11 March, 2007 - Baile Bhúirne to play a key role in Irish language development

Minister for Education & Science, Mary Hanafin, TD, and Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, Éamon Ó Cuív, TD, are pleased to announce the provision of a support and development initiative for the Irish language in Baile Bhúirne, in the Múscraí Gaeltacht in west Cork. 

This initiative is aimed at supporting and enhancing an integrated spectrum of services to promote Irish as a living language throughout the education system and in  Irish language communities, particularly in the Gaeltacht. Minister Hanafin said "my intention is to provide a key resource that will support and contribute to a national strategy for Irish at all levels of the education system." 

This new resource will be under the aegis of An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG), the body responsible (in accordance with the Education Act 1998,) for planning and co-ordinating the provision of textbooks and aids for learning and teaching through Irish.  Údarás na Gaeltachta will meet the cost of providing the required accommodation in Coláiste Íosagáin for the new COGG resource, in line with a specification to be provided by the Department of Education and Science.  

An additional €1 million will be allocated to COGG over the next three years and four additional staff will be assigned by COGG to the Baile Bhúirne resource in Coláiste Íosagáin.  A priority use of these combined resources will be the coordinating and commissioning of Irish language editions of existing Leaving Certificate texts and designing new teaching and learning aids for the full range of leaving certificate subjects.

Among the other functions to be carried out by COGG at Baile Bhúirne are:

 • Assisting with the planning and delivery of specialised teacher in-service and curriculum support relating to Irish as a first language;
 • Commissioning, analysing and disseminating research on the teaching and learning of Irish at all levels of the education system;
 • Contributing in cooperation with third level providers to the development of pre-service training opportunities for student teachers on developing their Irish language proficiency; and
 • Assisting national / regional support teams with the design of general in-service programmes for teachers in Irish.

The two Ministers also welcomed a range of other initiatives being undertaken by Údarás na Gaeltachta in Baile Bhúirne. These include: 

 • the allocation of €200,000 for the commissioning of plans and specifications for the refurbishment of Coláiste Íosagáin on a phased basis;
 • the proposed relocation of the Údarás na Gaeltachta regional office in the Cork Gaeltacht to Coláiste Íosagáin when the necessary refurbishment has been completed;
 • a proposal to develop small enterprise units in Coláiste Íosagáin with a particular emphasis on language-centred projects; 
 • the ongoing discussions with representatives of Iontaobhas Fódhla, who are formulating a proposal to establish a Traditional Music Education and Research Centre based on the Seán Ó Riada legacy; and 
 • continued discussions with interested parties regarding the possible provision of further and/or higher education facilities in Coláiste Íosagáin in line with demand.

COGG and Údarás na Gaeltachta, in addition to discharging their respective remits, will, where appropriate, collaborate with various Irish language groups and support services and this process will be supported by Foras na Gaeilge.  Relevant support services in this context would be the primary Curriculum Support Programme, (PCSP), the Second Level Support Service, (SLSS), the School Development Planning Initiative, (SDP) and the education centre network. All three bodies will have representatives on a coordinating committee which will advise on cooperative elements of the overall work to be carried out at the Baile Bhúirne resource.  In addition, both Government Departments will liaise at a senior level to ensure that the full potential of the Baile Bhúirne resource can be realised.

Welcoming the cooperative involvement of these bodies in the Baile Bhúirne initiative, Minister Ó Cuív said that "the  resource will be a huge step forward in supporting the Gaeltacht and promoting Irish as a vibrant living community language. This initiative is a tangible expression of the Government Statement on the Irish Language announced last December by the Taoiseach."

ENDS

Ról suntasach do Bhaile Bhúirne i bhforbairt na Gaeilge

Is cúis áthais don Aire Oideachais agus Eolaíochta , Mary Hanafin, TD agus don Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Ó Cuív, TD, a fhógairt go soláthrófar tionscnamh tacaíochta agus forbartha don Ghaeilge i mBaile Bhúirne i nGaeltacht Mhúscraí in iarthar Chorcaí.

Tá sé mar aidhm leis an tionscnamh seo tacú agus neartú a dhéanamh ar speictream comhtháite seirbhísí d'fhonn an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud an chórais oideachais  agus i gcomhphobail Ghaeilge, go háirithe sa Ghaeltacht. Arsa an tAire Hanafin " 'sé tá ar intinn agam acmhainn ríthábhachtach a sholáthar a thabharfaidh tacaíocht do straitéis náisiúnta ar son na Gaeilge agus a chuirfdh léi ag gach leibhéal den chóras oideachais." Beidh an acmhainn nua faoi choimirce na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG), an comhlacht atá freagrach (faoin Acht Oideachais 1998), as soláthar téacsleabhar agus áiseanna d'fhoghlaim agus do mhúineadh trí Ghaeilge a phleanáil agus a chomheagrú. Seasfaidh Údarás na Gaeltachta costas na cóiríochta is gá a chur ar fáil i gColáiste Íosagáin don acmhainn nua seo ag COGG, de réir sonraíochta a chuirfidh an Roinn Oideachais agus Eolaíochta ar fáil.

Déanfar €1m breise a leithdháileadh ar COGG thar na trí bliana romhainn agus ceapfaidh COGG ceathrar ball foirne breise d'acmhainn Bhaile Bhúirne a bheidh lonnaithe i gColáiste Íosagáin. Ceann de na feidhmeanna is práinní a bhainfear as na hacmhainní comhaontaithe seo ná comhordú agus coimisiúnú a dhéanamh ar eagráin Ghaeilge de théacsanna Ardteistiméireachta atá ann cheana féin agus áiseanna nua teagaisc agus foghlama a dhearadh le haghaidh raon iomlán na n-ábhar Ardteistiméireachta. I measc na bhfeidhmeanna eile a chuirfidh COGG i gcrích i mBaile Bhúirne tá;

 • Cuidiú le pleanáil agus soláthar cúrsaí sainiúla inseirbhíse do mhúinteoirí maille le tacaíocht churaclaim don Ghaeilge mar chéad teanga;
 • Taighde at theagasc agus ar fhoghlaim na Gaeilge a choimisiúnú, a anailisiú agus a scaipeadh ag gach leibhéal den chóras oideachais;
 • I gcomhar le lucht soláthair tríú leibhéal cur le deiseanna oiliúna réamhsheirbhíse d'ábhair oidí chun a n-inniúlacht Gaeilge a fhorbairt; agus
 • Cuidiú le foirne tacaíochta náisiúnta/ réigiúnacha chun cláir ghinearálta inseirbhíse do mhúinteoirí Gaeilge a fhorbairt.      

D'fháiltigh na hAirí roimh raon tionscnamh eile  a bhfuil Údarás na Gaeltachta ag dul ina mbun i mBaile Bhúirne. Orthusan tá:

 • €200,000 a leithdháileadh chun pleananna agus sonraíochtaí a choimisiúnú le haghaidh Coláiste Íosagáin a chóiriú céim ar chéim.
 • É bheith ar intinn oifig réigiúnach Údarás na Gaeltachta i nGaeltacht Chorcaí a athlonnú i gColáiste Íosagáin a luaithe a bheidh an t-athchóiriú is gá déanta
 • É bheith ar intinn go ndéanfaí forbairt ar aonaid bheaga fiontraíochta i gColáiste Íosagáin agus béim ar leith ar thionscadail teangalárnacha iontu;
 • Tabhairt chun cinn na gcomhráite atá ag dul ar aghaidh le hionadaithe Iontaobhas Fódhla, a bhfuil tairiscint á cur le chéile acu chun Lárionad Oideachais Cheoil agus Taighde a bhunú bunaithe ar oidhreacht Sheáin Uí Riada; agus
 • Comhchainteanna leanúnacha bheith ar siúl le páirtithe leasmhara maidir le féidearthacht áiseanna breisoideachais agus /nó ardoideachais a sholáthar i gColáiste Íosagáin de réir mar a bheidh gá leo.

De bhreis ar a sainchúraim a chomhlíonadh, comhoibreoidh COGG agus Údarás na Gaeltachta , nuair is cuí, chun sineirgí oibre a bhunú le dreamanna Gaeilge éagsúla agus le seirbhísí tacaíochta agus tabharfaidh Foras na Gaeilge tacaíocht don phróiseas seo. I measc na seirbhísí tacaíochta cuí sa chomhthéacs seo bheadh Clár Tacaíochta an Churaclaim Bhunscoile (PCSP), An tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal, (SLSS) An Tionscnamh Pleanála um Fhorbairt Scoile, agus líonra na lárionad oideachais. Beidh ionadaithe ag gach ceann de na trí chomhlacht ar choiste comhordaithe a thabharfaidh comhairle maidir le gnéithe i gcomhar den obair fhoriomlán atá le cur i gcrích ag an acmhainn i mBaile Bhúirne. Chomh maith leis sin beidh caidreamh ag leibhéal sinsearach ag an dá Roinn Rialtais lena chéile chun a chinntiú gur féidir acmhainn iomlán Bhaile Bhúirne a bhaint amach.

Agus é ag cur failte roimh chomhoibriú na gcomhlachtaí seo i dtionscnamh Bhaile Bhúirne, is é a dúirt an t Aire Ó Cuív " céim mhór chun cinn a bheidh san acmhainn seo mar thacaíocht don Ghaeltacht agus i gcur chun cinn na Gaeilge mar theanga bheo chomhphobail. Is gníomh follasach nithiúil an tionscnamh seo ag éirí as  Ráiteas an Rialtais maidir leis an nGaeilge a d'fhógair an Taoiseach mí na Nollag seo caite.

Críoch