11 Bealtaine, 2007 - Osclaíonn Hanafin iarbhunscoil lán-Ghaeilge €7milliún i Leamhcán

'is gá dúinn an tsuim athnuaite sa Ghaeilge, agus sa chultúr, sa cheol agus sa damhsa Gaelach a cheiliúradh'- Hanafin

D'oscail Mary Hanafin, Aire Oideachais agus Eolaíochta, an foirgneamh scoile nua do Choláiste Cois Life, Gleann an Ghrifín i Leamhcán inniu. Iarbhunscoil lán-Ghaeilge faoi choimirce Choiste Gairmoideachais Chontae Bhaile Átha Cliath is ea Coláiste Cois Life. D'oscail an scoil i gcóiríocht shealadach i gCluain Dolcáin i 1997 agus gan ach 21 dalta aici, anois tá beagnach 300 dalta aici.

Is í an Roinn Oideachais agus Eolaíochta a mhaoinigh an foirgneamh nua scoile ar fad ar chostas níos mó ná €7milliún. Cuirfidh an chóiríocht nua ar chumas na scoile fónamh do 600 dalta. Cuimsíonn sí 11 seomra ranga ginearálta, dhá sheomra léachta, 15 seomra sainábhar, Halla Corpoideachais agus cóiríocht choimhdeach.

Ag labhairt di do thuismitheoirí, daltaí agus múinteoirí sa scoil inniu, dúirt an tAire Hanafin "tá an scoil nua álainn seo anseo ag Coláiste Cois Life ina cuid den dul chun cinn ollmhór atá dá dhéanamh do chóiríocht scoile ar fud na tíre ar fad. Tá sé mar thosaíocht againn a chinntiú go mbíonn timpeallacht chompordach nua-aimseartha ag múinteoirí agus daltaí. Ní mór a chuimhneamh go bhfuil i bhfad níos mó ná foirgneamh i gceist le scoil. Ní mór do pháistí bheith sona agus iad ag foghlaim. Cuireann scoileanna agus foirgnimh scoile go mór le beatha an phobail."

Faoi Chlár Athnuachain Foirgneamh Scoile na Roinne Oideachais agus Eolaíochta, cuirfear níos mó ná 1,500 tionscadal tógála i gcrích i mbliana ar chostas níos mó ná €540milliún. Beidh infheistíocht de níos mó ná €4.5 billiún i gcóiríocht scoile i gceist leis an bPlean Forbartha Náisiúnta 2007-13.

Ag fáiltiú di roimh an tsuim athnuaite i dteanga agus cultúr na Gaeilge go háirithe i gceantair taobh amuigh den Ghaeltacht, dúirt  an  tAire Hanafin "is gá dúinn an t-aiséirí ollmhór sa Ghaeilge, agus sa chultúr, sa cheol agus sa damhsa Gaelach a cheiliúradh. Fáiltím roimh díograis agus dúthracht ár nGaelscoileanna agus ár gColáistí agus roimh an méid a chuir siad leis an athrú seo a thabhairt chun críche.

Tá Coláiste Cois Life ina fhianaise ar an obair seo. Táimid ag ceiliúradh inniu bhur ndíograise agus bhur dtiomantais a bhunaigh an Gaelcholáiste seo a chuirfidh leis an nGaeilge ní hamháin anseo sa scoil, ach i measc an phobail ar fad agus ar feadh beatha gach dalta a thiocfaidh chun na scoile seo."

Lean an tAire Hanafin uirthi agus dúirt "de bharr an Ghaeilge a bheith aitheanta anois mar theanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh maraon le bearta ar nós TG4 agus an chaoi a d'éirigh leis, tá meas ar an gcéad teanga oifigiúil méadaithe i slí nach mór dúinn a aithint agus nach mór dúinn tógáil air.

D'fhógair mé le déanaí athruithe i marcáil Gaeilge na hArdteistiméireachta i dtreo is go mbronnfar 40% de na marcanna as inniúlacht bhéil. Tá an fócas méadaithe seo ar an nGaeilge labhartha i gcomhréir leis an gcuspóir úsáid agus eolas ar an nGaeilge mar theanga pobail a mhéadú agus inniúlacht labhartha agus scríofa sa Ghaeilge a chothú i measc mac léinn."

Rinne an tAire Hanafin comhghairdeas le Príomhoide na scoile, Áine Ní Ghallchobhair, maraon leis na múinteoirí, na mic léinn, foireann na scoile agus tuismitheoirí agus ghuigh sí rath ar na mic léinn ina gcuid staidéar, go háirithe orthu siúd a bheidh ag seasamh an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta an mhí seo chugainn.