2007

Dáta eisithe na tuairisce: 6 Nollaig 2007

 

Tuairisc ar Mheastóireacht Scoile Uile

1.     Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

2.     Cáilíocht na bainistíochta sa scoil

3.     Cáilíocht na pleanála sa scoil

4.     Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

5.     Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí

Freagra na Scoile ar an Tuairisc

 

 

 

 


Tuairisc ar Mheastóireacht Scoile Uile

 

Scríobhadh an tuairisc seo tar éis meastóireacht scoile uile a bheith déanta ar Scoil Naomh Pól, Gleann na Muaidhe. Léiríonn sí torthaí meastóireachta a rinneadh ar obair na scoile ina hiomláine agus déanann sí moltaí i leith tuilleadh forbartha ar obair na scoile. Le linn na meastóireachta bhí cruinnithe réamh-mheastóireachta ag an gcigire, leis an bpríomhoide, leis na múinteoirí, le bord bainistíochta na scoile agus le hionadaithe na dtuismitheoirí. Cuireadh an mheastóireacht i gcrích thar thréimhse roinnt laethanta inar thug an cigire cuairteanna ar sheomraí ranga agus inar bhreathnaigh sí ar theagasc agus ar fhoghlaim. Rinne sí idirghníomhú leis na daltaí agus leis na múinteoirí, scrúdaigh sí obair na ndaltaí agus rinne sí idirghníomhú leis na múinteoirí ranga. D'athbhreithnigh sí doiciméadú faoi phleanáil scoile agus ullmhú scríofa na múinteoirí. Bhuail sí le grúpaí foirne éagsúla de réir mar ba chuí. I ndiaidh na cuairte meastóireachta thug an cigire aiseolas ó bhéal don fhoireann agus don bhord bainistíochta mar gheall ar thorthaí na meastóireachta.  Tugadh deis do bhord bainistíochta na scoile ar a thuairim a léiriú ar thorthaí agus ar mholtaí na tuairisce i scríbhinn,  agus beidh freagra an bhoird ar fáil san aguisín atá leis an tuairisc seo.

 

 

 

1.     Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

 

Tá Scoil Naomh Pól suite idir Béal an Mhuirthid agus Baile an Chaisil, i gceantair Iorrais, i dtuaisceart Mhaigh Eo. Is scoil Ghaeltachta í cé gurb é an Béarla céad teanga na ndaltaí uile. Freastalaíonn buachaillí agus cailíní ar an scoil ó rang na naíonán go dtí rang a sé. Is é Easpag Caitliceach Chill Ala patrún na scoile. Tá 32 dalta ar an rolla. Tá dhá mhúinteoir ranga ar fhoireann buan na scoile. Tá múinteoir tacaíochta foghlama agus múinteoir acmhainne bunaithe anseo. Déanann an bheirt acu freastal ar scoileanna eile freisin. Déanann comhordaitheoir ón tionscnamh DEIS freastal ar an scoil seo. Bíonn tinreamh na ndaltaí an-mhaith i gcoitinne.

 

 

2.     Cáilíocht na bainistíochta sa scoil

 

2.1 An bord bainistíochta

 

Ceapadh bord bainistíochta na scoile de réir na nósanna imeachta cuí. Tá rólanna agus freagrachtaí áirithe ag cuid de na baill: cathaoirleach, cisteoir agus rúnaí san áireamh. Tionóltar dhá chruinniú in aghaidh an téarma agus coinnítear na miontuairiscí. Tugtar tacaíocht luachmhar d’fhoireann na scoile ó thaobh riaracháin, curaclaim, polasaithe agus acmhainní de. Tugann cathaoirleach an bhoird bhainistíochta cuairt ar an scoil go rialta. Coimeádtar foirgneamh agus clós na scoile go slachtmhar. Tá oifigeach sláinte agus sábháilteachta ceaptha. Dearbhaítear go bhfuil an bord lánsásta leis an oideachas a chuireann an scoil ar fáil.   

 

2.2 Bainistíocht inscoile

 

Is ceannaire fíor-dhíograiseach, fuinneamhach í an príomhoide. Tá fís an-soiléir aici don scoil. Bíonn cumarsáid oscailte idir na baill éagsúla de phobal na scoile. Cuirtear clár leathan foghlama ar fáil agus sonraítear ardchaighdeán foghlama i measc na ndaltaí. Cinntíonn an príomhoide go mbaineann an scoil úsáid as gach seirbhís a laghdaíonn míbhuntáiste tuaithe an cheantair. Cothaítear atmaisféar dearfach oibre sa scoil.  Cuirtear foghlaim i gcroílár na himeachtaí uile. Oibríonn an príomhoide go leanúnach chun polasaithe a fhreagraíonn le riachtanais na scoile a dhréachtú.  Bíonn ról lárnach aici chomh maith i gcothú dea-nósanna iompair agus tinrimh.


 

 

Tá príomhoide tánaisteach agus múinteoir le post freagrachta mar chuid den fhoireann bhainistíochta-inscoile. Oibríonn siad go díograiseach ar mhaithe leis na daltaí. Buaileann an príomhoide leis an bpríomhoide tánaisteach gach lá ar feadh leathuair a chloig, tar éis an lae scoile. Pléitear an curaclam, cúrsaí riaracháin, cúrsaí pleanála scoile chomh maith le riachtanais dhaltaí áirithe. Cuidíonn an fhoireann bhainistíochta-inscoile go mór leis an bpríomhoide. Baineann a gcuid dualgas le cúrsaí riaracháin agus tréadchúraim den chuid is mó. Moltar don scoil féachaint chuige go bhfreagraíonn dualgais na foirne seo do riachtanais na scoile. Moltar aird ar leith a dhíriú ar stiúradh chur i bhfeidhm an churaclaim.

 

2.3 Bainistíocht acmhainní

 

Is iad na múinteoirí an acmhainn is luachmhara atá ag an scoil. Faigheann siad tacaíocht ón gcomhordaitheoir DEIS agus ón gcúntóir teanga atá á mhaoiniú ag Muintearas. Oibríonn na múinteoirí le chéile chun dea-chleachtas a roinnt lena chéile sa Chorpoideachas, sa Cheol agus sna hAmharcealaíona. Thosaigh cúntóir riachtanas speisialta sa scoil le déanaí. Oibríonn sí faoi threoir an mhúinteora ranga agus cuireann sí go mór le hobair na scoile. Fostaítear airíoch go páirtaimseartha.

   

Tógadh foirgneamh na scoile i 1972 le dhá sheomra ranga, seomra foirne/oifig, seomra tacaíochta foghlama, leithris agus seomraí cótaí. Úsáideann an comhordaitheoir don tionscnamh DEIS seomra réamhdhéanta atá in úsáid mar áit stórála freisin. Taobh amuigh, tá clós ós comhair na scoile agus páirc mhór taobh thiar den scoil. Coimeádtar timpeallacht na scoile go slachtmhar.  Bunaíodh naíonra le déanaí in ionad an phobail, in aice na scoile. Tá caighdeán Gaeilge na ndaltaí óga níos airde anois agus iad ag tosú sa scoil.

 

Bíonn réimse leathan d’acmhainní in úsáid ag na múinteoirí chun tacú le gach ábhar den churaclam. Moltar go hard an stór de bhréagáin agus de chluichí oideachasúla atá ag an scoil. Bíonn deis ag tuismitheoirí na hacmhainní seo a thógáil abhaile ar iasacht. Is scéim fhadradharcach í seo agus tá moladh tuillte ag an scoil aisti. Tá an-chuid fearais sa dá sheomra ranga idir ábhair nithiúla, leabhair, cairteacha, léarscáileanna, póstaeir agus ríomhairí. Tá soláthar an-mhaith d’acmhainní sa seomra tacaíochta foghlama. Tá míreanna mearaí, cluichí litearthachta, póstaeir, leabhair agus bogearraí ríomhaireachta ann. 

 

2.4 Bainistíocht an chaidrimh agus na cumarsáide le pobal na scoile

 

Bíonn cumarsáid éifeachtach idir na múinteoirí, na tuismitheoirí agus an pobal níos leithne. Eagraítear cruinnithe idir múinteoirí agus tuismitheoirí go bliantiúil chun dul chun cinn na daltaí a phlé. Cuireann na múinteoirí fáilte roimh theagmháil ó thuismitheoirí. Bíonn na tuismitheoirí páirteach sna coistí a dhearann polasaithe na scoile. Cabhraíonn siad leis na múinteoirí ar thurais scoile. Ag tús na laethanta saoire, tagann pobal na scoile le chéile d’Aifreann agus d’ócáid shóisialta. Cuirtear fáilte roimh pháistí agus thuismitheoirí nua go bliantúil ar lá oscailte.   

 

I rith an téarma seo, tá an comhordaitheoir DEIS ag tabhairt cuairteanna ar theaghlaigh pháistí na scoile seo. Eagraíonn sé cúrsaí do thuismitheoirí chomh maith. Tá cúrsa cócaireachta á eagrú faoi láthair. Tá foireann na scoile lán-sásta leis an suim agus an tacaíocht atá ar fáil ó na tuismitheoirí. Níl cumann na dtuismitheoirí ag an scoil faoi láthair. 


 

2.5 Bainistíocht daltaí

 

Sonraítear dea-nósanna iompair i measc na ndaltaí. Bíonn meas agus béasaíocht acu agus iad i dteagmháil le daoine fásta sa scoil. Cuireann na múinteoirí neamhspleáchas agus féinmhuinín na ndaltaí chun cinn. Tá cód smachta soiléir, éifeachtach leagtha amach. Leagtar béim inmholta sa chód ar chothú dea-nósanna iompair. Is léir go mbíonn an-mheas ag na daltaí ar a chéile. Is tuisceanach go háirithe an bealach a chaitheann siad le daltaí le riachtanais speisialta.

 

 

3.     Cáilíocht na pleanála sa scoil

 

3.1 An próiseas pleanála sa scoil agus a chur i ngníomh

 

Tá plean scoile inmholta ag an bhfoireann. Tá raon leathan de pholasaithe riaracháin agus curaclaim leagtha amach agus á chur i bhfeidhm. Glacann gach ball foirne páirt sa phroiséas pleanála. Cuirtear fáilte roimh thuismitheoirí teacht isteach chun breathnú ar an bplean. Do pholasaithe áirithe, eagraítear coiste, le tuismitheoirí, múinteoirí agus an bord bainistíochta. Pléann an bord bainistíochta na pleananna agus na polasaithe go rialta. Baineann na múinteoirí feidhm as na pleananna seo ina gcuid pleanála féin. Tá plean fadtéarmach á chur i bhfeidhm go héifeachtach ag na múinteoirí san Oideachas Soisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) agus san Eolaíocht.  Déantar athbhreithniú ar an bplean scoile go rialta. 

 

Moltar don scoil anois tosaíocht a thabhairt d’ábhair éagsula ag  tús na scoilbhliana agus iad a thaifeadadh i ndialann phleanála. Chuirfeadh sé seo go mór le héifeacht an phroiséis phleanála. Moltar, chomh maith, cur síos a dhéanamh sa phlean scoile ar an dea-chleachtas atá sa scoil faoi láthair sna gnéithe éagsúla den churaclam.

 

Cuireadh fianaise ar fáil a dhearbhaíonn go bhfuil céimeanna cuí glactha ag an mbord bainistíochta agus ag an bhfoireann chun beartais a fhorbairt atá ag teacht le forálacha i Children First: National Guidelines for the Protection and Welfare of Children (An Roinn Sláinte agus Leanaí, 1999, eagrán nua Bealtaine 2004) agus Treoirlínte agus Cur Chuige um Chaomhnú Páistí (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Aibreán 2001). Cuireadh fianaise ar fáil, leis, a dhearbhaíonn go bhfuil na beartais glactha ag an mbord bainistíochta agus go bhfuil siad curtha i bhfeidhm aige. Táthar tar éis duine idirchaidrimh ainmnithe a cheapadh de réir cheanglas threoirlínte na Roinne.

 

3.2 Pleanáil don seomra ranga

 

Ullmhaíonn na múinteoirí scéimeanna fadtréimhseacha agus gearrthréimhseacha atá ag teacht leis an bplean scoile. Dírítear aird chuí ar riachtanais na rang-ghrúpaí éagsúla. Tá ardmholadh tuillte ag an bhfoireann as an réimse leathan de ghníomhaíochtaí foghlama a eagraítear do na daltaí. Leagtar amach cláir chuimsitheacha foghlama do dhaltaí le riachtanais speisialta agus cuirtear i bhfeidhm go héifeachtach iad. Ullmhaíonn na múinteoirí cuntais mhíosúla ar dhul chun cinn na hoibre agus coimeádtar sa scoil iad.

 

 

4.     Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

 

4.1 Forbhreathnú ar cháilíocht na foghlama agus an teagaisc

 

Oibríonn an fhoireann teagaisc le chéile go h-éifeachtach chun an plean scoile a chur i bhfeidhm. Sonraítear dul chun cinn agus leanúnachas i ngach ábhar. Cothaítear forbairt intleachtúil, chruthaitheach agus fhisiciúil na ndaltaí, trí réimse leathan de ghníomhaíochtaí  foghlama. Déantar plean do thurais oideachasúla chun tuiscint na ndaltaí ar a dtimpeallacht a fhorbairt. Tagann cuairteoirí éagsúla isteach chun scileanna áirithe a fhorbairt i measc na ndaltaí. Tá ard-chaighdeán  bainte amach ag na daltaí sna hábhair uile.

 

4.2 Teanga

 

An Ghaeilge

Múintear an Ghaeilge go córasach, éifeachtach. Úsáidtear réimse leathan de ghníomhaíochtaí agus d’acmhainní chun an teanga a neartú. Is teanga bheo í an Ghaeilge do na daltaí agus cothaítear dearcadh dearfach iontu maidir léi. Sonraítear éagsúlacht agus cruthaitheacht sna modhanna teagaisc. Bíonn caighdeán na Gaeilge an-ard i gcoitinne. Tugann na ceachtanna deiseanna fiúntacha do na daltaí chun foclóir nua a fhoghlaim. Tugtar deiseanna dóibh freisin téarmaíocht nua a úsáid i gcomhthéacsanna difriúla i rith an cheachta. Moltar go hard na modhanna cruthaitheacha a úsáidtear chun na daltaí a spreagadh chun cainte. Cumann na daltaí amhráin chun foclóir nua a chleachtadh. Múintear na feidhmeanna teanga go torthúil trí obair bheirte. Bíonn na daltaí in ann iad féin a chur in iúl go héifeachtach trí ghníomhaíochtaí drámaíochta atá bunaithe ar shuíomhanna réalaíocha. Moltar don fhoireann cur chuige uile-scoile a chur i bhfeidhm chun an Ghaeilge a chur chun cinn i gclós na scoile.

 

Sonraítear neart ábhar clóbhuailte i seomra na mbunranganna. Faigheann na daltaí taithí, mar sin, ar an nasc idir litearthacht agus an teanga labhartha. Léann daltaí i ngach rang go muiníneach.  Úsáidtear úrscéalta sna hardranganna. Bíonn an-suim ag na daltaí sinsearacha sa réimse leathan d’ábhair léitheoireachta atá ar fáil sa leabharlann scoile. Is inmholta an raon de thascanna scríbhneoireachta atá á chleachtadh ag na daltaí. Scríobhann siad píosaí do raon leathan d’ócáidí agus de léitheoirí.

 

Leagtar béim inmholta ar mhúineadh chultúr na hEireann.  Glacann na daltaí páirt i ndamhsa mar chuid de na ceachtanna Gaeilge.  Is breá leo an aithriseoireacht.

 

Béarla

Sonraítear ardchaighdeán i dteagasc an Bheárla tríd an scoil, idir mhúinteoirí ranga agus mhúinteoirí tacaíochta. Cuirtear ar chumas na ndaltaí óga stór mór de rainn agus de scéalta a aithris. Úsáidtear cláir chuí chun feasacht fhoneolaíoch na ndaltaí a chur chun cinn. Tacaíonn an comhordaitheoir DEIS leis an múinteoir ranga. Moltar, áfach, clár luath-idirghabhála a chur i bhfeidhm do rang na naíonán, chun na luathscileanna léitheoireachta a bhuanú.

 

Forbraítear scileanna labhartha na ndaltaí trí phlé ranga agus trí úsáid ábhar léirithe éagsúla. Úsáidtear an fhilíocht chun cur in iúl agus briathraíocht a fhorbairt. Bíonn na daltaí abalta stór mór de dhánta (ina n-áirítear dánta a chum siad féin) á aithris i ngrúpaí agus ina n-aonair.

 

Sna ranganna sóisearacha, eagraítear na gníomhaíochtaí léitheoireachta uile i ngrúpaí beaga. Cloiseann an múinteoir gach dalta ag léamh gach lá. Sna ranganna sinsearacha bíonn forbairt shoiléir le sonrú. Úsáidtear úrscéalta ranga, nuachtáin agus téacsanna eile. Cuirtear raon leathan de leabhair ar fáil do na daltaí sa leabharlann ranga. Léann na daltaí uile go muiníneach, líofa. Pléann na daltaí a dtuairimí faoi na leabhair agus na húdair is fearr leo. Is inmholta an pháirt a ghlacann na tuismitheoirí i bhforbairt na léitheoireachta. Tugann an comhordaitheoir DEIS tacaíocht phraiticiúil agus comhairle do thuismitheoirí chun forbairt litearthachta a bpáistí a chur chun cinn.

 

Is iomaí deis a eagraítear do na daltaí chun scríbhneoireacht neamhspleách a dhéanamh. Múintear gramadach agus litriú an Bhéarla go córasach. Moltar cur chuige uile-scoile a chur i bhfeidhm don pheannaireacht.

 

4.3 Matamaitic

 

Dírítear aird chuí ar gach snáithe agus snáithaonad den churaclam Matamaitice. Tá fearas ag an scoil do na gnéithe éagsúla den chlár. Úsáidtear raon d’áiseanna seachas an téacsleabhar chun an Mhatamaitic a mhúineadh. Baintear feidhm thairbheach as réimse leathan gníomhaíochtaí. Mealltar na daltaí chun rudaí nithiúla a úsáid chun tacú lena dtuiscint. Ceanglaítear an t-ábhar foghlama go héifeachtach le taithí agus le timpeallacht na ndaltaí. Spreagtar na daltaí chun ceisteanna a chur agus tugtar ról gníomhach dóibh san fhoghlaim. Tugtar deiseanna rialta dóibh bheith ag obair lena chéile chun tascanna a dhéanamh. Sonraítear comhoibriú inmholta idir na múinteoirí ranga agus an múinteoir tacaíochta foghlama. Moltar don scoil teanga na Matamaitice a mhúineadh ar bhealach níos córasaí agus í a chomhtháthú le múineadh na Gaeilge agus an Bhéarla.

 

4.4 Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta

 

Stair

Tá plean scoile don Stair leagtha amach ag an scoil. Déantar comhtháthú éifeachtach idir an Stair agus gnéithe eile den churaclam. Bíonn línte ama ar taispeáint sna seomraí ranga agus baintear sár-úsáid as músaem ranga. Baintear feidhm chuí as an scéalaíocht sna ranganna uile agus úsáidtear úrscéalta staire mar chuid den chlár. Déantar forbairt éifeachtach ar na scileanna staire.

 

Tíreolaíocht

I múineadh na tíreolaíochta, déanann na daltaí iniúchadh ar réimse ábhar le húsáid áiseanna áirithe, léarscáileanna agus atlais san áireamh. Úsáideann na daltaí modhanna éagsúla chun torthaí na hoibre a chlárú agus a léiriú. Leagann na múinteoirí béim inmholta ar an timpeallacht áitiúil i múineadh na tíreolaíochta, rud a chuireann go mór le tuiscint na ndaltaí ar a gceantar féin. Leagtar béim chothrom ar fhorbairt scileanna agus fhorbairt eolais.

 

Eolaíocht

Tá tús an-mhaith déanta ar chur i bhfeidm an churaclaim eolaíochta. Eagraítear deiseanna do na daltaí chun scileanna eolaíocha a fhorbairt chomh maith leis na coincheapa. Bíonn siad ag imscrúdú, ag tomhas, ag tuar agus ag tabhairt tuairimí. Ceanglaítear an t-ábhar foghlama go sciliúil le saol na ndaltaí agus a dtimpeallacht. Tá gnáthóga éagsúla á bhforbairt faoi láthair i gclós na scoile. Moltar don scoil úsáid a thuilleadh a bhaint as timpeallacht na scoile sa chlár foghlama.

 

4.5 Oideachas Ealaíon

 

Na hAmharcealaíona

Tá scileanna na ndaltaí á neartú trasna na snáitheanna éagsúla trí ghníomhaíochtaí cuí sna hAmharcealaíona. Leagtar amach clár leathan do gach uile rang agus bíonn torthaí na hoibre le feiceáil sna seomraí ranga. Is inmholta an obair a dhéantar i bhFabraic agus Snáithín agus múintear scileanna fuála do na daltaí go léir. Tá sárobair déanta freisin san snáithe Cré. Múineann na múinteoirí le chéile, ó am go ham i rith na bliana. Tógadh na daltaí go taispeántais ealaíne agus is breá leo plé a dhéanamh ar obair ealaíontoirí éagsúla. Moltar deiseanna a thabhairt do na daltaí féachaint ar a gcuid oibre féin agus freagairt di. B’fhiú go mór aird ar leith a dhíriú ar na coincheapa ealaíne le linn na hoibre seo.

 

Ceol

Tá sé soiléir go bhfuil ag éirí go hiontach leis na múinteoirí le múineadh an Cheoil. Glacann na daltaí páirt go bríomhar agus iad ag canadh nó ag seinnt ceoil. Déanann na daltaí a gcnaguirlisí féin agus úsáidtear iad le haghaidh cleachtaí rithime. Tá stór mór de ghléasanna ceoil ag an scoil, chun tuiscint agus léiriú na ndaltaí a threisiú. Sna hardranganna cumann na daltaí a n-amhráin féin.

 

Drámaíocht

Tá múinteoirí ag freastal ar laethanta inseirbhíse sa Drámaíocht i mbliana. Múintear an t-ábhar seo go han-éifeachtach. Ceanglaítear í go cliste le hábhair eile chun tuiscint agus plé a dhaingniú. Leagtar béim ar thon gutha, mothú aghaidh agus teanga an choirp sna ceachtanna drámaíochta. Glacann na daltaí páirt sna himeachtaí éagsúla go cumasach, bríomhar. Cuirtear ar chumas na ndaltaí a gcuid mothúchán a chur in iúl trí mheán na Drámaíochta. Glacann na daltaí páirt san obair seo le cinnteacht agus le tuiscint.

 

4.6 Corpoideachas

 

Úsáideann na múinteoirí fearas na scoile go héifeachtach chun deiseanna a thabhairt do na daltaí réimse de scileanna fisiciúla a fhorbairt. Múintear Corpoideachas sa seomra ranga nó i gclós na scoile nuair a fheileann an aimsir. Baineann na daltaí taitneamh ar leith as damhsa Gaelach agus cluichí. Leagtar béim ar rannpháirtíocht agus spraoi. Is iontach an freastal a dhéantar ar dhaltaí le riachtanais speisialta sa ghné seo den churaclam.

 

4.7 Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte

 

Cuireann atmaisféar dearfach na scoile go mór le forbairt shóisialta, phearsanta agus sláinte na ndaltaí. Cuirtear ar chumas na ndaltaí a dtuairimí, a luachanna, a dtuiscint agus a bhforbairt scileanna a chur in iúl. Tugtar deiseanna do dhaltaí ábhair a phlé go hoscailte agus stiúrtar na gníomhaíochtaí éagsúla go hordúil. Déantar comhtháthú éifeachtach idir Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte agus gnéithe eile den churaclam. Múineann an fhoireann tacaíochta snáithaonaid áirithe den chlár do ghrúpaí beaga ar mhaithe le daltaí le riachtanais ar leith.

 

4.8 Measúnú

 

Déantar measúnú ar obair na ndaltaí agus ar a ndul chun cinn go coinsiasach trí bhreathnóireacht an mhúinteora, tascanna a chumann an múinteoir, scrúduithe scríofa, samplaí d’obair, bailiúcháin oibre agus tionscnaimh. Úsáidtear scrúduithe caighdeánaithe go héifeachtach ó rang na naíonán sinsireach ar aghaidh chun cumas litearthachta agus uimhreachta na ndaltaí a mheasúnú.

 

 

5.     Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí

 

5.1 Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu

 

Tá seirbhís ó mhúinteoir tacaíochta foghlama agus ó mhúinteoir acmhainne ar fáil do na daltaí sa scoil. Cuirtear cláir foghlama ar leith i bhfeidhm do na daltaí seo. Bíonn na cláir seo bunaithe ar thorthaí scrúduithe díognóiseacha. Cuirtear go leor acmhainní ar fáil do na daltaí. Buaileann na múinteoirí uile le síceolaithe agus feidhmeannaigh eile ó na seirbhísí sláinte chun cinntiú go mbíonn freastal cuí á dhéanamh ar riachtanais na ndaltaí éagsúla. Moltar don scoil cruinnithe a eagrú níos minice le tuismitheoirí na ndaltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu, chun dul chun cinn na ndaltaí sin a phlé. Bíonn cumarsáid éifeachtach idir mhúinteoirí tacaíochta agus mhúinteoirí ranga. Moltar clár luath-idirghabhála a chur i bhfeidhm mar chuid den pholasaí don tacaíocht foghlama.

 

5.2 Tacaíochtaí eile do dhaltaí: iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste agus daltaí ó ghrúpaí mionlaigh nó grúpaí eile

 

Oibríonn comhordaitheoir ata ceaptha faoin tionscnamh DEIS sa scoil seo. Oibríonn sé le grúpaí daltaí chun spriocanna litearthachta agus uimhreachta a bhaint amach agus chun scileanna ríomhaireachta a fhorbairt. Oibríonn sé go stuama le tuismitheoirí agus tugtar cuairteanna ar na teaghlaigh. Tugtar tacaíocht do na tuismitheoirí le hoideachas sa bhaile agus eagraítear cúrsaí i nGleann na Muaidhe dóibh. Eagraíonn sé imeachtaí freisin chun tacú leis na daltaí atá ag aistriú go scoileanna dara-leibhéil. Tá scéim fhadtéarmach déanta ag an bhfoireann faoin tionscnamh DEIS chun spriocanna don litearthacht agus don uimhreacht a bhaint amach.

 

 

6.  Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí d’fhorbairt bhreise

 

Is iad seo a leanas na príomhnearta a aithníodh sa mheastóireacht.

 

Mar bhealach le togáil ar na nearta seo agus chun dul i gceann réimsí le haghaidh forbartha, tá na moltaí seo a leanas á ndéanamh.

 

Eagraíodh cruinnithe iarmheastóireachta leis an bhfoireann agus an mbord bainistíochta mar a rinneadh na dréacht-thorthaí agus moltaí na meastóireachta a chur i láthair agus a phlé.


 

Aguisín

 

Freagra na Scoile ar an Tuairisc

 

Arna chur isteach ag an Bord Bainistíochta

 

 

 

 

 

 

Réimse 2:   Gníomhartha leantacha a rinneadh nó atá beartaithe le déanamh ó cuireadh críoch leis an ngníomhaíocht chigireachta chun tátail agus moltaí na cigireachta a chur i bhfeidhm