An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

Department of Education and Science

 

Meastóireacht Scoile Uile

TUAIRISC

 

 SN Inis Meáin

Inis Meáin, Árainn, Co na Gaillimhe.

Uimhir rolla: 12339I

 

 

Dáta na cigireachta: 29 Márta 2007

Dáta eisithe na tuairisce: 6 Nollaig 2007

 

Tuairisc ar Mheastóireacht Scoile Uile

1.     Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

2.     Cáilíocht na bainistíochta sa scoil

3.     Cáilíocht na pleanála sa scoil

4.     Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

5.     Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí

6.  Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí d’fhorbairt bhreise

 

 

 

 


Tuairisc ar Mheastóireacht Scoile Uile

 

Scríobhadh an tuairisc seo tar éis meastóireacht scoile uile a bheith déanta ar SN Inis Meáin. Léiríonn sí torthaí meastóireachta a rinneadh ar obair na scoile ina hiomláine agus déanann sí moltaí i leith tuilleadh forbartha ar obair na scoile. Le linn na meastóireachta bhí cruinnithe réamh-mheastóireachta ag an cigire leis an bpríomhoide, leis na múinteoirí, le bord bainistíochta na scoile agus le tuismitheoirí.  Cuireadh an mheastóireacht i gcrích thar thréimhse roinnt laethanta inar thug an cigire cuairteanna ar sheomraí ranga agus inar bhreathnaigh sé ar theagasc agus ar fhoghlaim. Rinne sé idirghníomhú leis na daltaí agus leis na múinteoirí, scrúdaigh sé obair na ndaltaí agus rinne sé idirghníomhú leis na múinteoirí ranga. D'athbhreithnigh sé doiciméadú faoi phleanáil scoile agus ullmhú scríofa na múinteoirí. Bhuail sé le grúpaí foirne éagsúla de réir mar ba chuí. I ndiaidh na cuairte meastóireachta thug an cigire aiseolas ó bhéal don fhoireann agus don bhord bainistíochta mar gheall ar thorthaí na meastóireachta.  Tugadh deis do bhord bainistíochta na scoile a thuairim a léiriú ar thorthaí agus ar mholtaí na tuairisce i scríbhinn; ní bhfuarthas freagra ón mbord.

 

 

1.     Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoil

 

Tá SN Inis Meáin suite i mbéal chuan na Gaillimhe tuairim is naoi míle thiar theas den chathair. Is scoil dhá oidi atá inti a tógadh ar an suíomh seo ar dtús i 1887 agus a cuireadh ath-chóireadh agus síneadh leí i 1943 agus arís i 1962. Tá trí sheomra ranga sa scoil ag freastal ar 15 dalta faoi láthair. Tá na ranganna roinnte leis na naíonáin go rang a dó ag an bpríomhoide le naonar daltaí agus rang a trí go rang a sé ag an gcúntóir le seisear daltaí. Baintear úsáid as an seomra breise i gcóir gníomhaíochtaí éagsúla mar sheomra don oideachas tacaíochta foghlama, seomra cleachtaithe do na hiliomad gníomhaíochtaí curaclaim agus seach curaclaim a bhíonn ar siúl agus mar sheomra stórála. Tá clós na scoile beag agus clúdaithe le stroighin atá anois ag sceitheadh agus ar gá dromchla nua a chur air go gairid.

Tá fáil ag an scoil ar an halla pobail in aice láimhe i gcóir na ceolchoirmeacha rialta agus ócáidí taispeántais eile a eagraíonn an scoil seo don phobal. Is áis suntasach í seo a thugann deis don scoil cur i láthair a dhéanamh ar an ard-chaighdeán scile atá saothraithe acu sna healaíona. Léiríodh é seo sa gcur i láthair a rinneadh na daltaí ar an gceoldráma ‘Cearbhallán’ le linn na tuairisce seo. Ba comhfhiontar idir oidí, tuistí agus daltaí a bhí i gcumadh agus i gcur i láthair an cheoldráma seo. Rinneadh an cumadóireacht i gcomhpháirt leis an gclár staire, cruthaíodh na cultacha agus dearadh an stáitse le linn na ranganna ealaíne. Roghnaíodh agus chleachtadh an ceol le linn na ranganna ceoil. Déanadh an scipt a leasú agus a mheabhrú le linn na ranganna drámaíochta. Bhí gnéithe eile curaclaim ceangailte leis an gcomhfhiontar seo chomh maith idir Mhatamaitic, Tireolaíocht, saibhriú Gaeilge, scríbhneoireacht, fhilíocht agus cheapadóireacht.

Tá fáil freisin ar pháirc pheile an oileáin ina n-eagraítear gníomhaíochtaí forbartha scileanna agus cluichíocht de bharr a rannpháirtíocht i scéim forbartha scileanna leis an gCumann Luath-Chleas Gael. Tógann an scoil páirt i gcomórtais éagsúla cluichíochta agus siamsaíochta le blianta beaga anuas agus seasann an bórd bainistíochta nó eagraíochtaí eile pobail an mór-chostas íostais agus farraingteoireachta a bhaineann leis an rannpháirtíocht seo.

 

 

2.     Cáilíocht na bainistíochta sa scoil

 

2.1 An bord bainistíochta 

 

Casann an bórd bainistíochta le chéile faoi thrí in aghaidh na bliana nó níos minice má  bhíonn gá leis. Tá cuntais leanúnacha sa scoil ar na cruinnithe bóird ón gcéad uair ar tionóladh cruinniú den bhórd bainistíochta sa scoil. Coinnítear smacht ghéar ar chaiteachas agus cinntítear  nach n’ardaíonn fiacha ar an mbórd bainistíochta, gníomh atá deacair i bhfianaise na costais bhreise a bhaineann le reachtáil na scoile ar oileán. De bharr gur scoil Ghaeltachta í seo is fiú don bhórd anois impleachtaí alt naoi, mír a seacht, den acht oideachais a chur ar chlár oibre an bhóird agus cur chuige comhtháite a cheapadh i gcomhar le eagraíochtaí pobail an oileáin chun straitéisí caomhnaithe teanga a chomhaontú leo. B’fhiú teagmhail comhairleach a chothú leis an rannóg pleanála teanga in Údarás na Gaeltachta mar chabhair sa phróiséas seo.

Casann an Cathaoirleach leis an bhfoireann níos minice ná uair sa ráithe agus baintear úsáid as ócáidí caidrimh poiblí agus ócáidí eaglasta chun plé a dhéanamh ar gnéithe riachtanacha scoile. Dearbhaíonn an fhoireann go bhfaigheann said lán-tacaíocht ón mbord sna gníomhaíochtaí éagsúla a bhíonn idir láimhe acu. Ag an réamhchomhdháil leis an mbord bainistíochta dhearbhaigh said a sástacht leis an scoil agus leis an gcur chuige proifisiúnta dúthrachtach a chleachtann na hoidí. Is díol suntais freisin leibhéal agus caighdeán na hinfheistíochta atá déanta ag an mbord i bhfearas leictreonach, bogábhar tacaíochta foghlama agus ábhar peideolaíochta sa scoil. Baintear úsáid éifeachtach astu seo i ngníomhaíochtaí teagaisc agus foghlama na scoile. Tugann an bord tacaíocht dona gníomhaíochtaí gaolmhara a chinntíonn nach gcuireann suíomh na scoile ar oileán aon bhac ar na deiseanna forbartha, lúthchleasa agus aestéitiúla a bhíonn ar fáil do na daltaí.

Is feabhas a chur ar fhoirgneamh agus ar chlós na scoile an príoracht oibre atá aitheanta ag an mbórd don ghearr-thodhchaí agus moltar an feachtas atá idir láimhe acu na hoibreacha riactanacha a dhéanamh le chéile seachas ina phíosaí. Tá práinn le críochnú na hoibre ionas go mbeidh caighdeán sásúil cóiríochta ar fáil do dhaltaí na scoile agus go mbeidh an foirgneamh leasaithe ar fáil don choláiste Gaeilge freisin a luaithe agus is féidir. Baineann an coláiste Gaeilge úsáid as an bhfoirgneamh le linn saoire agus tugann sé seo deis saothrú do theaghlaigh an oileáin.

 

2.2 Bainistíocht inscoile

 

Tá raon leathan seirbhísí ar fáil sa scoil seo agus déantar bainistíocht éifeachtach ar an soláthar i gcoitinne. Tá beirt oidí lán-aimseartha agus beirt oidí part aimseartha mar fhoireann ceadaithe don scoil. Is múinteoir tacaíochta foghlama ar feadh dhá uair go leith sa tseachtain agus comhordaitheóir oideachais faoi scéim sáthrú na míbhuntáiste na hoidí páirt-aimseartha. Níl aon oide ag feidhmiú i bpost an chomhordaitheóra oideachais ó thús na scoilbhliana de bharr deacrachtaí earcaíochta. Tá rúnaí páirt-aimseartha ar fhoireann na scoile chomh maith ar feadh cúig uair déag in aghaidh na seachtaine. Is inmholta an tacaíocht a thugann an rúnaí d’oidí, do dhaltaí, do chuairteóirí agus do thuismitheoirí na scoile seo.

 

Is príomhoide agus post freagrachta a sholáthraíonn bainistíocht na scoile ó lá go lá. Eagraítear cruinnithe foirne ar bhonn rialta chun obair na n-oidí agus feidhmiú na scoile a mheas. Is fiú a chinntiú go mbeidh deis ag na hoidí páirt-aimseartha freastal ar na cruinnithe sin ar uairibh, chomh maith leis na hoiliúnoirí a thugann seirbhís sa scoil. Déantar an moladh seo d’fhonn comhordú na hoibre a chinntiú faoi réir an phleanscoile. Is cóir athbreithniú a dhéanamh ar an bpleanscoile i bhfianaise na tuairisce seo chun uasdátú a dhéanamh ar ghnéithe éagsúla an phlean agus obair na n-oiliúnóirí a chur faoina réir.

 

Tá stíl comhpháirtíochta foirne chomh maith le rannpháirtíocht tuismitheoirí i gcinnithe na scoile agus is inmholta an t-eiteas oibre agus an ghairmiúlacht a théann le reachtáil na scoile. Is fiú dualgais sainiúla peideolaíochta a leagan ar an bpost freagrachta sa chéad athbhreithniú eile a dhéanfar ar dhualgais an phoist, de bharr taithí agus scil an chuntóra i ngnéithe forbartha curaclaim.

 

 

 

 

 

2.3 Bainistíocht acmhainní

 

Tá raon maith acmhainní idir acmhainní struchtúrtha, fearas leictreonach, bogábhar agus crua ábhar teagasc agus foghlama chomh maith le hacmhainní daona lán-aimseartha agus páirt-aimseartha ar fáil sa scoil seo. Cé nach bhfuil clós dea-chóirithe sa scoil faoi láthair, tá fáil ag an scoil ar an halla pobail trasna an bhóthair agus ar pháirc an phobail atá in aice láimhe chomh maith. Baintear úsáid rialta an na háiseanna seo chun clár leathan curaclaim agus seach churaclaim a sholáthar. Is inmholta na hócáidí scoile a eagraítear don phobal agus imríonn an scoil ról lárnach cultúrtha i saol an oileáin. Is fiú réimse na hoibre a chur faoi réir an phleanscoile agus aitheantas cuí a thabhairt do thionchar na hoibre ar fhorbairt scileanna, deiseanna agus ar threallúsacht na ndaltaí.

 

2.4 Bainistíocht an chaidrimh agus na cumarsáide le pobal na scoile

 

Is í seo an t-aon bhunscoil atá ar an oileán agus tá ról larnach aici i saol reatha an oileáin dá réir. Is é toradh na meastóireachta seo go dtugann an scoil togha na seirbhíse do phobal an oileáin, go sroicheann na daltaí dea-chaighdeán oideachais a thagann le inniúlacht na ndaltaí. Léirigh for-mhór na dtuismitheoirí a sástacht le gníomhú na scoile agus moladh dúthracht agus gairmiúlacht na foirne. Díríonn an scoil ar thaithí forbartha oideachais a chur ar fáil do na daltaí agus eagraítear raon leathan deiseanna ar fhorbairt scileanna agus talainn na ndaltaí chomh maith. De bharr seo tá togha na gceoltóirí le taithí ar raon leathan gléasanna ceoil, taithí sainiúil sna healaíona agus deiseanna ar fhorbairt scileanna cluichíocht páirce agus aclaíochta ar fáil go rialta do dhaltaí uile an oileáin. Is fiú fiúntas na hoibre seo a léiriú do na tuismitheoirí ar bhonn leanúnach chun an t-imní atá ar mhionlach tuismitheoirí a mhaolú, a mheasann nach bhfuil dóthain ama á thabhairt d’fhorbairt scileanna acadúla.

 

2.5 Bainistíocht daltaí

 

Tugadh suntas don ghaol bháúil chineálta a bhí idir oidí agus daltaí agus ar an chumarsáid éasca comh-mheasúil a bhí eatarthu. Déanann 14 daltaí freastal ar an scoil le hochtar sna naíonáin go rang a dó agus seisear leis an gcúntóir sna hardranganna. Is ar bhonn scoile a dhéantar na drámaí agus ceolchoirmeacha scoile agus bíonn na daltaí uile i bhfochar a chéile leis na rólanna idirdhealuithe de réir cumais agus aoise. Tugtar ard-mholadh dóibh i dtaobh caighdeán an cheoil ionstraime agus cantaireachta a léirigh said ina gceoldráma ar shaol an chumadóra Cearbhallan le linn na tuairisce seo. Bhí comhthéacs staire na linne chomh maith le feisteas agus rince cíoraithe acu agus ba léir go raibh curaclam chomhtháithe cleachtaithe i gcóir cruthú an cheoldráma. Tugann na daltaí sna hardranganna aire agus cúram do na daltaí óga go háirithe le linn don scoil a bheith rannpháirteach i gcomórtais agus turais scoile agus tá gaol cineálta cáirdiúil le sonrú ina measc.

 

 

3.     Cáilíocht na pleanála sa scoil

 

3.1 An próiseas pleanála sa scoil agus a chur i ngníomh

 

Tá pleanscoile scríofa sa scoil seo le tríocha beartas ar ghnéithe éagsúla scoile luaite ann. Tá an plean faofa ag an mbord bainistíochta faoi réir riachtanas na Roinne Oideachais agus Eolaíochta. Tá dátaí ath-bhreithnithe sonraithe le cuid de na polasaithe luaite sa phlean agus cinntíonn cur i bhfeidhm an phlean go leanann an scoil seo  dea-chleachtais sna gníomhaíochtaí a chuirtear ar fáil. Is iad na hoidí go príomha a cheap an plean agus moltar ath-bhreithniú a dhéanamh ar scóp agus tionchar an phlean i bhfianaise na tuairisce seo. Is gá ról a thabhairt don bhord agus do na tuismitheoirí i ndréachtú an phlean agus deis struchtúrtha rialta a thabhairt do na páirtithe uile an phlean a iniúchadh ar a gcompoird.

 

Cuireadh fianaise ar fáil a dhearbhaíonn go bhfuil céimeanna cuí glactha ag an mbord bainistíochta agus ag an bhfoireann chun beartais a fhorbairt atá ag teacht le forálacha i Children First: National Guidelines for the Protection and Welfare of Children (An Roinn Sláinte agus Leanaí, 1999, eagrán nua Bealtaine 2004 ) agus Treoirlínte agus Cur Chuige um Chaomhnú Páistí (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Aibreán 2001). Cuireadh fianaise ar fáil, leis, a dhearbhaíonn go bhfuil na beartais glactha ag an mbord bainistíochta agus go bhfuil siad curtha i bhfeidhm aige. Táthar tar éis duine idirchaidrimh ainmnithe a cheapadh de réir cheanglas threoirlínte na Roinne.

 

3.2 Pleanáil don seomra ranga

 

Déanann na hoidí pleanáil ghairmiúil gearrthréimhseach agud fadtréimhseach don obair scoile agus coinníonn said cuntais leanúnacha agus proifilí ar dhul chun cinn na ndaltaí. Saothraíonn na hoidí go dúthrachtach éifeachtúil chun curaclam leathan a sholáthar. Tá na seomraí ranga féin dea-mhaisithe le hobair reatha agus soláthraítear ábhar léirithe agus bogábhar tacaíochta foghlama go rialta mar chabhair don fhoghlaim. Bíonn cruinnithe rialta ag an fhoireann buan le na chéile chun na gníomhaíochtaí comónta a phleanáil agus roinntear amach na dualgais gníomhartha de réir cinnithe foirne. Bíonn tuismitheoirí páirteach sa phróiséas pleanála chomh maith nuair a bhíonn riachtanas lena gcabhair nó mar chúnamh breise san obair.

 

 

 

4.     Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

 

4.1 Forbhreathnú ar cháilíocht na foghlama agus an teagaisc

 

Tá oidí dúthrachtacha éifeachtúla ag feidhmiú sa scoil seo agus cinntíonn said taithí leathan forásach oideachais do na daltaí faoi na gcúram. Cleachtaítear modhanna múinte agus cur chuige páistelárnach, úsáidtear meascán de mhodhanna gníomhaíochta, idir chomhtheagasc, ghrúptheagasc, obair chiorclach, obair bheirte agus fhoghlaim aonair. Céimnítear an teagasc go hinniúil agus caitear dua le curaclam idirdhealaithe a chruthú do na grúpaí oibre. Cuirtear béim ar chothú scileanna foghlama na ndaltaí trí neamhspleachas na ndaltaí a chothú. Baintear úsáid inmholta as tionscadail, obair thaighde agus teicneolaíochta an oideachais san obair.

 

Cleachtaítear deiseanna sna gníomhaíochtaí cáirde léitheoireachta ionas go dtabharfaidh na daltaí sinsearacha cabhair dona daltaí sóisireacha ar bhonn rialta. Cothaítear scileanna cumarsáide agus léitheoireachta an dá dhream sa phróiséas. Baintear úsáid as teicneolaíocht an oideachais chun scileanna oibre agus taighde na ndaltaí a neartú agus baineann na daltaí an-leas as an obair seo. Is fiú raon na hoibre sa teicneolaíocht a leathnú, míreanna ar theicneolaíocht na cumarsáide a cheangal leis agus an obair a chur faoi réir an phleanscoile. Tá na daltaí spreagtha agus fonnmhar chun foghlama agus tá said ag déanamh dul chun cinn de réir a gcumas.

 

 

4.2 Teanga

 

An Ghaeilge

Tugtar an t-aitheantas cuí do chomhthéacs Gaeltachta an oileáin i bhfeidhmiú na scoile seo agus déantar forleathnú leanúnach ar mháistreacht na ndaltaí ar an mháthair theanga. Sonraítear caighdeán inmholta ar chruinneas, líofacht agus saibhreas úrlabhraíochta na ndaltaí suas tríd an scoil. Cothaítear ócáidí caidrimh, cluichí cumarsáide, geaitsíocht, agallaimh, díospóireachtaí agus scileanna smaointeoireachta na ndaltaí agus cinntítear dea fhoghraíocht agus saibhriú foclóra sa phroiséas. Sroichtear caigheáin ard sa léitheoireacht de réir inniúlachta na ndaltaí, baintear úsáid as foinsí éagsúla leabharlainne chomh maith le leabhair mhóra agus téacsleabhair. Déantar cíoradh agus taighde ar théamaí inspéise trí thionscadail agus obair riomhairí.

 

Tá ard chaighdeán ag na daltaí sa cheapadóireacht agus bhí samplaí líonmhara de shaothar na ndaltaí le samhlaíocht, firicí agus cruinneas ar taispeáint sna rangsheomraí agus sna hionaid phoiblí. Bíonn gramadach na Gaeilge freisin mar chuid shainiúil den clár teagaisc. D’éirigh leis na daltaí ar fad sa scoil leabhar a iontráil sa bhfeachtas scríobhnóireachta a bhí urraithe ag Bord na Leabhair Ghaeilge agus An Comhchoiste Um Oideachais Gaeltachta agus Gaelscoileanna chun leabhar as Gaeilge a scríobh a bheadh oiriúnach do dhaltaí scoile. Bhí soláthar na ndaltaí buacach sa dtionscnamh áirithe seo.

 

Ta raon cuimsitheach rann, scéal agus béaloideas ar eolas ag na daltaí agus déanannn said aithriseoireacht foirfe orthu. Tá ard mholadh tuilte ar an bhéim a chuirtear ar chothú féin-mhuiníne agus treallúsachta na ndaltaí tríd na cláir teanga agus bíonn cruthaitheacht agus samhlaíocht dá léiriú sna taispeántais.

 

Irish

The Gaeltacht status of the island is embodied in the schools’ activities and a structured developmental approach is taken to enriching gaeilge, the mothe rlanguage of the pupils. A rich texture of speech and language was in evidence with fluency and phonological competence throughout the school. Structured language occasions, communication games, language activities, interviews, debates and decision making exercises were organised and emphasis was placed on language enrichment and developing continuous speech during the process.

 

A high standard in reading is attained by pupils commensurate with ability and good use is made of library books, large format books,as well as text-books to supplement the reading programme. Investigative themes are explored using Information Technology and project work. The pupils experience writing exercises using a variety of genres and imaginative samples of pupils work are displayed in the classrooms and in public display areas. Attention to gramatical structure is an integral part of the language programme. The puils in the school made submissions to the ‘ Write a book competition’ recently organised by Forás na Gaeilge and An Coiste Um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscoileanna. Most of their submissions received merit awards.

 

The pupils know a wide repoitre of rhyme and verse and they present them very well. The emphasis placed on developing pupils’ confidence and self-esteem through the language development programme is commendable and the pupils imagination and creativity skill are fostered.

 

 

 

 

Béarla

A structured developmental approach to English is used in the junior section of this school, definite language objectives are identified and achieved. Use is made of English as a communicative tool to develop fluency. This approach is replicated in the senior classes and a range of integrated discussion themes is used effectively to develop pupils’ confidence and competence in using English as a communicative tool. Pupils are encouraged to express their views and feelings in exchanging comment and opinions, use is made of group work and circle time to facilitate discussion and topics are frequently selected from current affairs and the written media. The pupils in all classes have memorised a repertoire of selected rhymes and poetry appropriate to their class level and opportunities are provided to appreciate and respond to poetry.

 

Early language activities are linked to the development of pupils’ skills in reading and emphases is placed on developing phonic and phonemic awareness in this approach. Cloze-procedures activities and flashcard games are used to foster the development of comprehension skills and large format books promote the pupils enjoyment of story in the junior classes. The novel is used to support the reading programme in the senior classes and the buddy system enhances competence and fluency. This approach supports the policy of continuous investment in appropriate library material adopted in the school. Overall the pupils achieve excellent standards in reading as evidenced by standardised assessment tools.

 

Practical experience is provided for the pupils in the process of drafting, editing and rewriting in a range of genres and examples of pupils work is display in both classrooms and public areas. Their written pieces could be circulated to a larger reading public using a school newsletter or local publication. A whole-school plan on penmanship as part of the writing programme could foster the development of cursive writing using ink to enable the emergence of pupils’ individual styles as part of their language experience.

 

4.3 Matamaitic

Eagraítear clár structúrtha sa Mhatamaitic bunaithe ar an bpleanscoile agus ar théacsleabhair go príomha, cuirtear béim ar obair mheabhrach sna cleachtaithe ranga agus baintear úsáid as fearas agus gníomhaíochtaí praiticiúla chun tuiscint ar choincheapa a neartú. Tá taithí leanúnach ag na daltaí ar réiteach fadhbanna go haonarach agus mar chuid den obair ghrúpa, cothaítear scileanna anailíse na ndaltaí agus meabhraítear na bunfhíricí. Déantar forbairt leanúnach ar scileanna tuair agus meastacháin na ndaltaí, cuirtear béim ar thuiscint na téarmaíochta agus comhghaoltar na téamaí oibre le gnéithe eile curaclaim. Baintear úsáid as uirlisí meastóireachta caighdeánacha agus scrúdaithe scoile chun dul chun cinn na ndaltaí a mheas agus úsáidtear anailís na dtorthaí chun an clár oibre a threorú.

 

 

4.4 Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta

 

Stair

Tá tionchar prionsabal an Imshaoil follasach i gclár léinn na scoile seo go háirithe sna gnéithe ina mbíonn an timpeallacht féin mar ábhar iniúchadh iontu. Fítear na gnéithe aiceanta, flora, fauna agus daona a bhaineann le saol an oileáin agus cíortar na firicí staire, forgánta, bealoideasa, agus cultúrtha a bhaineann leo sa ghnéith seo curaclaim. Leathnaítear amach gnéithe comónta staire an oileáin chuig an stair náisiúnta agus idirnáisiúnta lena mbaineann agus is breá mar a chothaítear scileanna tuisceana agus cumas smaointeoireachta na ndaltaí san obair. Baintear úsáid as téacsleabhair, agallaimh, obair pháirce, griangrafanna, tionscadail, scéalaíocht, drámaíocht agus ceol chun eolas ar théamaí a chruthú. Leagtar béim freisin ar shruth cuimhne pobal an oileáin agus is breá mar a dhluthaítear an caidreamh pobail sna hiarrachtaí.

 

Tíreolaíocht

Tá eolas suntasach ag na daltaí ar a gceantar féin, ar an tír agus ar thíortha coimhtheacha agus is breá leo na deiseanna a thugtar dóibh taighde neamhspleách a chleachtadh ar théamaí inspéise. Leagtar béim an-fhiúntach ar obair tionscadail ar bhonn scoile agus tá moladh tuillte ar an clárú atá déanta ar ghnéithe seandálaíochta an oileáin. Tá an obair cláraithe go cúramach agus ar taispeáint sa scoil. B’fhiú úsáid níos leithne a bhaint as teicneolaíocht na faisnéise chun taifead buan a dhéanamh ar ábhar atá bailithe ionas go seasfaidh sé mar stór eolais scoile. Chuige sin bhfiú plean forbartha a chnuasadh ar úsáid teicneolaíocht na faisnéise sa scoil mar ábhar ann féin agus mar ghléas chun taifid a dhéanamh ar chur chuige na scoile.

 

Eolaíocht

Tá bord iniúchadh agus foinsí spéise sa ghnéith seo den churaclaim sa dá sheomra ranga. Comhghaoltar na gnéithe fionachtana le curaclaim leathan agus dírítear aire ar chothú scileanna an taighdeóra le linn na hoibre. Is gá úsáid a bhaint as an bpleanscoile chun gnéithe an chláir a chomhordú agus chun forás a chinntiú sna scileanna le forbairt suas tríd an scoil. Is fiú gnéithe ar eolaíocht na mara agus eiceolaíocht a chur leis an gclár oibre. Déantar staidéar ar an dúile beo, fuinneamh, fórsaí, ábhair feasacht agus cúram imshaoil agus baintear úsáid as ceardlanna oibre chun na téamaí a iniúchadh.

 

4.5 Oideachas Ealaíon

 

Na hAmharcealaíona

Cuirtear clár suntasach leathan ar fáil sna hamharcealaíona trí chéile agus cruthaítear timpeallacht thaithneamach aeistéitiúil sna seomraí ranga.Tugtar taithí do na daltaí teicnicí traidisiúnta agus nuálach a chleachtadh agus maisítear an scoil leis an táirgeadh. Clúdaítear na snáitheanna agus snáithaonaid agus comhghaoltar na ceardlanna leis na gnéithe éagsúla curaclaim. Pléitear an obair chruthaíoch agus tugtar deiseanna do na daltaí comparáid agus freagairt a dhéanamh ar phíosaí agus ar mheáin éagsúla.

 

Ceol

Leantar clár spreagúil cuimsitheach sa cheol agus déantar forbairt inmholta ar scileanna ceoil na ndaltaí idir cheol ionstraime, chantaireacht agus litríocht an cheoil.Tá binneas agus éagsúlacht sa chantaireacht idir sean-nós, nua-aois agus teangacha in úsáid. Tá cnuasach leathan ionstraime i stór na scoile agus baintear úsáid ealaíonta astu le cabhair scéimeanna an Ghaelacadaimh. Sroichtear ard chaighdeán sa sheinm agus is breá mar a chomhghaoltar na scileanna éagsúla sa cheoldráma ar Chearrabhalán, an cumadóir clúiteach Éireannach de chuid na hochtú aoise déag.

 

Drámaíocht

Déantar Drámaíocht a úsáid go leanúnach mar mhódh oibre sa scoil chomh maith le deiseanna sa drámaíocht féin a thabhairt do na daltaí go féiltiúil. Baintear úsáid as an halla pobail in aice láimhe chun taispeántais a chur ar stáitse le linn ócáidí ceiliúrtha an oileáin. Cothaítear féin- mhuinín agus teacht i láthair na ndaltaí agus faigheann said uile flúirse deiseanna ar chur i lathair poiblí a chleachtadh. Is fiú gnéithe den bheartas atá i bhfeidhim a chlárú go hiomlán sa phleanscoile.

 

 

 

 

 

4.6 Corpoideachas

 

Baintear úsáid rialta as áiseanna an phobail idir an halla pobail agus an pháirc imeartha áitiúil chun an gnéith seo curaclaim a chur i bhfeidhm. Tá an scoil rannpháirteach i scéim forbartha scileanna an Chumainn Lúth-chleas Gael ó rang a dó ar aghaidh agus bíonn gníomhaíochtaí sa scéim dona buachaillí agus na cailíní. Bíonn fáil ag na daltaí ar chleachtaithe sna rincí traidisiúnta agus baineann na daltaí leas agus taithneamh as na himeachtaí éagsúla. Is gá anois clár cuimsitheach Corpoideachais a chur le chéile a chlúdaíonn na snáitheanna agus snáithaonaid uile sa churaclaim agus tráthchlár réamh aitheanta a cheangal leis an gclár chun a chinntiú go gclúdaítear na téamaí uile.

 

 

4.7 Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte

 

Déantar forbairt inmholta ar threallúsacht, féin-mhuinín agus scileanna sóisialta na ndaltaí agus cothaítear a gcuid scileanna cinnithe trí ról plé, dramaíocht, agallaimh, ról ghlacadh agus díospóireachtaí. Baintear úsáid as cur chuige comhtháite agus bíonn meascán de phleananna oidí agus cláir réamh-fhoillsithe san áireamh. Forbraítear an t-abhar seo i raon de chomhthéacsanna ach go háirithe trí eiteas agus atmaisféar dearfa na scoile. Bíonn na daltaí lárnach sa phroiséas foghlama agus tugtar flúirse deiseanna dóibh a ndearcadh agus a dtuairimí a chur in iúl.

 

4.8 Measúnú

 

Tá raon leathan modhanna meastóireachta in úsáid sa scoil seo ó bhreathnadóireacht oidí, bailiucháin oibre, obair bhaile, tionscadail, trialacha a dhearann na hoidí féin go tastálacha caighdeánacha. Baintear úsáid astu go príomha chun léargas a thabhairt ar dhul chun cinn na ndaltaí agus eolas a roinnt leis na tuismitheoirí. B’fhiú a thuilleadh úsáide a bhaint as na húirlisí meastóireachta chun éifeacht an teagaisc agus foghlama a mheas agus chun an clár léinn a threorú. B’fhiú ról na meastóireachta sa scoil a chur faoi réir an phlean scoile idir mhúnlaitheach, dhiagnóiseach agus caighdeánach, an cur chuige a aontú leis na hoidí tacaíochta agus clár léinn ar leith a cheapadh do dhaltaí tréithiúla na scoile.

 

 

5.     Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí

 

5.1 Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu

 

Níl aon dalta sa scoil faoi láthair le riachtanais oideachais acmhainne. Níl aon oide acmhainne ag freastal ar an scoil faoi láthair.

 

5.2 Tacaíochtaí eile do dhaltaí: iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste agus daltaí ó ghrúpaí mionlaigh nó grúpaí eile

 

Déanann oide tacaíochta foghlama freastal ar an scoil seo ar feadh lá in aghaidh na coicíse agus tugann sé seirbhís do sheachtar dalta. Aithnítear na daltaí le deacrachtaí foghlama go h-an luath sa scoil, bunaithe go príomha ar dhírbhreathnú an oide ranga. Baintear úsáid freisin as trialacha caighdeánacha cosúil leis an Middle Infant Screening Test (MIST) sna naíonáin chun tuaraimíocht na noidí a threisiú. Is ar bhonn aistharraingt a chuirtear an seirbhís ar fáil agus is Béarla agus Matamaitic na gnéithe curaclaim is coitianta a bhíonn tacaíocht ar fáil iontu. Níor éirigh leis an mogallra scoileanna ar na hoileáin oide a cheapadh mar chomhoraitheoir oideachais ar na hoileáin de bharr deacrachtaí earcaíochta. Tá sé i gceist ath fhógairt a dhéanamh ar an bpost seo i mbliana.

 

 

6.  Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí d’fhorbairt bhreise

 

Is iad seo a leanas na láidreachtaí a aithníodh sa mheastóireacht:

.

 

 

Mar bhealach le togáil ar na láidreachtaí seo agus chun dul i gceann réimsí le haghaidh forbartha, tá na moltaí seo a leanas á ndéanamh:

 

Eagraíodh cruinnithe iarmheastóireachta leis an bhfoireann agus an mbord bainistíochta mar a rinneadh na dréacht-thorthaí agus moltaí na meastóireachta a chur i láthair agus a phlé.