Retired Staff Payroll Contact Form

For queries/requests regarding your pension payments.

*Réimse riachtanach / Required fields

Ainm / Name:*

Ríomhphost / Email:*

Fíorú Ríomhphoist / Email verification:*

Fón / Phone:

Uimhir PSP agus / nó Uimhir múinteora / PPS and/orTeacher number:*

Do cheist / Your query:*

Cód Fíorúcháin / Verification Code:*

Visual verification

Cuir isteah / Submit:*

 

Cosaint Sonraí

Caithfidh an Roinn Oideachais agus Scileanna le gach sonra pearsanta a thugann tú ar an bhfoirm seo mar shonraí rúnda agus ní bhainfidh úsáid astu ach amháin chun na críocha a bhí beartaithe. Ní nochtfar an fhaisnéis ach amháin de réir mar a cheadaítear faoin dlí nó chun na gcríoch a thugtar i gclárú na Roinne leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí - TAG 10764/A. Má tá an fhaisnéis a thug tú dúinn le húsáid chun críocha seachas na cinn atá leagtha amach i gclárú na Roinne leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí, lorgófar cead uaitse anseo.

Data Protection

The Department of Education and Skills will treat all personal data you provide on this form as confidential and will use it solely for the purpose intended. The information will only be disclosed as permitted by law or for the purposes listed in the Departments registration with the Data Protection Commissioner - REF 10764/A

If the information you have provided is to be used for purposes other than outlined in the Departments registration with the DPC your permission will be sought.